15SRKS014 - Savremena metodologija i upotreba tehničkih sredstava u nastavi srpskog kao stranog jezika

Specifikacija predmeta
Naziv Savremena metodologija i upotreba tehničkih sredstava u nastavi srpskog kao stranog jezika
Akronim 15SRKS014
Studijski program Srpska filologija: Srpski kao strani jezik
Modul
Tip studija master akademske studije drugog stepena
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima - Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Razvijanje svesti o tome kako tehnologija može pomoći učenju i podučavanju; istraživanje veza između tehnologije i aktuelnih ideja o učenju i podučavanju; uvežbavanje procene, prilagođavanja i osmišljavanja nastavnog materijala poboljšanog tehnologijom.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti koji uspešno završe ovaj kurs moći će da: pokažu opsežnu teorijsku i konceptualnu osnovu i odgovarajuće veštine u oblasti informacionih tehnologija; pokažu umešnost u istraživanju novih ideja, strategija i posebnih alata za integraciju informacionih tehnologija u nastavni plan i program; formiraju i primene odgovarajuće metode za podučavanje posebnih grupa učenika; stvore svest o potrebama različitih tipova učenika i razumeju kako da na njih odgovore kroz upotrebu tehnologije; upoređuju i kontrastiraju alternativne pristupe sa upotrebom informacionih tehnologija u nastavi.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Tehnologija kao nastavno sredstvo. Istorijski pregled razvoja edukacione tehnologije: Skinerova programirana nastava, CBT/CBL, CMC. Teorijski pravci u osnovi edukacione tehnologije: biheviorizam, kognitivizam, konstruktivizam. Pedagoške osnove upotrebe interaktivnih belih tabli (pametnih tabli), laptopova, PowerPoint softvera i ostale specijalizovane tehnike. Integracija komunikacionih tehnologija u nastavu (imejl, sms, instant mesidžing, VOIP, ćaskaonice i sl.) i njihove pedagoško-psihološke osnove. Pojam i realizacija virtuelne učionice. Budućnost primene društvenih mreža u nastavi. Etička i pravna pitanja vezana za upotrebu informacionih i edukacionih tehnologija.
  Sadržaj praktične nastave Demonstracije tehnologija, diskusije, radionice, rad u grupama i praktični zadaci. Svaki čas sadržaće jaku pedagošku komponentu uz naglasak na praktičnoj primeni naučenog sadržaja. Od studenata se očekuje da aktivno učestvuju u nastavi i dele svoja svakodnevna iskustva u upotrebi raznih tehnologija. Studenti će biti podsticani da tokom semestra daju svoj doprinos grupnom blogu na teme koje se odnose na ovaj modul.
  Literatura
  1. 1. Crystal, D. (2001/6). Language and the internet. Cambridge: Cambridge University Press.
  2. Levy, M. (1997). Computer-assisted language learning: Context and conceptualisation. Oxford: Oxford University Press.
  3. Vladisavljević, G. (2017). CALL: Povećanje autonomije u učenju kroz primenu Webquesta. Komunikacija i kultura online, 6 (6), 147-160.
  4. Glušac, D. (2012). Elektronsko učenje. Zrenjanin: Univerzitet u Novom Sadu, Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“.
  5. Virtuelna interakcija i kolaboracija u nastavi engleskog jezika i književnosti. Tematski zbornik radova (prir. Biljana Radić-Bojanić). Novi Sad: Filozofski fakultet, 2012.
  6. Thomas, M. & Cutrim Schmid, E. (2010). Interactive whiteboards for education: theory, research and practice. Hershey, PA: Information Science Reference.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2
  Metode izvođenja nastave Monološka, dijaloška, demonstrativna, metode problemske nastave, istraživačke metode.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit
  Praktična nastava 10 Usmeni ispit 60
  Projekti 20
  Kolokvijumi
  Seminari
  Vrh strane