Nemački jezik i književnost

STUDIJSKI PROGRAM: Jezik, književnost i kultura – JKK

Modul: NEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Naziv diplome: DIPLOMIRANI FILOLOG (GERMANISTA)

Sadržaj i način polaganja prijemnog ispita
Prijemni ispit za upis na osnovne akademske studije Nemačkog jezika i književnosti se sastoji iz pismenog i usmenog dela.

Vrednovanje prijemnog ispita
Pismeni deo ispita ukupno nosi 45 poena i to raspoređeno na sledeći način:

  • provera znanja iz gramatike (morfosintaksički test) – 40 poena
  • teorija književnosti – 5 poena

Usmeni deo ispita ukupno nosi 15 poena i to raspoređeno na sledeći način:

  • čitanje – 5 poena
  • prevod ili prepričavanje – 5 poena
  • konverzacija – 5 poena

SADRŽAJ PISMENOG DELA PRIJEMNOG ISPITA:
Gramatika
Morfologija
Glagoli prema njihovoj formi – jaki, slabi, nepravilni, sa odvojivim i neodvojivim prefiksom, povratni, pomoćni glagoli i modalni. Mesto glagola u rečenici. Glagolska vremena. Oblici i upotreba participa. Zapovedni način. Konjunktiv. Konstrukcija infinitiva + zu, transformacija aktiva u pasiv, rekcija i glagola, padeški sistem.
Rod, broj i promena imenica, član, padeži sa predlozima. Rekcija imenica. Predikativna i atributska upotreba prideva, komparacija prideva, rekcija prideva, pridevska deklinacija. Promena i upotreba upitnih, odnosnih i prisvojnih zamenica, oblik za iskazivanje poštovanja, neodređene zamenice. Predlozi. Osnovni i redni brojevi, uobičajene fraze društvenog ophođenja: odbijanje poziva, izražavanje žaljenja, negodovanja, radosti.

Sintaksa
Osnovne rečenične strukture. Vrste rečenica. Mesto glagola u rečenici i rečenični okvir. Bezlične rečenice. Slobodne oznake za vreme, mesto, uzrok, način. Negacija. Nezavisno-složene rečenice sa veznicima i bez veznika. Zavisno-složene rečenice: subjekatske, atributske, objekatske. Adverbijalne rečenice: temporalne, uzročne, finalne, modalne, komparativne, kondicionalne, konsekutivne i kauzalne.
Teorija književnosti
Književni rodovi i vrste. Strofa, stih i rima. Stilske figure.

SADRŽAJ USMENOG DELA PRIJEMNOG ISPITA:
Čitanje naglas, prepričavanje/ prevođenje teksta na nemačkom jeziku. Konverzacija na nemačkom jeziku na teme iz svakodnevnog života i davanje ličnih podataka:
- predstavljanje, porodica, prijatelji, ljubimci, rodno mesto, školovanje
- hobi, muzika, knjige i filmovi
- praznici, svečanosti
- bioskop, pozorište, muzej
- sportovi, putovanja
- saobraćaj, mediji i savremena sredstva komunikacije.

Literatura:
Udžbenici propisani za poslednja dva razreda gimnazije po važećem nastavnom planu i programu opšteg ili društveno-jezičkog smera.
Jovan Đukanović; Olivera Durbaba: Gramatika nemačkog jezika za srednje škole. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika i nastavnih sredstava, 2008.
Dragiša Živković: Teorija književnosti sa teorijom pismenosti za srednje škole. Beograd: Draganić, 2001.
Ivo Tartalja: Teorija književnosti. Beograd: Zavod za udžbenike, 2008.  

Dodatne informacije:
Odsek za gemanistiku radi informisanja zainteresovanih kandidata o studijskom programu Nemačkog jezika i književnosti svake godine organizuje i DANE OTVORENIH VRATA.   

Kandidati koji polože prijemni ispit imaju pravo da se, nakon završetka prvog upisnog roka, upišu na drugi akreditovani studijski program, u skladu sa Pravilnikom o upisu kandidata na studijske programe koje realizuje Filozofski fakultet.

 

Vrh strane