Rusinski jezik i književnost

STUDIJSKI PROGRAM: Jezik, književnost i kultura – JKK

Modul: RUSINSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Naziv diplome: DIPLOMIRANI FILOLOG (RUSINSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST)

Prijemni ispit se sastoji iz pismenog i usmenog dela.

Pismeni deo
Sastav na zadatu temu.

Usmeni deo
Provera znanja rusinskog jezika.

Literatura
Poznavanje gradiva iz rusinskog jezika za srednju školu:
◦ Julijan Ramač: Gramatika ruskoho jazika za I, II, III i IV klasu gimnaziji.
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2002.
Rusinska književnost:
◦ Julijan Tamaš: Istorija ruskej literaturi.
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1997.
◦ književno delo jednog rusinskog autora po izboru

ODSEK ZA RUSINISTIKU

Prijemni ispit se polaže iz dva dela: pismeno i usmeno

1.uspeh iz pismenog dela ispita ocenjuje, odnosno boduje sa

- nedovoljan   0 bodova
- dovoljan 7 bodova
- dobar 11 bodova
- vrlodobar 19 bodova
- odličan 25 bodova

3.uspeh iz usmenog dela ispita ocenjuje, odnosno se boduje sa:

- nedovoljan 0 bodova
- dovoljan 9 bodova
- dobar 17 bodova
- vrlodobar 27 bodova
- odličan 35 bodova

Kandidati koji polože prijemni ispit imaju pravo da se, nakon završetka prvog upisnog roka, upišu na drugi akreditovani studijski program, u skladu sa Pravilnikom o upisu kandidata na studijske programe koje realizuje Filozofski fakultet.

Video čestitka studenata i zaposlenih sa Odseka za rusinistiku povodom Nove godine, Božića i Nacionalnog praznika Rusina u Srbiji

 

Vrh strane