Жељко Калуђеровић

Жељко Калуђеровић, редовни професор

Контакт
Кабинет: 252
Број телефона: +381 21 485 3860
Е-адреса: zeljko.kaludjerovic@ff.uns.ac.rs

Биографија
Жељко Калуђеровић (1964, Врбас), објавио је више од сто двадесет научних радова у релевантним научним и филозофским часописима у Србији, Хрватској, Босни и Херцеговини, Северној Македонији, Црној Гори, Мађарској, Румунији, Грчкој, Турској, Немачкој и САД. Учествовао је на преко педесет пет међународних симпозијума и једном светском конгресу (9th World Congress of Bioethics). Аутор је следећих књига: Aristotel i predsokratovci (KriMel, N. Sad 2004), Helensko poimanje pravde (Izdav. knjiž. Z. Stojanovića, S. Karlovci-N. Sad 2010), Presokratsko razumevanje pravde (Izdav. knjiž. Z. Stojanovića, S. Karlovci-N. Sad 2013), Filozofski triptih (Biblioteka ARHE, Filozofski fakultet, N. Sad 2014), Dike i dikaiosyne (Magnasken, Skopje, Severna Makedonija, 2015), Rana grčka filozofija (Hijatus, Zenica, Bosna i Hercegovina, 2017) i Stagiranin (Izdav. knjiž. Z. Stojanovića, S. Karlovci-N. Sad 2018). Главни је и одговорни уредник часописа за филозофију Архе. Члан је више стручних удружења, уређивачких одбора часописа и зборника, организационих, научних и програмских одбора различитих међународних конференција и симпозијума. Учествовао је или учествује на седам научних пројеката у земљи и иностранству.

Наставни рад
Хеленска филозофија
Хеленистичко-римска филозофија
Биоетика
Филозофија морала
Етика
Новинарска етика
Филозофски системи антике
Методика филозофске пропедеутике
Студијско истраживачки рад
Античка филозофија

Научно-истраживачки рад
Античка филозофија, Историја филозофије, Практичка филозофија

Библиографија (избор)
·
"Held’s Conceptualization of Globalization Process", u: Thinking in Action, G. Arabatzis & E. D. Protopapadakis (Eds.), The NKUA Applied Philosophy Research Laboratory, Athens, Hellas, 2018, str. 53-67.
· „Милетското поимање на душата”, u: Zborniku: За душата, уредници Ј. Мојсиева-Гушева, Д. Тошева, Љ. Митковски, Здружение за компаративна книжевност на Македонија ЗККМ Скопје, Здружение на класични филолози „Антика“, Филозофско друштво на Македонија, Скопје, Северна Македонија, 2018, стр. 35-56.
· „Generička” i „partikularna” δικαιοσύνη”, u: ARHE, god. XV, br. 29, Novi Sad 2018, str. 59-77.
· „Filozofski osnov Parmenidovog stiha”, u: Filozofska istraživanja, 147, god. 37, sv. 3, Zagreb, Hrvatska, 2017, str. 597-613.
· „Stagiraninovo određenje mudrosti”, u: ARHE, god. XIV, br. 27, Novi Sad 2017, str. 101-117.
· „Pitagorejska palingenesia”, u: Eidos, god. I, br. 1, Zenica, Bosna i Hercegovina, 2017, str. 97-108.
· "Experimental investigation of corn cob pyrolysis", u: Journal of Renewable and Sustainable Energy, Volume 8, Issue 6, New York, USA, 2016, str. 063102-1-063102-9.
· „Pretpostavke nastanka moralaˮ, u: Bošnjačka pismohrana (Zbornik radova Simpozija "Gdje je nestao - moral"), Svezak 15, broj 42-43, Zagreb, Hrvatska, 2016, str. 135-147.
· „Etičke dileme u novim medijima”, u: Media and Communication / Mediji i komunikacije, Godina III, Broj 5, Bijelo Polje, Crna Gora, 2016, str. 115-125.
· "Ethics of (Palliative) Care and the Question of Euthanasia", u: Health, Culture and the Human Body, I. Ilkıliç, H. Ertin, R. Brömer, H. Zeeb (Eds.), Betim Center Press, Istanbul, Turkey, 2014, str. 603-615.

Комплетна библиографија (пдф)

 

 

Врх стране