О одсеку

Прва генерација студената се на студије психологије на Филозофском факултету у Новом Саду уписала школске 1982/1983. године. За школовање дипломираних психолога увек је била задужена Катедра за психологију, која је данас једна од организационих јединица Одсека за психологију. Одсек осим Катедре сачињавају и Одељење за истраживачки рад, Семинарска библиотека и Центар за примењену психологију.

Примарни задатак Одсека за психологију је да на додипломским студијама организује образовање високостручних кадрова за психолошка радна места у просвети, здравству, социјалној заштити и индустрији. У протеклих двадесетак година наставни план и програм се више пута мењао, али је основна концепција задржана: студије су општег смера, са тежиштем на базичним и основним примењеним психолошким дисциплинама у завршним годинама студија, са интенцијом да студенти добију јака методолошка сазнања и да се преко граничних дисциплина што потпуније упознају са биолошким и друштвеним детерминантама психичких феномена. Од почетка рада студијске групе инсистира се на благом усмеравању преко избора теме за дипломски рад и преко изборних предмета. Наставни план по којем су се до сада уписивале студије психологије садржи 25 предмета општег образовања, општег психолошког образовања и уже професионализације. Од школске 2004/2005. године основне студије изводе се по новом наставном плану који садржи искључиво једносеместралне курсеве и много већи број изборних предмета. То је у складу са савременим тенденцијама реформе високошколског образовања и омогућава студентима да и сами активније учествују у креирању свог образовног пута.

Одсек организује и специјалистичке и магистарске студије.Наставу изводи преко 30 стално запослених наставника и сарадника, уз помоћ неколико хонорарних професора. Додипломске студије завршило је 750 студената, одбрањено је 11 магистарских и 9 докторских теза.

Друга значајна делатност Одсека је научноистраживачки рад. Чланови Одсека учествовали су у реализацији пројеката "Социјализација и развој личности", "Психолошки и социокултурни фактори развоја личности у вишекултурном друштву", "Појединац у условима друштвене транзиције", "Фундаменталне психичке функције", а тренутно су ангажовани на пројектима "Стање, фактори и развој европског идентитета" и "Психолошки регулативи интегрисања дезинтегрисаних људских ресурса у транзицији". О резултатима истраживања објављено је више стотина научних и стручних чланака, монографија и есеја. Чланови Одсека усмерили су своја научна интересовања на теме које носе печат друштвеног окружења у којем су спроведена, али су истовремено у складу и са потребама које се од стране модерних друштава траже од психологије.

Сајт Одсека:  http://psihologija.ff.uns.ac.rs/

Врх стране