О одсеку

Као посебна академска и научна дисциплина, социологија се на Универзитету у Новом Саду појавила касно и развијала мукотрпно. Филозофски факултет у том погледу, дуго времена, није био никакав изузетак. Почетком седамдесетих година на њему је, у оквиру засебног семинара при Катедри за историју, наставу из социологије изводио само један наставник и два асистента. Значајну институционално-организациону прекретницу у развоју социологије на Филозофском факултету представљало је оснивање Института за филозофију и социологију, 1976. године, мада је и тада идеологизовано марксистичко образовање успевало у великој мери да потисне, или барем омете, њено стасавање у потпуно равноправну образовну и научну дисциплину. Тек са значајним кадровским јачањем и стварањем посебне студијске групе за филозофију и социологију, школске 1988/89. године, стичу се ваљане претпоставке за убрзани развој социологије и филозофије, не само на Филозофском факултету, него и на Универзитету, па и у целој Војводини.

У свом садашњем облику, Одсек за социологију настао је приликом последње реорганизације Одсека за филозофију и социологију, који је реформиран 1993. године. Наиме, у претходном организационом облику постојале су две катедре: за социологију и за филозофију. Настава филозофије и социологије извођена је на јединственој студијској групи, у којој су прве две године биле заједничке, а преостале две одвојене. Од школске 1996/97. године јединствена наставна група се дели на групу за социологију и групу за филозофију, са посебним наставним плановима и програмима.

Основне делатности Одсека за социологију су: наставна, научна и научноистраживачка. Наставна делатност Одсека односи се на образовање студената за социолошку професију на матичној групи, као и на стицање социолошких знања високостручног нивоа на осталим студијским групама Филозофског факултета и неких других факултета. Наставна делатност Одсека такође обухвата и образовање студената на постдипломским, односно мастер и докторским студијама социологије за стицање академских звања мастер социолошких наука и доктор социолошких наука.

Као и на сваком другом универзитетском степену образовања, научна делатност на Одсеку саставни је део рада наставника и сарадника, будући да се сваки наставник јавља не само као преносилац научно-наставних садржаја, већ и као стваралац научних знања. У том смислу и на Одсеку за социологију наставници и асистенти се усмеравају на одређене научне дисциплине и истраживање оног дела друштвене стварности и теоријско-методолошких проблема на које се та дисциплина односи.

Научноистраживачка делатност Одсека за социологију одвија се претежно у оквиру Центра за социолошка истраживања (ЦСИ) као специфичне организационе целине, који је почео са радом априла 1997. године. Посебан задатак Центра за социолошка истраживања састоји се у укључивању студената и постдипломаца у научноистраживачки рад. Чланови Одсека за социологију такође учествују и у различитим научноистраживачким пројектима које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој АП Војводине, као и друге институције и фондације.

У делатност Одсека за социологију улази и семинарска библиотека и читаоница, као и научноиздавачка делатност за потребе студената, сарадника и корисника. Одсек такође организује научне скупове, семинаре за наставнике социологије у средњим школама, као и такмичења из социологије за ученике средњих школа.

Врх стране