Дејан Средојевић

Дејан Средојевић, ванредни професор

Контакт
Кабинет 325
Број телефона: 021/459-626
Е-адреса: dsredojevic@ff.uns.ac.rs

Биографија
– 2003. године – Диплома, Академија уметности, Нови Сад; Област: Глума;
– 2007. године – Магистратура, Филозофски факултет, Нови Сад; Област: Филолошке науке (наслов тезе: Прозодијска норма у језику водитеља-спикера информативних емисија новосадских телевизијских станица);
– 2011. године – Докторат, Филозофски факултет, Нови Сад; Област: Филолошке науке (наслов тезе: Експериментално-фонетско испитивање прозодијских карактеристика новосадског говора);
– 2005. и 2009. године – избор у звање – асистент, Академија уметности, Нови Сад;
– 2012. године – избор у звање – виши стручни сарадник, Академија уметности, Нови Сад;
– 2013. године – избор у звање – доцент, Академија уметности, Нови Сад;
– 2012. године – избор у звање – доцент, Филозофски факултет, Нови Сад
Област: Српски језик и лингвистика;
– 2017. године – избор у звање – ванредни професор, Филозофски факултет, Нови Сад
Област: Српски језик и лингвистика;
– Награде: 2003. године Награда Предраг Пеђа Томановић – најбољем дипломираном студенту Глуме на Академији уметности у Новом Саду;
- 2019. године Стеријина награда за сценски говор.

Наставни рад
Основне академске студије:
Фонетика и ортоепија српског језика;
Српски језик 1: Ортоепија и ортографија;
Дикција;
Мастерске студије:
Интонациони реченични модели;
Докторске студије:
Фонетска истраживања акцената и интонације;

Научно-истраживачки рад
Централни део мог научног рада посвећен је истраживању фонетике и фонологије стандардног српског језика. Бавим се експериментално-фонетским испитивањима акцента и интонације, као и нормативном акцентологијом. Друга значајна област мог научног истраживања и стручног рада јесте дикција. Као сарадник за сценски говор учествовао сам у припреми педесет пет представа у професионалним позориштима Србије (обрада текстова стандардног српског језика, дијалекатских текстова, драмâ у стиху), био сам консултант за дијалог у двема телевизијским серијама и држао сам обуку из дикције презентерима и водитељима Радио-телевизије Војводине.

Библиографија (избор)
- Subotić, Ljiljana, Dejan Sredojević, Isidora Bjelaković. Fonetika i fonologija: оrtoepska i ortografska norma standardnog srpskog jezika. Novi Sad: Filozofski fakultet, 2012.
- Sredojević, Dejan. Fonetsko-fonološki opis akcenata u standardnom srpskom jeziku – od specifičnog ka opštem. Novi Sad: Filozofski fakultet, 2017.
- Средојевић, Дејан, Љиљана Суботић. Дугоузлазни акценат у новосадском говору: фонетске карактеристике и фонолошка интерпретација. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LIV/2 (2011): 109–133.
- Средојевић, Дејан. Интонација упитних исказа. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LVII/1 (2014): 93–118.
- Средојевић, Дејан. Прозодијске карактеристике контрастног фокуса у паровима декларатива и декларативних питања. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LVIII/1 (2015): 75–99.
- Dejan Sredojević. Različita poimanja ortoepije. Ивана Живанчевић-Секеруш (ур.). Сусрет култура 8. Зборник радова. Нови Сад: Филозофски факултет, 2016, 275–286.
- Средојевић, Дејан, Наташа Спасић. Фонетско-фонолошки опис акценатског система стандардног српског као Л2 код говорника којима је мађарски језик матерњи. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LIX/1 (2016): 57–76.
- Sredojević, Dejan. How Much Do Phonetic Realisations of Serbian Accents Actually Differ from Each Other in Various Dialects? Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду 42/1  (2017): 323–337.
- Средојевић, Дејан, Миљана Чопа. Да ли се дијалекатско уједначавање у једнаком степену остварује на фонетском и на фонолошком нивоу? Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LXI/1 (2018): 101–123.
- Sredojević, Dejan. O restandardizaciji akcenatske norme srpskog jezika. Снежана Гудурић, Биљана Радић-Бојанић (ур.). Језици и културе у времену и простору VII/2,  Нови Сад: Филозофски факултет, 2018, 185–197.

Комплетна библиографија (пдф)

Врх стране