Гордана Драгин

Гордана С. Драгин, редовни професор

Контакт
Кабинет: 133
Број телефона: 021-503 678
Е-адреса: gordanadragin19@gmail.com

Биографија
Датум и место рођења, адреса:
19. 9. 1957. Нови Сад; Неимарова 28, Нови Сад;
Садашње запослење, професионални статус, установа или предузеће: Одсек за српски језик и књижевност Филозофског факултета Нови Сад; 
Година уписа и завршетка основних студија: 1976 – 1980;
Студијска група, факултет, универзитет на основним студијама: Јужнословенски језици, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду;
Магистрирала на Филолошком факултету у Београду 1987; наслов магистарске тезе: Ратарска терминологија Шајкашке;
Докторирала на Филозофском факултету, Универзитет у Новом Саду, 2014; наслов докторског рада: Говори у сливу Студенице;
Професионална оријентација (област, ужа област и уска оријентација): Дијалектологија и фонологија српског језика
Место и трајање специјализације и студијских боравака у иностранству:
1) Минск, школска година 1986/7, Универзитет „Јакуб Колас“ у Минску, лектор српског језика и 2) Сеул, ХУФС (Корејски универзитет за стране студије) од 2007. до 2010. школске године, гостујући професор;
Школске 1980-1981. радила као професор Српског језика и књижевности у ОШ Стеван Дивнин–Баба у Жабљу;
Школске 1980-1981. радила у средњој школи 22. Октобар у Жабљу као професор Српског језика и књижевности;
Децембра 1981. године изабрана на место асистента у научно-истраживачком раду на одсеку Јужнословенски језици на Филозофском факултету у Новом Саду;
Године 2015. изабрана у звање ванредног професора;
Члан сарадник Матице српске; Члан Међународне радне групе и (југословенске) комисије за израду Општесловенског лингвистичког атласа (ОЛА); Члан Комисије за израду Дијалектолошког атласа српског језика (СДА) у оквиру Међуакадемијског одбора за дијалектологију САНУ.
Сарадник на следећим пројектима: 1) Дијалектолошка истраживања српског језичког простора који финансира Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије и 2 ) Истраживање културе и историје Срба у Румунији Центра за научна истраживања и културу Срба У Румунији који финансира Савез Срба у Румунији;

Наставни рад
На основним студијама: 1) Стандардни српски језик 1: фонологија, 2) Фонологија стандардног српског језика, 3) Дијалектологија српског језика, 4) Дијалекти у настави језика и књижевности, 5) Употребна вредност прозодијске норме;
На мастер студијама: Дијалекатска лексикологија и лексикографија
На докторским студијама (са Ж. Бошњаковићем): Фонолошка, морфолошка и лексиколошка истраживања српских народних говора

Научно-истраживачки рад
Српски народни говори, Прозодијске карактеристике народних говора, Употребна вредност прозодијске норме, Дијалекти у књижевним делима

 Библиографија (избор)

  • Драгин, Конкурентски однос стандардног језичког израза и дијалекта у говору ученика основне школе у Жабљу. Зборник у част Вери Васић – Лексика, граматика, дискурс, Филозофски факултет, Нови Сад, 2015, стр. 343-352, Уредници: Миливој Алановић, Јасмина Дражић, Гордана Штасни, Гордана Штрбац,  ISBN 978-86-6065-278-42

Гордана Драгин, Говори у сливу Студенице на тромеђи српских дијалеката, Часопис Исходишта 1, Филозофски факултет Ниш – Савез Срба у Румунији, Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама, Темишвар, 2015, 97-112.

Гордана Драгин, Из система глаголских облика у банатским говорима Ш-В дијалекта и једном  нетипичном К-Р говору, Наука и савремени универзитет, Језик и књижевности у контакту и дисконтакту, Ниш, 2015, 7-16.

Гордана Драгин, Иновације на прозодијском плану у српском језику, Дијалекти срспкога језика: истраживања, настава, књижевност 1,(ур. Радмила В. Жугић) Педагошки факултет у Врању, Универзитет у Нишу, Лесковац – Врање 2016, стр. 303-313

Тања Ж. Антић – Гордана С. Драгин, «Село гори и тако кроз социолингвистички и културолошки окулар», Дијалекти срспкога језика: истраживања, настава, књижевност 1,(ур. Радмила В. Жугић) Педагошки факултет у Врању, Универзитет у Нишу, Лесковац – Врање 2016, стр. 171-181

Гордана Драгин, Неки језички поступци у збирци приповедака „Доживљаји Николетине Бурсаћа“, Зборник у част Љиљани Суботић: Теме језикословне у србистици кроз дијахронију и синхронију, (ур. Ј. Дражић, И. Бјелаковић, Д. Средојевић). Нови Сад, 2016, стр. 754-759.

Гордана Драгин, Философски факултет, Университет в Нови Сад, Сърбия, Урбана дијалектологија у Србији (Говор Новог Сада), Studia philological universitatis velikotarnovensis vol. 36/1 2017 Veliko Tarnovo, Филологически проучвания на великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ Том 36/1 стр. 27-36,Университетско издателство «Св. св. Кирил и Методий» Велико Търново, 2017 41 изтегляния от 26.7.2018.г.Bulgaria / Poland / Serbia / United States Studia philologica ISSN: 2534-9185

Гордана Драгин, Из говора Чакова, Исходишта 3, Темишвар / Ниш 2017, Савез Срба у Румунији (Центар за научна истраживања и културу Срба у Румунији)  – Филозофски факултет Универзитета у Нишу – Филозофски, историјски и теолошки факултет Западног универзитета у Темишвару,стр. 109-119

Гордана Драгин, Из акценатске проблематике српских клисурских говора у Румунији, Исходишта 4, Темишвар / Ниш 2018, Савез Срба у Румунији (Центар за научна истраживања и културу Срба у Румунији)  – Филозофски факултет Универзитета у Нишу – Филозофски, историјски и теолошки факултет Западног универзитета у Темишвару,стр. 61 -74.      ISSN 2457–5585, ISSN–L 2457–5585

Гордана Драгин, Како се говори око Новог Сада: јужнобачко и северносремско залеђе, Зборник радова посвећен проф. др Милану Драгичевићу (1947–2017),  Бања Лука 2018. Универзитет у Бањој Луци Филолошки факултет, стр. 77-92

Врх стране