Енглески језик и књижевност са другом страном филологијом

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ СА ДРУГОМ СТРАНОМ ФИЛОЛОГИЈОМ
Назив дипломе: ДИПЛОМИРАНИ ФИЛОЛОГ

Пријемни испит за студијску групу Енглески језик и књижевност са другом страном филологијом обухвата проверу знања из енглеског језика и књижевности и из другог одабраног страног језика (француски, немачки или руски). Испит се одвија у два дана – у једном дану се одржава писмена и усмена провера знања из енглеског језика и књижевности, а другог дана писмена и усмена провера знања из другог одабраног језика.

Пријемни испит укупно носи до 60 бодова, од којих се 30 стиче на испиту из енглеског језика и књижевности, а 30 на испиту из друге одабране филологији (француски, немачки или руски језик и књижевност).

Кандидати који положе пријемни испит имају право да се, након завршетка првог уписног рока, упишу на други акредитовани студијски програм, у складу са Правилником о упису кандидата на студијске програме које реализује Филозофски факултет.

I ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Испит има писмени и усмени део: писмени део испита траје укупно 90 минута, а усмени део око 15 минута по кандидату. На писменом делу испита кандидат може да освоји до 25 бодова, а на усменом делу испита до 5 бодова.

1.  Писмени део испита из енглеског језика
На писменом делу испита из енглеског језика проверава се познавање енглеске лексике (укључујући и идиоматске изразе) и енглеске граматике (морфологије и синтаксе). На овом делу испита постоје питања која подразумевају одабирање тачног одговора од неколико понуђених решења, задаци у којима треба уписати одређену реч или израз у дати текст, као и задаци који захтевају трансформацију реченичне структуре.
Језички део теста састоји се из три целине. Прва целина тестира познавање вокабулара на основу теста вишеструког избора (пет задатака) и творбе речи у реченици (пет речи). Ови задаци испитују адекватну употребу речи у задатом контексту, познавање колокација, фразних глагола и идиома. Друга целина проверава познавање граматике енглеског језика. Она укључује тест вишеструког избора (седам реченица у којима кандидати треба да одаберу једини исправни одговор) и три реченице у којима се тражи трансформација тако да се у потпуности сачува значење задате реченице. Знање које се овде тестира укључује употребу морфолошких и синтаксичких структура, употребу времена, облика лексичких и модалних глагола, чланова, итд. Последња целина јесте тест попуњавања празнина (fill-in или Cloze test), где кандидати у тексту треба да употребе адекватну реч закључујући на основу смисла текста. Овај задатак тестира продукцију кандидата, будући да укључује све нивое знања писаног језика – лексички, граматички и прагматички.
Препоручена литература:
Hewings, Martin (2005). Advanced Grammar in Use (with CD-ROM). Cambridge University Press; 2nd edition.
Hlebec, B. (1995), Gramatika engleskog jezika za srednje škole, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
Leaney, Cindy (2005). In the Know: Understanding and using idioms (with CD-ROM) Over 800 idioms researched in the Cambridge International Corpus for their frequency, meaning, and use. Cambridge University Press.
Leech, G. (1991), An A-Z English Grammar, Nelson.
McCarthy, Michael and O’Dell, Felicity (2002). English Vocabulary in Use (with CD-ROM). Cambridge University Press.
McCarthy, Michael and O’Dell, Felicity (2007). English Phrasal Verbs in Use. Cambridge University Press. 
Murphy, R. (1995), English Grammar in Use, Cambridge: Cambridge University Press.
Swan, Michael (2005). Practical English Usage. Oxford University Press; 3rd edition.
Thomson, A. J. and Martinet, A. V. (1986). A Practical English Grammar (Textbook, Exercises 1, Exercises 2). Oxford University Press, 3rd edition.
Vince,Michael (2004). Advanced Language Practice with Key.Macmillan ELT; 2nd edition.
НБ: У обзир долазе и друга издања наведених књига. Такође се препоручују сви уџбеници за средње школе (гимназије и средње стручне школе) које је одобрило Министарство просвете Републике Србије.

2. Писмени део испита из области књижевности писане на енглеском језику
Књижевни део пријемног испита за студије Енглеског језика и књижевности састоји се из пет целина које испитују разумевање текста, познавање историје и теорије књижевности, као и општу културу. Први део се састоји од једног питања и тестира препознавање прозних жанрова попут научне фантастике, аутобиографије, готског романа и слично, док други чине четири питања усредсређена на разумевање прозног текста (разумевање конкретних делова текста, ликова и/или односа између њих, тона, атмосфере, окружења и слично.). Пет питања из трећег дела испитују познавање историје и теорије књижевности (аутори и њихова дела, периоди, покрети, књижевни термини, стилске фигуре, књижевни родови и врсте и слично) док је четврти део сличан другом по томе што тестира разумевање текста, али се пет питања у овом делу односе на песму или део песме (препознавање шеме риме, стилских фигура, тона, конкретних делова/стихова и слично). Пет питања у петој целини овог дела теста испитује знање из области историје и културе англофоних земаља и општа места у познавању Библије и/или митологије.
Препоручена литература:
Oxford Companion to English Literature (1985), Oxford: Oxford University Press.
Rečnik književnih termina. Beograd: Nolit. 1986.
Školski rečnik književnih termina. Beograd: BIGZ školstvo. 2012.
Tartalja, Ivo (2003), Teorija književnosti, Beograd : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 
The Norton Anthology of American Literature.New York: W. W. Norton & Company. 2012.
The Norton Anthology of English Literature. New York:W. W. Norton & Company. 2006.
Velek, Rene i Voren, Ostin.Teorija književnosti. Beograd: Nolit. 1974.
Živković, Dragiša. Teorija književnosti sa teorijom pismenosti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva; Novi Sad: Zavod za izdavanje udžbenika. 1992.
Средњошколски уџбеници из енглеског језика.
НБ: У обзир долазе и друга издања наведених књига као и друге књиге из тих области (теорије књижевности, речници књижевних термина и антологије).

3. Усмени део пријемног испита 
Усмени део пријемног испита подразумева разговор (цонверсатион) на енглеском језику на задату тему приликом којег се проверава способност течног усменог изражавања, изговор, употреба примерених и разноврсних граматичких и лексичких јединица.

Компоненте пријемног испита
Писмени и усмени делови пријемног испита обухватају следеће компоненте и на њима се може добити следећи максимални број бодова:
ПИСМЕНИ ИСПИТ
речник: 5 бодова 
граматика: 5 бодова 
тест попуњавања: 5 бодова 
енглеска књижевност: 10 бодова
УСМЕНИ ИСПИТ: 5 бодова

II ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Пријемни испит састоји се из два дела: писменог и усменог.
Из писменог дела испита кандидат може освојити највише 12,5 бодова, а из усменог 17,5 бодова.
Писмени део полаже се у облику теста.
Успех из  писменог  дела испита оцењује се, односно бодује са:
недовоЉан –  0 бодова
довоЉан – 3,5 бодова
добар – 5,5 бодова
врло добар – 9,5 бодова
одличан – 12,5 бодова

Усмени део представља проверу способности изражавања и комуникације на француском језику.
Испит чини градиво по наставном плану и програму за гимназију општег смера.

Успех из  усменог  дела испита оцењује се, односно бодује са:
недовољан – 0 бодова
довољан – 4,5 бодова
добар – 8,5 бодова
врло добар – 13,5 бодова
одличан – 17,5 бодова

Граматичке категорије
◦ члан (одређени, неодређени, партитивни, сажети)
◦ именице (врсте, род, број)
◦ заменице (личне, показне, присвојне, неодређене, релативне)
◦ придеви (описни, показни, присвојни, неодрђени; поређење придева)
◦ прилози (облици, употреба и поређење)
◦ глаголи (облици и употреба)
◦ француска реченица (директни/индиректни говор, слагање времена, основни типови кондиционалних реченица).

Језичка компетенција
◦ разумевање прочитаног текста
◦ значење речи у реченици и ширем контексту
◦ способност самосталног изражавања.

Литература
1. Уџбеници за средњу школу од I-IV разреда одобрени од Завода за уџбенике и наставна средства.
2. В. Драшковић, Граматика француског језика , Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, Завод за издавање уџбеника, Нови Сад.
3. М. Папић, Граматика француског језика, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд.
4. В. Драшковић, Француско-српскохрватски фразеолошки речник, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд.
5. П. Половина, Р. Чулајевић, Речник француског језика, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, Завод за издавање уџбеника, Нови Сад.
6. Р. Чулајевић, Српско-француски речник, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд.
7. С. Јовановић и сарадници, Савремени француско-српскохрватски речник са граматиком, Просвета, Београд.
8. С. Јовановић, Савремени српскохрватско-француски речник, Просвета, Београд.

Допунска литература
1. Ph. Dominique, et al., Le Nouveau sans Frontieres, I, II, Cle International, 1998.
2. M. Grevisse, Precis de Grammaire Francaise, Ed. J. Duculot, S.A. - Gembloux.
3. P. Robert, Petit Robert, Dictionnaire de la langue francaise, Dictionnaires Le Robert, Paris, Montreal.

III НЕМАЧКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Садржај и начин полагања пријемног испита 
Пријемни испит се састоји из писменог и усменог дела.
Вредновање пријемног испита
Писмени део испита укупно носи 22,5 поена и то распоређено на следећи начин:

  • провера знања из граматике (морфосинтаксички тест) – 20 поена
  • теорија књижевности – 2,5 поена

Усмени део испита укупно носи 7,5 поена и то распоређено на следећи начин:

  • читање – 2,5 поена
  • превод или препричавање – 2,5 поена
  • конверзација – 2,5 поена

САДРЖАЈ ПИСМЕНОГ ДЕЛА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА:
Граматика
Морфологија
Глаголи према њиховој форми – јаки, слаби, неправилни, са одвојивим и неодвојивим префиксом, повратни, помоћни глаголи и модални. Место глагола у реченици. Глаголска времена. Облици и употреба партиципа. Заповедни начин. Коњунктив. Конструкција инфинитива + зу, трансформација актива у пасив, рекција и глагола, падешки систем. 
Род, број и промена именица, члан, падежи са предлозима. Рекција именица. Предикативна и атрибутска употреба придева, компарација придева, рекција придева, придевска деклинација. Промена и употреба упитних, односних и присвојних заменица, облик за исказивање поштовања, неодређене заменице. Предлози. Основни и редни бројеви, уобичајене фразе друштвеног опхођења: одбијање позива, изражавање жаљења, негодовања, радости.
Синтакса
Основне реченичне структуре. Врсте реченица. Место глагола у реченици и реченични оквир. Безличне реченице. Слободне ознаке за време, место, узрок, начин. Негација. Независно-сложене реченице са везницима и без везника. Зависно-сложене реченице: субјекатске, атрибутске, објекатске. Адвербијалне реченице: темпоралне, узрочне, финалне, модалне, компаративне, кондиционалне, консекутивне и каузалне. 
Теорија књижевности
Књижевни родови и врсте. Строфа, стих и рима. Стилске фигуре.

САДРЖАЈ УСМЕНОГ ДЕЛА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА:
Читање наглас, препричавање/ превођење текста на немачком језику. Конверзација на немачком језику на теме из свакодневног живота и давање личних података: 
- представљање, породица, пријатељи, љубимци, родно место, школовање
- хоби, музика, књиге и филмови
- празници, свечаности
- биоскоп, позориште, музеј
- спортови, путовања
- саобраћај, медији и савремена средства комуникације.

Литература: 
Уџбеници прописани за последња два разреда гимназије по важећем наставном плану и програму општег или друштвено-језичког смера. 

Николина Зобеница и др. Приручник за припремну наставу за пријемни испит из Немачког језика и књижевности. Нови Сад: Филозофски факултет, 2018.
Јован Ђукановић; Оливера Дурбаба: Граматика немачког језика за средње школе. Београд: Завод за издавање уџбеника и наставних средстава, 2008. 
Драгиша Живковић: Теорија књижевности са теоријом писмености за средње школе. Београд: Драганић, 2001.
Иво Тартаља: Теорија књижевности. Београд: Завод за уџбенике, 2008.  

Додатне информације: 
Одсек за германистику сваке године организује ПРИПРЕМНУ НАСТАВУ за пријемни испит из Немачког језика и књижевности. Припремна настава се састоји из следећих делова: морфологија (16 часова), конверзација и превођење (8 часова) и теорија књижевности (6 часова).  Настава се одржава од априла до јуна, суботом према унапред утврђеном распореду и према важећем ценовнику.
Поред тога, Одсек за геманистику ради информисања заинтересованих кандидата о студијском програму Немачког језика и књижевности сваке године организује и ДАНЕ ОТВОРЕНИХ ВРАТА.   

IV РУСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Класификациони испит састоји се из два дела: писменог и усменог.

Писмени део  испита:
1. Тест из граматике руског језика,
2. Тест из опште културе.

Усмени део испита:
Провера познавања граматичких и књижевнотеоријских појмова; процена афинитета кандидата и мотивације за студије руског језика и књижевности.
На усменом делу испита кандидат чита краћи текст на руском језику, преводи га на српски и врши граматичку анализу. Након тога одговара на српском на питања из области књижевности (теорија књижевности и дела руских писаца предвиђена програмом за гимназије општег смера).
Из усменог дела испита може се освојити највише 15 бодова. Максималан број бодова из граматике руског или српског језика је 10, а из теста опште културе 5 бодова.
Успех из писменог дела испита (језички тест) се оцењује на следећи начин:
Резултат на тесту
0-50%  - 0 бодова
51-61% - 2,5 бода
62-74% - 4,5 бода
75-87% - 7,5 бодова
88-100% - 10 бодова
Сваки тачан одговор на тесту опште културе доноси 0,5 бодова.

Успех из усменог дела испита оцењује се на следећи начин:
Недовољан – 0 бодова
Довољан – 4 бода
Добар – 7,5 бодова
Врлодобар – 12,5 бодоваа
Одличан – 15 бодова

За припрему  класификационог испита препоручују се следећи уџбеници и приручници:
Важећи уџбеници и  граматике руског језика за средње школе.
Важећи уџбеници и  граматике српског језика за средње школе.
Драгиша Живковић. Теорија књижевности са теоријом писмености за средње школе. Београд: Научна књига.
ЉиЉана Николић и БосиЉка Милић. Читанка са књижевнотеоријским појмовима за  I, II, III i  IV разред средње школе. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства / Нови Сад: Завод за издавање уџбеника.
Јован Деретић и Марија Митровић. Историја југословенске књижевности за I и II  разред средње школе. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

Књижевна дела руских писаца предвиђена програмом за гимназије (општи смер)  обавезна су лектира за класификациони испит:
А. П. Чехов - Туга, Ујка Вања
А. С. Пушкин - Цигани
А С. Пушкин - Евгеније Оњегин
Н. В. ГогоЉ - Ревизор
Л. Н. Толстој -  Ана Карењина или Рат и мир
В. В. Мајаковски - Облак у панталонама
А. А. Блок - Дванаесторица, изабране песме
Ф. М. Достојевски - Злочин и казна или Браћа Карамазови
М. А. Булгаков - Мајстор и Маргарита
Изабране песме С. А. Јесењина, Б. Л. Пастернака, А. А. Ахматове, М. И. Цветајеве.

Врх стране