Културологија

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: КУЛТУРОЛОГИЈА
Назив дипломе: ДИПЛОМИРАНИ КУЛТУРОЛОГ

Пријемни испит полаже се из два дела:

1) тест из матерњег језика и књижевности;
2) тест опште информисаности.

Оба теста могу да се полажу на матерњем језику (српски, мађарски, словачки, русински, румунски).

Рангирање кандидата се врши на основу успеха у средњошколском образовању (до 40 бодова) и успеха на пријемном испиту (до 60 бодова). Пријемним испитом, који обухвата тест знања из српског језика и књижевности и тест опште информисаности проверавају се знања и способности кандидата.

Максималан број бодова на пријемном испиту: 100.

1) Тест из српског језика и књижевности (мађарског, словачког, русинског или румунског језика и књижевности):

 -  максималан број бодова може да буде четрдесет пет (45)

Тест садржи:

а) 20 питања из матерњег језика,
б) 25 питања из књижевности.


2)  Тест опште информисаности:

-  максималан број бодова може да буде петнаест (15)

II Припрема за пријемни испит

За упис на Основне академске студије Културологије не организује се припремна настава.

Препоручена литература

1. Тест из матерњег језика и књижевности обухвата питања из средњошколског програма у гимназијама.

Српски језик и књижевност

- Правопис српског језика, Матица српска, Нови Сад, 2010.

- Станојчић, Живојин и Љубомир  Поповић, Граматика српског језика – Уџбеник за I, II, III и IV разред средње школе. Завод за уџбенике и наставна средства. Београд,  2011.

- Живковић, Драгиша, Теорија књижевности (сва издања).

- Деретић, Јован, Кратка историја српске књижевности (сва издања).

- Деретић, Јован и Марија Митровић, Историја југословенске књижевности за I/ II разред средње школе (сва издања).

Мађарски језик и књижевност
Bosnyák István – Thomka Beáta (2013). Olvasókönyv poétikai fogalmakkal a középiskolák I. osztálya számára. Zavod za udžbenike, Belgrád.
Gerold László – Bori Imre (2013). Olvasókönyv poétikai fogalmakkal a középiskolák II. osztálya számára. Zavod za udžbenike, Belgrád.
Bori Imre (2013).  Olvasókönyv poétikai fogalmakkal a középiskolák III. osztálya számára. Zavod za udžbenike, Belgrád, 2013
Szeli István (2008). Olvasókönyv poétikai fogalmakkal a középiskolák IV. osztálya számára. Zavod za udžbenike, Belgrád.
Bori Imre – Gerold László(2008).  Az irodalom története a középiskolák I. és II. osztálya számára. Zavod za udžbenike, Belgrád.
Bori Imre (1997). Az irodalom története a középiskolák III. és IV. osztálya számára. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Belgrád.
Papp György – Pató Imre – Vajda József (2013). Magyar nyelv és a kifejezőkészség fejlesztése a középiskolák I–IV. osztálya számára. Zavod za udžbenike, Belgrád.

Румунски језик и књижевност
- Magda, Ileana (1989). Limba română şi cultura exprimării : manual pentru clasele I-IV ale şcolii medii, Zavod za izdavanje udžbenika, Novi Sad.
- Popescu, Ştefania (1983). Gramatica practică a limbii române cu o culegere de exerciţii, Editura Didactică şi pedagogică, Bucureşti.
- Coteanu, Ion (1977). Gramatica de bază a limbii române , Editura Junimea, Iaşi.
- Flora, Radu (1971). Literatura română din Voivodina: panorama unui sfert de veac, Libertatea, Panciova.
- Flora¸ Radu (1976). Rumunska književnost u Vojvodini, Matica srpska, Novi Sad .

Русински језик и књижевност
- Ramač, Ю. (2002). Ґramatika ruskogo яzika za I,II,III u IV klasu ґimnaziї. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beoґrad.
- Tamaš, Ю. (1997). Istoriя ruskeй literaturi. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beoґrad.

Словачки језик и књижевност
- Myjavcová, Mária (2005).  Slovenský jazyk a kultúra vyjadrovania pre 1. ročník gymnázia, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd.
- Myjavcová, Mária (2006).  Slovenský jazyk a kultúra vyjadrovania pre 2. ročník gymnázia, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd.
- Myjavcová, Mária (2009).  Slovenský jazyk a kultúra vyjadrovania pre 3. a 4. ročník gymnázia, Zavod za udžbenike, Beograd.
- Valihora, Jozef (2009).  Čítanka s literárnoteoretickými pojmami pre 1. ročník gymnázia, Zavod za udžbenike, Beograd.
- Kmeť, Ján (1999).  Čítanka s literárnoteoretickými termínmi pre druhý ročník strednej školy, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd.
- Boldocký, Samuel (1999).  Čítanka s literárnoteoretickými termínmi pre tretí ročník stredných škôl, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd.
- Harpáň, Michal (2006).  Čítanka s literárnoteoretickými pojmami pre 4. ročník gymnázia, Zavod za udžbenike, Beograd.

2. Тест опште информисаности

За овај тест не постоји посебна литература.

Кандидати који положе пријемни испит имају право да се, након завршетка првог уписног рока, упишу на други акредитовани студијски програм, у складу са Правилником о упису кандидата на студијске програме које реализује Филозофски факултет.

Врх стране