Упис студената са инвалидитетом

ПРОГРАМ АФИРМАТИВНЕ МЕРЕ УПИСА ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Упис у прву годину студија

1. У оквиру Програма афирмативне мере уписа лица са инвалидитетом у прву годину основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република у школској 2022/2023. години, могу бити уписани кандидати:

- корисници колица или лица која се отежано крећу,
- са делимичним или потпуним оштећењем вида (слепи и слабовиди),
- са делимичним или потпуним оштећењем слуха (глуви и наглуви),
- који имају потешкоће у учењу (дислексија, дисграфија, дискалкулија),
- који имају тешкоће у говору,
- са хроничним обољењима (хемофилија, епилепсија, дијабетес тип 1, малигна обољења),
- са психолошким или менталним тешкоћама.

Приликом подношења пријаве и прописане документације за упис на студије високошколској установи, кандидат подноси и један од следећих докумената:
- решење надлежног органа о постојању телесног оштећења,
- решење о праву на додатак за туђу негу и помоћ,
- мишљење Интерресорне комисије,
- мишљење ректора Универзитета у Београду о статусу кандидата за упис у високошколске установе у саставу Универзитета у Београду,
- потврду удружења које заступа студенте са инвалидитетом, за високошколске установе које немају формирано надлежно тело за подршку кандидатима и студентима са инвалидитетом*

Медицинску документацију из претходног става мора издата надлежна здравствена институција и не сме бити старија од шест месеци. Неопходно је да се на основу лекарског извештаја може закључити на који начин инвалидитет/здравствено стање утиче на исходе учења и свакодневно функционисање кандидата.

Високошколске установе су у обавези да приложена документа користе само у ову сврху и да их чувају у складу са законом о заштити података о личности.

2. Упис на високошколску установу у оквиру Програма афирмативне мере уписа студената са инвалидитетом у оквиру квоте која је одобрена одлуком Владе за ову афирмативну меру може да оствари студент који је положио пријемни испит.

После завршеног полагања пријемног испита/испита за проверу склоности и способности, кандидати из тачке 1, који су положили пријемни испит/испит за проверу склоности и способности, рангирају се на посебној ранг листи, са које високошколска установа уписује највише онолико кандидата колико је одобрено одлуком Владе за ову афирмативну меру.

Кандидати који се на овај начин не упишу, рангирају се са осталим кандидатима за редовна буџетска места.

Праћење

Приликом уписа на више године студија, студенти који су уписани на основу Програма афирмативне мере у статусу студената који се финансирају из буџета, не рангирају се са осталим студентима, већ задржавају буџетски статус уколико остваре 36 ЕСПБ, у складу са Законом о високом образовању.

Високошколска установа је дужна да у свом информационом систему води евиденцију о студентима који су на основу Програма афирмативне мере уписали прву годину студија и остварили право на финансирање из буџета.

Студенти који су уписани на основу Програма афирмативне мере у статусу студената који се финансирају из буџета остварују и право на исхрану у студентским ресторанима и смештај у студентским домовима, у складу са Законом о ученичком и студентском стандарду и годишњим конкурсом за пријем студената високошколских установа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану студената.

_____________
1* Кандидати који конкуришу за упис високошколске установе која нема надлежно тело/канцеларију за подршку кандидатима и студентима са инвалидитетом достављају медицинску документацију удружењу студената са хендикепом из града у ком се налази високошколска установа, које упућује препоруку одговарајућој високошколској установи о стицању права кандидата на коришћење Програма афирмативне мере
Контакти надлежних институција у саставу високошколских институција
Центар за студенте са хендикепом Универзитета у Београду, Булевар Зорана Ђинђића 179, 11000, Београд, телефон 011 33 70 686, (за кандидате који се пријављују за упис високошколске установе у саставу Универзитета у Београду)
Центар за информисање и односе с јавношћу, Инфо-центар Универзитета у Новом Саду, Др Зорана Ђинђића 1, Нови Сад, телефон 021 485-2043,021 485 2048 (за кандидате који се пријављују за упис високошколске установе у саставу Универзитета у Новом Саду)
Контакти студентских организација које заступају младе и студенте са инвалидитетом
Удружење студената са хендикепом из Београда, Димитрија Туцовића 49, телефон 011 39 10 106
Удружење студената са хендикепом Крагујевац, Светозара Марковића 7, 34000 Крагујевац, телефон 034 330 547
Нишко удружење студената са хендикепом, Бранка Миљковића 1, 18000 Ниш, телефон 063/10-55-100

 

СМЕРНИЦЕ ЗА ПРИЛАГОЂАВАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ КОЈЕ ЖЕЛЕ ДА УПИШУ СТУДИЈЕ У ОКВИРУ ПРОГРАМА АФИРМАТИВНИХ МЕРА УПИСА ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Приликом подношења пријаве и прописане документације за упис студената у прву годину основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република, кандидат који жели да буде уписан на основу Програма афирмативних мере уписа студената са инвалидитетом, дужан је да обавести високошколску установу о томе да ли су му потребна прилагођавања за полагање пријемног испита и које врсте прилагођавања су потребна, најкасније 20 дана пре термина одређеног за полагање пријемног испита и/или испита за проверу склоности и способности.

Високошколска установа има обавезу да на основу добијених информација, а у складу са могућностима којима располаже и у мери у којој је то могуће, прилагоди полагање пријемног испита и обезбеди посебне услове, сходно потребама кандидата.

1. Прилагођавање простора и услова полагања пријемног испита односи се на: 

- обезбеђивање приступачности простора у којем кандидат полаже пријемни испит;

- обезбеђивање посебне просторије за израду пријемног испита, уколико је то кандидату неопходно;

- одређивање и обезбеђивање особе која ће асистирати током израде пријемног испита и/или присуство персоналног асистента, уколико је то кандидату неопходно;

- обезбеђивање услова за коришћење асистивне технологије (нпр. дигитрон, лупа, прилагођена тастатура, лаптоп и сл.) током пријемног испита, за кандидате који користе асистивне технологије и

- обезбеђивање потребног времена за полагање пријемног испита и динамике полагања испита (кандидату може бити продужено време или распоређено на краће интервале за рад, у договору са кандидатом, уколико је то у интересу кандидата).

2. Прилагођавање тестова и другог писаног материјала:

- за кандидате са сметњама вида - обезбедити тестове на Брајевом писму или са увећаним форматом слова и слика. (уколико су у средњој школи осмишљени и коришћени неки други начини испитивања, исти треба да се користе приликом пријемног испита за тог кандидата, нпр. пратилац који ће читати питања или/и уписивати одговоре); 

- за кандидата са сметњама слуха - уколико је неопходно, обезбедити лице које ће уз употребу знаковног језика помоћи кандидату у разумевању захтева из тестова или додатне инструкције дати кандидату у писаној форми;

- за кандидате са сметњама у кретању и коришћењу руку - обезбеђују се помоћна средства (асистивне технологије) или лице које ће уместо кандидата уписивати одговоре у тестове и

- за кандидате са сметњама у читању и писању и разумевању математичких операција - дисграфија, дислексија и дискалкулија - високошколска установа обезбеђује лице које ће кандидату помагати у разумевању текста и захтева, као и у писању, тако што ће уместо кандидата читати задатке или усмено дате одговоре кандидата уписивати у тестове. 

3. Прилагођавање других типова задатака

За израду задатака са практичним делом (нпр. лабораторијска вежба) треба урадити неопходна прилагођавања за кандидата или обезбедити алтернативни начин провере знања.

Врх стране