Rasporedi
   Oglasne table
   Organizacije
   Aktivnosti
   Listovi
   Sport
   Studentski WEB servis
   Dodela diploma

   

Početna >
Studenti

Prava i obaveze studenata
Pravilnik o vrednovanju vannastavnih aktivnosti studenata

Obaveštenje o rokovima za završetak studija
15.11.2016.

OBAVEŠTENJE
O PRODUŽENJU ROKA ZA ZAVRŠETAK STUDIJA ZA STUDENTE KOJI SU ZAPOČELI STUDIJE PRE STUPANJA NA SNAGU ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU (2005)

Prema Članu 1 Zakona o izmenama i dopunama Zakono o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik RS”, br. 87/2016), izmenjeni su rokovi za završetak studija za studente upisane na studije do 2005. godine, odnosno, pre stupanja na snagu ovog Zakona:

Studenti upisani na OSNOVNE STUDIJE mogu završiti studije po započetom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studija, najkasnije do kraja  školske 2017/2018. godine.

Studenti upisani na MAGISTARSKE STUDIJE imaju pravo da završe studije po započetom planu i programu, uslovima i pravilima studija, najkasnije do kraja školske 2017/2018. godine.

KANDIDATI KOJI SU PRIJAVILI DOKTORSKU DISERTACIJU do stupanja na snagu ovog zakona, imaju pravo da završe studije po započetom planu i programu, uslovima i pravilima studija, odnosno da steknu naučni stepen doktora nauka, najkasnije do kraja školske 2017/2018. godine.

OBAVEŠTENJE
O UPISU STUDENATA KOJIMA JE ISTEKAO ZAKONSKI ROK
ZA ZAVRŠETAK STUDIJA U ŠKOLSKU 2014/2015. GODINU

  1. Studenti koji su školske 2006/07. godine upisani na OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE, a nisu završili studije u zakonski predviđenom roku, mogu da podnesu lični zahtev:
          - za produženje roka za završetak studija u školskoj 2014/2015. godini, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Filozofskog fakulteta.
  2. Studenti koji su do školske 2011/12. godine upisani na MASTER AKADEMSKE STUDIJE, a nisu završili studije u zakonski predviđenom roku, mogu da podnesu lični zahtev:
          - za produženje roka za završetak studija u školskoj 2014/2015. godini, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Filozofskog fakulteta.
  3. Studenti koji su do školske 2008/09. godine upisani na DOKTORSKE STUDIJE, a nisu završili studije u zakonski predviđenom roku, mogu da podnesu lični zahtev
          - za produženje roka za završetak studija u školskoj 2014/2015. godini, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Filozofskog fakulteta.

OBAVEŠTENJE STUDENTIMA FILOZOFSKOG FAKULTETA KOJI SE ŠKOLUJU ZA RAD U OBRAZOVNIM INSTITUCIJAMA
27.05.2010.

Obaveštavamo SVE AKTIVNE I DIPLOMIRANE STUDENTE Filozofskog fakulteta da će, prema odredbama Zakona o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja (Sl. glasnik RS br. 72/09 od 03. septembra 2009. godine) svi koji planiraju da rade u osnovnim i srednjim školama u Srbiji, od školske 2012/13. godine, morati ispuniti dodatni uslov: najmanje 36 ESPB iz psihološkog, pedagoškog i metodičkog obrazovanja stečenog na visokoškolskoj ustanovi u toku 5 godina studija ili nakon diplomiranja (tj. 30 ESPB iz predmeta navedenih oblasti i 6 ESPB prakse u vaspitno-obrazovnim institucijama), što je minimum zahteva u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova.
Filozofski fakultet obezbediće na svim akreditovanim studijskim programima dodatne predmete iz navedenih oblasti u okviru određenih izbornih pozicija, kako na osnovnim tako i na diplomskim-master studijama za one studente koji se opredeljuju za rad u školama da bi ispunili taj dodatni uslov (36 ESPB iz PPM predmeta).

Obaveštenje o načinu sticanja diplome mastera
18.05.2010.
DIPLOMIRANI STUDENTI (po starim nastavnim planovima i programima) i
STUDENTI MAGISTARSKIH STUDIJA
(koji studije nisu završili u predviđenom roku)

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu