Informator
   Pripremna nastava
   Telefoni
   Žiro račun
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
   Drugi konkursni rok
   Dokumenta za upis

   

Početna > Upis > Informator >
STUDIJSKI PROGRAM: ISTORIJA
Naziv diplome: DIPLOMIRANI ISTORIČAR

Prijemni ispit se polaže iz dva dela: pismeno i usmeno.

Iz pismenog dela ispita kandidat može osvojiti najviše 25 bodova, a iz usmenog 35 bodova.

Uspeh iz pismenog dela ispita ocenjuje se, odnosno boduje sa:
-  nedovoljan             0 bodova
-  dovoljan                  7 bodova
-  dobar                       11 bodova
-  vrlodobar                19 bodova
-  odličan                    25 bodova

Uspeh iz usmenog dela ispita ocenjuje se, odnosno boduje:

-  nedovoljan             0 bodova
-  dovoljan                  9 bodova
-  dobar                       17 bodova
-  vrlodobar                27 bodova
-  odličan                    35 bodova

Pismeni deo ispita sastoji se iz pismene obrade zadate teme – prema priloženom programu.

Usmeni deo ispita sastoji od provere znanja o sledećim temama:
Prvobitna ljudska zajednica – život prvobitnih ljudi. Praistorijska nalazišta u Jugoslaviji. Osobenost i značaj prvobitne zajednice.
Stara Grčka – Sparta i Atina-državno uređenje. Grčko-persijski ratovi. Peloponeski rat. Grčka religija, kultura i umetnost.
Aleksandar Makedonski – helenizam.
Stari Rim Rimska republika – osvajanje, razvoj, državno uređenje i društveni odnosi. Građanski ratovi i propast republike. rano rimsko carstvo-principat. Dioklecijanove i Konstantinove reforme. Podela Carstva, upadi varvara i pad Zapadnog rimskog carstava. Rimska religija i kultura.
Vizantija – nastanak i razvitak. Vizantijska kultura. Značaj Vizantije u prošlosti slovenskih naroda. Pad Vizantije-posledice i značaj Franačka, Arapi, Islam, Nemačka, Francuska, Engleska, Italija, Tatari, Mongoli i Turci.
Stari Sloveni – društveni odnosi. Seoba Slovena-uzroci, značaj i posledice. Seoba na Balkansko poluostrvo. Bugarska, Vlaška, Moldavija, Normani, Istočni i Zapadni Sloveni. Rusija, Češka, Poljska i Ugarska.
Postanak i razvitak srednjovekovnog grada. Katolička crkva. Papstvo. Krstaški ratovi. Regligijsko-društveni pokreti. Gradski i seljački ustanci. Jeresi. Srednjovekovna kultura. Privreda u srednjem veku. Feudalizam.
Južni S loveni i njihovi susedi od VI-XII veka. Seoba Slovena i njihove borbe sa Vizantijom u VI veku. Naseljavanje balkanskog poluostrva i Istočnih Alpa. Društveno-ekonomski odnosi u vreme seobe. Klasno raslojavanje i stvaranje prvih država. Srpska država u Raškoj do početka veka.Dukljanska država. Država Makedonskih Slovena. Pokrštavanje južnih Slovena i začeci kulture.
Osamostaljivanje i uspon srpske države pod Nemanjićima. Stvaranje nezavisnosti i teritorijalno širenje za vlade Stefana Nemanje.Dobijanje kraljevske krune i autokefalne arhiepiskopije. Privredni uspon za vreme Uroša I i Milutina. Proglas carstva i patrijaršije pod Dušanom.
Bosanska feudalna država. Formiranje države i borba za očuvanje samostalnosti. Teritorijalno širenje i privredni uspon za vreme Stjepana II Kotormanića. Proglas vlade za vreme Tvrtka I. Bosna posle Tvrtkove smrti.
Dubrovačka republika. Privreda i društvo. Državno uređenje.
Borba balkanskih naroda protiv Turaka. Raspad Dušanovog carstva. Kosovska bitka. Despot Stefan Lazarević. Pad despotovine pod tursku vlast. P ad Bosne i Hercegovine-Krbavska bitka.
Velika geografska otkrića- značaj i posledice. Humanizam i renesansa. Reformacija. Posledica geografskih otkrića: revolucija cena, prvobitna akumulacija kapitala, apsolutna monarhija, merkantilizam, manufaktura. Verski ratovi. Prve građanske revolucije (Nizozemska, Engleska).Rusija od Petra Velikog do Katarine II. Stvaranje prvih kolonijalnih carstava. Industrijska revolucija u Engleskoj. Prosvetiteljstvo. Velika francuska buržoaska revolucija. Napoleon. Bečki kongres. Industrijske revolucije. Revolucija 1848. Ujedinjenje Italije i Nemačke. Međunarodni odnosi u Evropi. Prvi svetski rat. Drgi svetski rat.
Turska uprava u našim zemljama. Islamizacija. Hajduci i uskoci. Naši narodi pod austrijskom i mletačkom vlaću. Nastanak Vojne krajine.
Prvi i drugi srpski ustanak-uzroci, tik i značaj.Nastanak autonomne Kneževine Srbije. Miloševa vladavina. Ustavobranitelji.
Stvaranje države u Crnoj Gori (Petar I, Petar II i knez Danilo).
Revolucija u 1848/49. u našim zemljama. Uzroci, tok i značaj.
Srbija u doba kneza Mihajla. Oslobodilački ratovi Srbije i crne Gore i sticanje državne nezavisnosti(1878). Srbija i Crna Gora krajem XIX i početkom XX veka-privredni razvitak i pregled najznačajnijih političkih događaja. Sv. Miletić, Austro-ugarska nagodba i borba Srba u Zgarskoj za crkveno-školsku autonomiju.
Imperijalizam. Balkanski ratovi. Prvi svetski rat-uzroci i povod. Srbija i Crna Gora u Prvom svetskom ratu. Bitke na Ceru, Kolubari i Mojkovcu. Prelazak preko Albanije, dolazak na Krf i nastanak Solunskog fronta-uloga srpske vojske. Krfsa deklaracija. Završetak rata, raspad Austro-Ugarske.
Oslobođenje i ujedinjenje jugoslovenskih naroda-stvaranje Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca.
Državno uređenje i društveni odnosi u Jugoslaviji između dva svetska rata. Osnivanje i delatnost političkih partija 1918-1941. Velika svetska ekonomska kriza i njen uticaj na privredni razvitak Jugoslavije. Šestojanuarski režim. Sporazum Cvetković-Maček.
Spoljna politika kraljevine Jugoslavije. Pristupanje trojnom paktu 27. marta 1941. godine, značaj i posledice 27. martovske demonstracije.
Napad Nemačke i njenih saveznika na Jugoslaviju 1941. Kapitulacija i raskomadavanje Jugoslavije. Okupacioni i kvinskiški ređim u Jugoslaviji. Ustaški pokolj Srba na teritoriji NDH. Antifašističkiotpor i ustanci u Jugoslaviji 1941-osobenost i značaj. Stvaranje slobodnih teritorija. Nastanak i razvoj narodnooslobodilačke vojske. AVNOJ i njegove državno-pravne odluke. Oslobađanje zemlje 1945. Doprinos antifašističkog pokreta jugoslovenskih naroda pobedi saveznika u Drugom svetskom ratu.
Proglašenje Republike i Ustav od 1946. Obnova privrede. Agrarna reforma i kolonizacija. Sukob sa IB 1948. i njegov karakter. Kolektivizacija poljoprivrede. Ekonomska obnova zemlje. Sistem samoupravljanja.
Spoljna politika.

Preporučena literatura
Udžbenici istorije za gimnazije društveno-jezičkog smera odobreni od nadležnog ministarstva.

Kandidati koji polože prijemni ispit imaju pravo da se, nakon završetka prvog upisnog roka, upišu na drugi akreditovani studijski program, u skladu sa Pravilnikom o upisu kandidata na studijske programe koje realizuje Filozofski fakultet.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu