Informator
   Pripremna nastava
   Telefoni
   Žiro račun
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
   Drugi konkursni rok
   Dokumenta za upis

   

Početna > Upis > Informator >
STUDIJSKI PROGRAM: ISTORIJA
Naziv diplome: DIPLOMIRANI ISTORIČAR

Prijemni ispit se sastoji iz dva dela: PISMENOG i USMENOG.

Iz pismenog dela ispita kandidat može osvojiti najviše 25 bodova, a iz usmenog 35 bodova.

Uspeh iz pismenog dela ispita ocenjuje se, odnosno boduje sa:
-  nedovoljan                   0 bodova
-  dovoljan                      7 bodova
-  dobar                          11 bodova
-  vrlo dobar                    19 bodova
-  odličan                        25 bodova

Uspeh iz usmenog dela ispita ocenjuje se, odnosno boduje sa:
-  nedovoljan                   0 bodova
-  dovoljan                      9 bodova
-  dobar                          17 bodova
-  vrlo dobar                    27 bodova
-  odličan                        35 bodova

Pismeni deo ispita sastoji se iz pismene obrade zadate teme, koja može biti nastavna jedinica ili nastavna oblast iz preporučene literature. Uvek postoji izbor od više tema prema istorijskim periodima (stari vek, srednji vek, novi vek, savremeno doba). Kandidat bira samo jednu od ponuđenih tema.

Usmeni deo ispita sastoji se od provere znanja o istorijskim događajima i procesima od praistorije do savremenog doba, pri čemu se pitanja formiraju na osnovu preporučene literature.

Preporučena literatura:

UDŽBENICI ISTORIJE ZA GIMNAZIJE DRUŠTVENO-JEZIČKOG SMERA
odobreni od nadležnog ministarstva.

Kandidati koji polože prijemni ispit imaju pravo da se, nakon završetka prvog upisnog roka, upišu na drugi akreditovani studijski program, u skladu sa Pravilnikom o upisu kandidata na studijske programe koje realizuje Filozofski fakultet.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu