Informator
   Pripremna nastava
   Telefoni
   Žiro račun
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
   Drugi konkursni rok
   Dokumenta za upis

   

Početna > Upis > Informator >
STUDIJSKI PROGRAM: ŽURNALISTIKA
Naziv diplome: DIPLOMIRANI NOVINAR

I Prijemni ispit
Prijemni ispit polaže se u dva dela:
1) pismeni test opšte kulture i medijske kulture (vreme predviđeno za pisanje testa 90 minuta,
2) pauza od 30 minuta) i
3) test iz maternjeg jezika i književnosti (vreme predviđeno za pisanje testa 90 minuta)
Maksimalan broj bodova na prijemnom ispitu je 100.
Četrdeset bodova (40) maksimalno kandidat može da ima na osnovu uspeha u srednjoj školi.
Ukupan broj bodova osvojen na testovima može biti šezdeset (60):

1) Test opšte kulture i medijske kulture
 -  maksimalan broj bodova može biti trideset šest (36)
- test sadrži:
a) 12 pitanja iz sociologije,
b) 12 pitanja iz ustava i prava građana i
c) 12 pitanja iz medijske oblasti
Test može da se polaže na maternjem jeziku (srpski, mađarski, slovački, rusinski, rumunski).

2)  Test iz maternjeg jezika i književnosti
-  maksimalan broj bodova  može biti  dvadeset četiri (24)
- test sadrži:
a) 16 pitanja iz maternjeg jezika i
b) 8 pitanja iz književnosti.
Rang lista se formira na osnovu bodova iz srednje škole i bodova osvojenih na prijemnom ispitu.
Oba testa mogu da se polažu na maternjem jeziku (srpski, mađarski, slovački, rusinski, rumunski).
Fakultet  objavljuje preliminarnu rang  listu  prijavljenih  kandidata,  na  oglasnoj  tabli  i internet stranici fakulteta u roku koji je utvrđen konkursom.
Kandidat/kandidatkinja može da pogleda svoje testove u terminu za Žalbe. Termin za Žalbeni dan objavljuje se u konkursnom materijalu.

II Priprema za prijemni ispit
Odsek za medijske studije ne organizuje pripremnu nastavu.
Svake godine odsek organizuje Otvorena vrata, konsultativne razgovore sa zainteresovanima za upis na Odsek za medijske studije. Termini održavanja Otvorenih vrata budu objavljeni na sajtu Filozofskog fakulteta.

 Literatura preporučena kandidatima za pripremu za prijemni ispit na Žurnalistici:
1. Test iz maternjeg jezika i književnosti obuhvata pitanja iz srednjoškolskog gradiva (gimnazija).
Srpski jezik i književnost
- Pravopis srpskog jezika , Matica srpska, Novi Sad , 2010.
- Stanojčić, Živojin - Ljubomir Popović (2011). Gramatika srpskog jezika - Udžbenik za I, II, III i IV razred srednej škole. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Beograd .
- Živković, Dragiša, Teorija književnosti (sva izdanja)
- Deretić, Jovan Kratka istorija književnosti , BIGZ, Beograd .
- Deretić, Jovan - Mitrović, Marija Istorija jugoslovenske književnosti za I, za II razred srednje škole.
Mađarski jezik i književnost
Bosnyák István–Thomka Beáta (2013) Olvasókönyv poétikai fogalmakkal a középiskolák I. osztálya számára. Zavod za udžbenike, Belgrád,
Gerold László–Bori Imre(2013) Olvasókönyv poétikai fogalmakkal a középiskolák II. osztálya számára. Zavod za udžbenike, Belgrád, 2013
Bori Imre (2013)  Olvasókönyv poétikai fogalmakkal a középiskolák III. osztálya számára. Zavod za udžbenike, Belgrád, 2013
Szeli István (2008) Olvasókönyv poétikai fogalmakkal a középiskolák IV. osztálya számára. Zavod za udžbenike, Belgrád
Bori Imre–Gerold László(2008)  Az irodalom története a középiskolák I. és II. osztálya számára. Zavod za udžbenike, Belgrád
Bori Imre (1997) Az irodalom története a középiskolák III. és IV. osztálya számára. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Belgrád,
Papp György–Pató Imre–Vajda József  (2013) Magyar nyelv és a kifejezőkészség fejlesztése a középiskolák I–IV. osztálya számára. Zavod za udžbenike, Belgrád
Rumunski jezik i književnost
- Magda, Ileana (1989). Limba română şi cultura exprimării : manual pentru clasele I-IV ale şcolii medii, Zavod za izdavanje udžbenika, Novi Sad .
- Popescu, Ştefania (1983). Gramatica practică a limbii române cu o culegere de exerciţii , Editura Didactică şi pedagogică, Bucureşti.
- Coteanu, Ion (1977). Gramatica de bază a limbii române , Editura Junimea, Iaşi .
- Flora, Radu (1971). Literatura română din Voivodina: panorama unui sfert de veac , Libertatea, Panciova.
- Flora¸ Radu (1976). Rumunska knji ževnost u Vojvodini, Matica srpska, Novi Sad .
Rusinski jezik i književnost
- Ramač, Ю. (2002). Ґramatika ruskogo яzika za I,II,III u IV klasu ґimnaziї. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beoґrad.
- Tamaš, Ю. (1997). Istoriя ruskeй literaturi. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beoґrad.
Slovački jezik i književnost
- Myjavcová, Mária (2005).  Slovenský jazyk a kultúra vyjadrovania pre 1. ročník gymnázia, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
- Myjavcová, Mária (2006).  Slovenský jazyk a kultúra vyjadrovania pre 2. ročník gymnázia, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
- Myjavcová, Mária (2009).  Slovenský jazyk a kultúra vyjadrovania pre 3. a 4. ročník gymnázia, Zavod za udžbenike, Beograd
- Valihora, Jozef (2009).  Čítanka s literárnoteoretickými pojmami pre 1. ročník gymnázia, Zavod za udžbenike, Beograd
- Kmeť, Ján (1999).  Čítanka s literárnoteoretickými termínmi pre druhý ročník strednej školy, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
- Boldocký, Samuel (1999).  Čítanka s literárnoteoretickými termínmi pre tretí ročník stredných škôl, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
- Harpáň, Michal (2006).  Čítanka s literárnoteoretickými pojmami pre 4. ročník gymnázia, Zavod za udžbenike, Beograd

2. Test iz opšte kulture obuhvata pitanja iz oblasti sledećih predmeta opšteg smera gimnazije za Sociologiju, Ustav i prava građana, kao i Medijsku kulturu.
Preporučeni udžbenici:

Sociologija za 3. razred srednjih stručnih škola i 4. razred gimnazije (2011), urednik Dimitrije Dimitrijević, Zavod za udžbenike, Beograd
Đurić, Dušan (2003)  Novinarski leksikon. Kompanija Novosti. Beograd.
Valić, Nedeljković Dubravka (2007). O novinarstvu i novinarima, Filozofski fakultet, Novi Sad.
Lilić, Stevan; Bulajić, Svetislava (2010). Ustav i prava građana, udžbenik za IV razred gimnazija i srednjih i stručnih škola, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Beograd

Kandidati koji polože prijemni ispit imaju pravo da se, nakon završetka prvog upisnog roka, upišu na drugi akreditovani studijski program, u skladu sa Pravilnikom o upisu kandidata na studijske programe koje realizuje Filozofski fakultet.

 

                                                                             Želimo vam uspeh na prijemnom ispitu.
                                                                                       Odsek za medijske studije

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu