UPIS OSNOVNE STUDIJE
   Informator
   Otvorena vrata i pripremna nastava
   Kontakti
   Žiro račun za prijavu i upis
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
   Drugi konkursni rok
  Konkurs
  Odluka o priznavanju prijemnih ispita
  Raspored polaganja
  Lista prijavljenih
      kandidata
  Preliminarne rang liste
  Konačne rang liste
   Dokumenta za upis
   Opšte odredbe
   Uputstvo za sprovođenje konkursa
    Upis studenata sa invaliditetom
    Upis pripadnika Romske nacionalne manjine
   Afirmativne mere

UPIS MASTER STUDIJE

UPIS DOKTORSKE STUDIJE

   

Početna > Upis >

DRUGI KONKURSNI ROK

Konkurs za upis studenata u prvu godinu
osnovnih akademskih studija 2017/18.

Broj slobodnih mesta za upis studenata

Na fakultet se može upisati ukupno 198 studenata, i to:

- 11 studenata čije se obrazovanje finansira iz budžeta i
- 187 samofinansirajućih studenata

Na pojedine studijske programe može se upisati sledeći broj studenata:

 
     

Studijski program

Budžet

Samofin.

Ukupno

Školarina
za državlјane Srbije (din.)

Školarina
za strance
(evra)

Srpska filologija: Srpski jezik i književnost

/

14

14

65.000

2.000

Srpska filologija u kontaktu sa slovačkom/mađarskom filologijom

/

10

10

65.000

2.000

Srpska književnost i jezik

/

33

33

65.000

2.000

Komparativna književnost sa teorijom književnosti

/

5

5

65.000

2.000

Engleski jezik i književnost

/

/

/

96.000

2.000

Nemački jezik i književnost

/

/

/

65.000

2.000

Francuski jezik i književnost sa drugim romanskim jezikom i kulturom

3

22

25

65.000

2.000

Ruski jezik i književnost

/

9

9

65.000

2.000

Mađarski jezik i književnost

1

9

10

65.000

2.000

Slovački jezik i književnost

2

15

17

65.000

2.000

Rumunski jezik i književnost

1

18

19

65.000

2.000

Rusinski jezik i književnost

2

13

15

65.000

2.000

Istorija

/

14

14

96.000

2.000

Pedagogija

/

/

/

96.000

2.000

Psihologija

/

/

/

96.000

2.000

Sociologija

/

1

1

65.000

2.000

Filozofija

2

23

25

65.000

2.000

Žurnalistika

/

1

1

96.000

2.000

Socijalni rad

/

/

/

96.000

2.000

Ukupno

11

187

198

 

 

2. Uslovi konkurisanja:
U prvu godinu osnovnih akademskih studija na Filozofskom fakultetu mogu se upisati kandidati koji su u Republici Srbiji završili srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i koji pokažu odgovarajući uspeh na prijemnom ispitu. Bliži uslovi upisa u prvu godinu osnovnih akademskih studija na Filozofskom fakultetu određuju se PravilnikomoupisunastudijskeprogrameUNS, Pravilnikomo upisu kandidata na studijske programe koje realizuje Filozofski fakultet, Konkursom za upis kandidata koji raspisuje Univerzitet u Novom Sadu i odgovarajućim studijskim programima.

3. Polaganje prijemnog ispita:
Kandidat za upis na studije prvog stepena polaže prijemni ispit. Prijemni ispit obuhvata odgovarajuće programske sadržaje koji se izučavaju u srednjoj školi u četvorogodišnjem trajanju.
Prijemni ispiti se održavaju posebno za svaki studijski program osnovnih akademskih studija. Način polaganja prijemnog ispita i način bodovanja rezultata prijemnog ispita predviđeni su Pravilnikomo upisu kandidata na studijske programe koje realizuje Filozofski fakultet.
Sadržaj, način polaganja i vrednovanja prijemnog ispita nalaze se u informatoru (http://www.ff.uns.ac.rs/upis/upis_informator.html) za svaki studijski program koji se realizuje na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Prijemni ispit ne polažu:
- kandidati koji su u trećem i/ili četvrtom razredu srednje škole osvojili jedno od prva tri pojedinačna mesta na takmičenju koje organizuje Ministarstvo prosvete Republike Srbije ili na međunarodnom takmičenju iz predmeta koji se polaže na prijemnom ispitu, a priznaje im se da su postigli maksimalan broj bodova iz tog predmeta;
Pravo da se postignuti uspeh na republičkom, odnosno međunarodnom takmičenju iz odgovarajućeg predmeta vrednuje maksimalnim brojem bodova ostvaruje se tako što kandidat podnosi:
- molbu
- odgovarajuću diplomu dekanu Fakulteta prilikom podnošenja prijave za polaganje prijemnog ispita
- dokaz o uplati naknade za prijavu na konkurs i polaganje prijemnog ispita

4. Konkursni rokovi:

Drugi konkursni rok:

 • prijavlјivanje kandidata – 4. i 5. septembar 2017. godine (od 9:00 do 13:00 časova)
 • polaganje prijemnog ispita –  7. i 8. septembar 2017. godine (od 9:00 časova)
 • objavlјivanje preliminarne rang liste –  11. septembar 2017. godine (do 15:00 časova)
 • podnošenje prigovora na objavlјenu preliminarnu rang listu –13.septembar 2017. godine (od 9:00 do 12:00 časova)
 • objavlјivanje konačne rang liste –  13. septembar 2017. godine (do 15:00 časova)
 • upis primlјenih kandidata –  14. i 15. septembar 2017. godine (od 9:00 do 13:00 časova)

Sva bliža obaveštenja u vezi sa sprovođenjem konkursa biće istaknuta na oglasnim tablama i na sajtu Fakulteta.

5. Dokumentacija koja se podnosi prilikom prijavlјivanja kandidata:

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list podnose fotokopije ovih dokumenata:

- svedočanstvo za sve razrede prethodno završene škole
- diplomu o položenom završnom odnosno maturskom ispitu i
- lična karta (u slučaju čipovane lične karte, potrebno je dostaviti očitanu ličnu kartu).

Kandidati su obavezni da na prijemni ispit ponesu sa sobom važeću ličnu ispravu (ličnu kartu ili pasoš).

5a) Dokumentacija koja se podnosi prilikom upisa

Kandidat koji je ostvario pravo na upis, pored podnetih fotokopija podnosi:
- dva obrasca  ŠV-20;
- dve fotografije formata 4,5 x 3,5 cm;
- dokaz o uplati naknade na ime troškova upisa i premije za kolektivno osiguranje studenata;
- dokaz o uplati naknade za samofinansirajuće studente;
- indeks
- original diplomu o položenom završnom odnosno maturskom ispitu.
* Sve uplate se vrše na isti žiro-račun fakulteta
http://www.ff.uns.ac.rs/upis/upis_ziro_racun.html

Fotokopije dokumenata kandidata koji nisu primlјeni se ne vraćaju.

NAPOMENA:
Odlukom Saveta Fakulteta, odobreno je plaćanje školarine u 4 (četiri) jednake rate prema sledećoj dinamici:

  • 1. rata prilikom upisa godine
  • 2. rata do 15. januara
  • 3. rata do 15. marta
  • 4. rata prilikom overe letnjeg semestra

6. Novčane naknade:

 • za upis i premiju kolektivnog osiguranja: 7.000,00 dinara
 • prva rata za upis samofinansirajućih studenata

7. Kriterijumi za utvrđivanje redosleda kandidata na rang listi:
Kandidat za upis na studijski program može osvojiti ukupno najviše 100 bodova i to po osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi i po osnovu rezultata postignutog na prijemnom ispitu.
Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena u svakom razredu srednje škole pomnožen sa 2. Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.
Na prijemnom ispitu kandidat može steći od 0 do 60 bodova. Kandidat je položio prijemni ispit (i time stekao pravo na rangiranje radi upisa) ukoliko na prijemnom ispitu osvoji najmanje 14 bodova.
Kandidat se može upisati na studijski program u statusu studenta koji se finansira iz budžeta (status budžetskog studenta) ili studenta koji sam finansira studije (status samofinansirajućeg studenta) u zavisnosti od ukupnog broja ostvarenih bodova, mesta na rang listi i broja utvrđenog za upis na taj studijski program.
Kandidat se može upisati u statusu budžetskog studenta ukoliko se nalazi na jedinstvenoj rang listi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta i ako osvoji više od 50 bodova.
Kandidat se može upisati u statusu samofinansirajućeg studenta ukoliko se nalazi na jedinstvenoj rang listi do broja utvrđenog za upis samofinansirajućih studenata i ako osvoji najmanje 30 bodova.
Ako se kandidat koji je na konačnoj/opštoj rang listi rangiran u okviru broja predviđenog za upis ne upiše u roku utvrđenom u ovom Konkursu, smatraće se da je odustao od upisa, pa će na njegovo mesto biti upisan naredni kandidat prema redosledu na konačnoj/opštoj rang listi.

8. Način i rokovi za podnošenje žalbe na utvrđeni redosled:

Kandidat može podneti prigovor na regularnost postupka utvrđenog Konkursom, prijemnog ispita ili na svoje mesto na rang listi u roku od 36 sati od objavlјivanja preliminarne rang liste na Fakultetu. Prigovor se podnosi Komisiji za prijemni ispit, na čiji predlog dekan donosi rešenje po prigovoru u roku od 24 sata od prijema prigovora.

9. Upis stranih državlјana:

Strani državlјanin se može upisati na studijski program pod uslovima koji su regulisani opštim odredbama zajedničkog konkursa koji raspisuje Ministarstvo prosvete.

Strani državlјanin polaže prijemni ispit.

Strani državlјanin plaća školarinu u toku celog školovanja, osim ako međunarodnim sporazumom ili bilatelarnim sporazumom univerziteta nije drugačije određeno.

Strani državlјanin se može upisati na studijski program ako pruži dokaz o poznavanju srpskog jezika u skladu sa Statutom Univerziteta odnosno o poznavanju jezika na kojem se izvodi nastava i ako je zdravstveno osiguran.

Kandidat – strani državlјanin, prilikom prijavlјivanja na konkurs, podnosi nostrifikovanu diplomu o završenoj srednjoj školi u četvorogodišnjem trajanju i uverenje o državlјanstvu.
Ukoliko se ne završi postupak nostrifikacije do trenutka prijave na konkurs, kandidat može doneti potvrdu da je nostrifikacija u toku, ali u trenutku upisa nostrifikacija mora biti završena.
Kandidati iz Republike Srpske konkurišu bez nostrifikacije.

Pre upisa kandidat strani državlјanin dužan je da Fakultetu podnese dokaze:
- da je zdravstveno osiguran za školsku godinu koju upisuje;
- da vlada srpskim jezikom, što dokazuje odgovarajućim uverenjem.
Proveru znanja srpskog jezika na Fakultetu obavlјa Centar za srpski jezik kao strani (http://www.srpski-strani.com/kontakt.htm).

            - Izdavanje potvrde o znanju srpskog jezika studentima iz bivših jugoslovenskih republika (Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Crna Gora) iznosi 2.500,00 dinara.
            - Provera znanja srpskog jezika sa potvrdom 9.000,00 dinara.

10. Napomena:
Uslovi upisa kandidata državlјana Crne Gore, državlјana Republike Srbije koji su školovanje završili u inostranstvu, pripadnika srpske nacionalne manjine iz susednih zemalјa kao i lica sa invaliditetom i pripadnika Romske nacionalne manjine biće regulisani uputstvom za sprovođenje konkursa i opštim odredbama zajedničkog konkursa koji raspisuje Ministarstvo prosvete.

Dodatne informacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti na sledeće brojeve telefona:

Studijska grupa
     
TELEFON (+ 381 21)
 

Srpska filologija: Srpski jezik i književnost

485-3973

 

Srpska filologija u kontaktu sa mađarskom/slovačkom filologijom

485-3973

 

Srpska književnost i jezik

485-3971

 

Komparativna književnost sa teorijom književnosti

485-3971

 

Engleski jezik i književnost

485-3972

 

Nemački jezik i književnost

485-3970

 

Francuski jezik i književnost

485-3970

 

Ruski jezik i književnost

485-3975

 

Mađarski jezik i književnost

485-3973

 

Slovački jezik i književnost

485-3971

 

Rumunski jezik i književnost

485-3971

 

Rusinski jezik i književnost

485-3971

 

Istorija

485-3970

 

Pedagogija

485-3973

 

Psihologija

485-3971

 

Sociologija

485-3975

 

Socijalni rad

485-3975

 

Filozofija

485-3975

 

Žurnalistika

485-3972

 

Centar za Srpski jezik kao strani

459-626

PRODEKAN ZA NASTAVU
FILOZOFSKOG FAKULTETA 
Prof. dr Bilјana Šimunović Bešlin

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu