UPIS OSNOVNE STUDIJE
   Informator
   Otvorena vrata i pripremna nastava
   Kontakti
   Žiro račun za prijavu i upis
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
   Drugi konkursni rok
   Dokumenta za upis
   Opšte odredbe
   Uputstvo za sprovođenje konkursa
   Afirmativne mere

 

UPIS MASTER STUDIJE

  Informator
  Pravilnik o upisu
  Preliminarne rang liste
  Konačne rang liste
  Dokumenta za prijavu
  Dokumenta za upis
  Obaveštenje kandidatima
  Žiro račun za prijavu i upis
  Drugi rok
         Preliminarne liste
         Konačne liste

UPIS DOKTORSKE STUDIJE

   

Početna >

Konkurs za upis na master akademske studije
u školskoj 2017/18. godini - DRUGI ROK

1. Broj slobodnih mesta za upis studenata

Na fakultet se može upisati ukupno 144 studenata, i to:

- 52 studenata čije se obrazovanje finansira iz budžeta i
- 92 samofinansirajućih studenata
Na pojedine studijske programe može se upisati sledeći broj studenata:

 
     

Studijski program

Budžet

Samofin.

Ukupno

Školarina
za državlјane Srbije (din.)

Školarina
za strance
(evra)

Srpska filologija: Srpski kao strani jezik

1

15

16

65.000

2.000

Komparativna književnost sa teorijom književnosti

0

2

2

65.000

2.000

Engleski jezik i književnost

3

10

13

96.000

2.000

Nemački jezik i književnost

8

0

8

65.000

2.000

Francuski jezik i književnost sa drugim romanskim jezikom i kulturom

10

0

10

65.000

2.000

Ruski jezik i književnost

0

4

4

65.000

2.000

Mađarski jezik i književnost

6

0

6

65.000

2.000

Slovački jezik i književnost

2

0

2

65.000

2.000

Rumunski jezik i književnost

0

1

1

65.000

2.000

Rusinski jezik i književnost

1

1

2

65.000

2.000

Sociologija

0

10

10

65.000

2.000

Filozofija

9

0

9

65.000

2.000

Komunikologija

0

8

8

96.000

2.000

Sociologija u socijalnoj zaštiti

12

0

12

96.000

2.000

Socijalni rad

0

31

31

96.000

2.000

Liderstvo u obrazovanju

0

10

10

96.000

2.000

Ukupno

52

92

144

 

 

2. Uslovi konkurisanja:

U prvu godinu master akademskih studija na Filozofskom fakultetu može se upisati lice koje je završilo:
-  Odgovarajuće osnovne akademske studije utvrđene studijskim programom i ostvarilo najmanje 240 ESPB bodova.
- Lica koja su stekla visoko obrazovanje po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju

Studijskim programom utvrđuje se koji su programi osnovnih studija odgovarajući za nastavak studija na određenom studijskom programu.

Lica koja imaju stečeno visoko obrazovanje po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju imaju pravo upisa na master akademske studije pod uslovima propisanim Pravilnikomo upisu kandidata na studijske programe koje realizuje Filozofski fakultet.

Sva bliža obaveštenja u vezi sa sprovođenjem konkursa biće istaknuta na oglasnim tablama i na sajtu Fakulteta.

4. Drugi konkursni rok:

 • prijavlјivanje kandidata: 15. i 16. novembar 2017. godine
 • intervju sa kandidatima koji su se prijavili na studijski program Liderstvo u obrazovanju 17. novembar 2017. godine u 10:00 časova
 • objavlјivanje preliminarne rang liste 20. novembar 2017. godine (do 15:00 časova)
 • podnošenje prigovora na objavlјenu preliminarnu rang listu22. novembar 2017.godine (od 9:00 do 12:00 časova)
 • konačna rang lista 22. novembar 2017. godine (do 15:00 časova)
 • upis primlјenih kandidata:  23. i 24. novembar 2017. godine

5. Dokumentacija koja se podnosi prilikom prijavlјivanja kandidata:

- Konkursni list
- Diploma o završenim osnovnim akademskim studijama sa dodatkom diplome
ili  uverenje o završenim osnovnim akademskim studijama (fotokopija, original na uvid) i uverenje o položenim ispitima na prethodno završenim osnovnim akademskim studijama (original)
- Uverenje o dodatnim (fakultativnim) predmetima (original)
- Potvrda o toku studija (ova potvrda se podnosi radi računanja dužine trajanja studija za studente koji su tokom studija imali status mirovanja-original)
- Fotokopija lične karte, u slučaju čipovane lične karte potrebno je dostaviti očitanu ličnu kartu (original na uvid)
- Kratku biografiju
- Nastavni plan i program sa silabusima za položene predmete (za kandidate koji nisu završili studije na Filozofskom Fakultetu u Novom Sadu)
- Dokaz o uplati naknade za prijavu na konkurs (7.000,00 dinara) za sve studijske  grupe

Dokumentacija koja se podnosi prilikom konkurisanja na master akademske studije Liderstvo u obrazovanju:
- Konkursni list;
- Diploma o završenim osnovnim akademskim studijama sa dodatkom diplome ili uverenje o završenim osnovnim akademskim studijama; (fotokopija, original na uvid) i uverenje o položenim ispitima na prethodno završenim osnovnim akademskim studijama (original);
- Uverenje o dodatnim (fakultativnim) predmetima (original)
- Potvrda o toku studija (ova potvrda se podnosi radi računanja dužine trajanja studija za studente koji su tokom studija imali status mirovanja-original)
- Dokaz o uplati naknade za prijavu na konkurs (7.000,00 dinara)
- Fotokopija lične karte, u slučaju čipovane lične karte potrebno je dostaviti očitanu ličnu kartu (original na uvid);
- motivaciono pismo;
- biografiju (CV);
- preporuku na osnovu školovanja ili profesionalne saradnje.

U motivacionom pismu (obima do 5000 slovnih mesta, računajući slova, znakove i razmake), kandidati treba da obrazloži svoje interesovanje za liderstvo u obrazovanju. U okviru prijemenog ispita biće obavlјen razgovor sa kandidatima o njihovoj motivaciji za liderstvo u obrazovanju i obavlјanje liderskih poslova, o prethodnom radnom iskustvu, kao i o konkretnoj motivaciji za upisivanje master programa.

5a. Dokumentacija koja se podnosi prilikom upisa:

Kandidati koji su ostvarili pravo na upis, pored podnetih fotokopija dokumenata podnose:

 • dva obrasca ŠV-20 i
 • indeks (kupuje se u skriptarnici fakulteta uz uplatnicu od 700 dinara)
 • dve fotografije formata 4,5 x 3,5 cm
 • dokaz o uplati naknade na ime troškova upisa i premije za kolektivno osiguranje studenata (7.000,00 dinara)
 • dokaz o uplati naknade troškova školarine za  

      samofinansirajuće studente.
* Sve uplate se vrše na isti žiro-račun fakulteta

NAPOMENA:
Odlukom Saveta Fakulteta, odobreno je plaćanje školarine u 4 (četiri) jednake rate prema sledećoj dinamici:

  • 1. rata prilikom upisa godine
  • 2. rata do 15. januara
  • 3. rata do 15. marta
  • 4. rata prilikom overe letnjeg semestra

6. Novčane naknade:

 • prijava na konkurs: 7.000, 00 dinara
 • za upis i premiju za kolektivnog osiguranja studenata: 7.000, 00 dinara
 • prva rata za upis samofinansirajućih studenata

7. Kriterijumi za utvrđivanje redosleda kandidata na ranglisti:

Redosled kandidata za upis na prvu godinu master akademskih studija utvrđuje se u skladu sa PRAVILNIKOM O UPISU KANDIDATA na studijske programe koje realizuje Filozofski fakultet (http://www.ff.uns.ac.rs/fakultet/pravilnici/fakultet_pravna_akta_pravilnici_prijemni.html) i akreditovanim studijskim programom.
Uslovi upisa na master akademske studije objavlјeni su u informatoru
 (http://www.ff.uns.ac.rs/upis/upis_master_studije_informator.html).

Kandidati koji su u prethodnom školovanju studirali u statusu budžetskih studenata, nemaju pravo ponovnog upisa na isti nivo studija u ovom statusu.

8. Način i rokovi za podnošenje žalbe na utvrđeni redosled:

Kandidat može, u roku od 36 sati od objavlјivanja preliminarne rang liste na Fakultetu, podneti prigovor na regularnost Konkursom utvrđenog postupka prijemnog ispita ili na svoje mesto na rang listi. Prigovor se podnosi Komisiji za prijemni ispit, na čiji predlog dekan, u roku od 24 sata od prijema prigovora, donosi rešenje.

9. Upis stranih državlјana:

Strani državlјanin se može upisati na studijski program pod uslovima koji su regulisani opštim odredbama zajedničkog konkursa koji raspisuje Ministarstvo prosvete.

Strani državlјanin polaže prijemni ispit.

Strani državlјanin plaća školarinu u toku celog školovanja, osim ako međunarodnim sporazumom ili bilatelarnim sporazumom univerziteta nije drugačije određeno.
Strani državlјanin se može upisati na odgovarajući studijski program ako pruži dokaz o poznavanju srpskog jezika u skladu sa Statutom Univerziteta odnosno o poznavanju jezika na kojem se izvodi nastava i ako je zdravstveno osiguran.
Kandidat – strani državlјanin, prilikom prijavlјivanja na konkurs, podnosi nostrifikovanu diplomu o završenim osnovnim akademskim studijama istog ili srodnog fakulteta.
Ukoliko se ne završi postupak nostrifikacije do trenutka prijave na konkurs, kandidat može doneti potvrdu da je nostrifikacija u toku, ali u trenutku upisa nostrifikacija mora biti završena.

Studenti iz Republike Srpske konkurišu bez nostrifikacije.

Pre upisa kandidat – strani državlјanin dužan je da Fakultetu podnese dokaze:
- da je zdravstveno osiguran za školsku godinu koju upisuje;
- da vlada srpskim jezikom, što dokazuje uverenjem ovlašćene komisije.
Proveru znanja srpskog jezika na Fakultetu obavlјa Centar za srpski jezik kao strani (http://www.srpski-strani.com/kontakt.htm).
- Izdavanje potvrde o znanju srpskog jezika studentima iz bivših jugoslovenskih republika (Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Crna Gora) iznosi 2.500,00 dinara.
- Provera znanja srpskog jezika sa potvrdom 9.000,00 dinara.

10. Napomena:
Uslovi upisa kandidata državlјana Crne Gore, državlјana Republike Srbije koji su školovanje završili u inostranstvu, pripadnika srpske nacionalne manjine iz susednih zemalјa kao i lica sa invaliditetom i pripadnika Romske nacionalne manjine biće regulisani uputstvom za sprovođenje konkursa i opštim odredbama zajedničkog konkursa koji raspisuje Ministarstvo prosvete.

Dodatne informacije mogu se dobiti na sledeće brojeve telefona:

Studijska grupa
     
TELEFON (+ 381 21)
 

Srpska filologija: Srpski jezik i književnost

485-3973

 

Srpska filologija: Srpski kao strani

485-3973

 

Srpska književnost i jezik

485-3971

 

Komparativna književnost sa teorijom književnosti

485-3971

 

Konferencijsko, stručno i audiovizuelno prevođenje

485-3970

 

Engleski jezik i književnost

485-3972

 

Nemački jezik i književnost

485-3970

 

Francuski jezik i književnost sa drugim romanskim jezikom i kulturom

485-3970

 

Ruski jezik i književnost

485-3975

 

Mađarski jezik i književnost

485-3973

 

Slovački jezik i književnost

485-3971

 

Rumunski jezik i književnost

485-3971

 

Rusinski jezik i književnost

485-3971

 

Istorija

485-3970

 

Pedagogija

485-3973

 

Psihologija

485-3971

 

Sociologija

485-3975

 

Sociologija u socijalnoj žaštiti

485-3975

 

Socijalni rad

485-3975

 

Filozofija

485-3975

 

Žurnalistika

485-3972

 

Centar za Srpski jezik kao strani

459-626

PRODEKAN ZA NASTAVU
FILOZOFSKOG FAKULTETA 
Prof. dr Bilјana Šimunović Bešlin

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu