UPIS OSNOVNE STUDIJE
   Informator
   Otvorena vrata i pripremna nastava
   Telefoni
   Žiro račun za prijavu i upis
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
   Drugi konkursni rok
   Dokumenta za upis
   Opšte odredbe
   Uputstvo za sprovođenje konkursa
    Upis studenata sa invaliditetom
    Upis pripadnika Romske nacionalne manjine
    Izbor stranog jezika

 

UPIS MASTER STUDIJE


UPIS DOKTORSKE STUDIJE

   

Početna > Upis >

Stručno uputstvo za sprovođenje konkursa

Stručno uputstvo za sprovođenje upisa u prvu godinu studijskih programa osnovnih i integrisanih studija na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija za školsku 2016/2017. godinu. Ovim uputstvom bliže se uređuje sprovođenje upisa u prvu godinu studijskih programa osnovnih i integrisanih studija na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija za školsku 2016/2017. godinu (u dalјem tekstu: upis).

Uputstvo je namenjeno visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija, koje saglasno Zakonu o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", ("Službeni glasnik RS", br. 76/05, 100/07 - autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 i 68/15) sprovode upis.

U cilјu osiguranja regularnosti i kvalitetnog sprovođenja upisa uputstvom se bliže uređuje prijavlјivanje i upis:
- lica sa invaliditetom;
- pripadnika romske nacionalne manjine;
- državlјana Republike Srbije koji su u školskoj 2015/2016. godinu srednju školu završili u inostranstvu;
- pripadnika srpske nacionalne manjine iz susednih zemalјa;
- upis lica koja nemaju javnu ispravu o stečenom srednjem obrazovanju;
- stranih državlјana.

Visokoškolske ustanove mogu upisati studente na teret budžeta najviše do broja utvrđenog Odlukom Vlade o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih, akademskih i integrisanih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija u školskoj 2016/2017. godini.

Stručno uputstvo za sprovođenje konkursa (pdf)

Izjava

 
 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu