UPIS OSNOVNE STUDIJE
   Informator
   Otvorena vrata i pripremna nastava
   Telefoni
   Žiro račun za prijavu i upis
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
   Drugi konkursni rok
   Dokumenta za upis
   Opšte odredbe
   Uputstvo za sprovođenje konkursa
    Upis studenata sa invaliditetom
    Upis pripadnika Romske nacionalne manjine
    Izbor stranog jezika

 

UPIS MASTER STUDIJE


UPIS DOKTORSKE STUDIJE

   

Početna > Upis >

Uputstvo za sprovođenje konkursa - Upis studenata sa invaliditetom

Program  Upis studenata sa invaliditetom
          Ulaz:

 1. Kandidati prilikom podnošenja prijave i propisane dokumentacije na konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih i integrisanih studija na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika za školsku 2016/2017. godinu, a žele da se upišu u okviru Programa afirmativne mere upisa  kandidata sa invaliditetom  i to:
 • Kandidati koji su korisnici kolica ili se otežano kreću
 • Kandidati sa delimičnim ili potpunim oštećenjem vida (slepi i slabovidi)
 • Kandidati sa delimičnim ili potpunim oštećenjem sluha (gluvi i nagluvi)
 • Kandidati koji imaju teškoće u učenju (disleksija, disgrafija, diskalkulija...)
 • Kandidati koji imaju teškoće u govoru
 • Kandidati sa hroničnim obolјenjima (hemofilija, epilepsija, dijabetes tip1, maligna obolјenja…)
 • Kandidati sa psihološkim ili mentalnim teškoćama

 prilažu visokoškolskoj ustanovi i jedan od sledećih dokumenata:

 • Rešenje nadležnog organa o postojanju telesnog oštećenja i/ili
 • Rešenje o pravu na dodatak za tuđu negu i pomoć.
 • Mišlјenje Interresorne komisije
 • Preporuku Udruženja studenata sa hendikepom  (kandidati kojima nije rađena procena telesnog oštećenja i koji nisu korisnici prava na dodatak za tuđu negu i pomoć, dostavlјaju medicinsku dokumentaciju Udruženju studenata koje daje preporuku odgovarajućem fakultetu. Medicinska dokumentacija mora biti izdata od nadležne zdravstvene institucije i ne sme biti starija od šest meseci. Neophodno je da se iz lekarskog izveštaja može zaklјučiti na koji način hendikep/zdravstveno stanje  utiče na ishode učenja i svakodnevno funkcionisanje.
 1. Upis na visokoškolsku ustanovu u okviru Programa afirmativne mere upisa studenata sa invaliditetom u okviru kvote do 1% može da ostvari student koji je položio prijemni ispit.
 • Posle završenog polaganja prijemnih ispita / ispita za proveru sklonosti i sposobnosti, kandidati iz tačke 1., koji su položili prijemni ispit / ispit za proveru sklonosti i sposobnosti rangiraju se na posebnoj rang listi, sa koje visokoškolska ustanova upisuje najviše onoliko kandidata koliko je  odobreno Odlukom Vlade za ovu afirmativnu meru. Studenti koji se na ovaj način ne upišu rangiraju se sa ostalim kandidatima za redovna budžetska mesta.
 1. Fakulteti su u obavezi da priložena dokumenta koriste samo u ovu svrhu i da ih čuvaju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti

      Praćenje

 1. Prilikom upisa na više godine studija, studenti koji su se upisali preko Programa afirmativne akcije  u obrazovni sistem u statusu studenata koji se finansiraju iz budžeta, se ne rangiraju sa ostalim studentima već zadržavaju budžetski status ako ostvare 36 ESPB u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju;
 2. Fakultet je dužan da u svom informacionom sistemu vodi evidenciju o studenatima koji su kroz Program afirmativne mere upisali prvu godinu studija i ostvarili pravo na finansiranje iz budžeta;
 3. Studenti koji su se upisali preko Programa afirmativne akcije   u statusu studenata koji se finansiraju iz budžeta ostvaruju i pravo na besplatnu ishranu u studentskim restoranima i smeštaj u studentskim domovima prema uslovima Konkursa za prijem studenata visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji u ustanove za smeštaj i ishranu studenata, za školsku 2016/2017. godinu.

 

 

 


 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu