15FS027 - Studijsko istraživački rad

Specifikacija predmeta
Naziv Studijsko istraživački rad
Akronim 15FS027
Studijski program Srpska filologija: Srpski jezik i književnost
Modul
Tip studija master akademske studije drugog stepena
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 10.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima - Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Primena teorijskih znanja u izučavanju konkretnog jezičkog fenomena na odabranoj jezičkoj građi.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Ovladavanje principima izrade naučno-istraživačkog rada i osposobljenost za samostalni izradu zabršnog rada.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Upoznavanje sa primenjenim tehnikama i metodologijama lingvističkih istraživanja. Opšti principi metodologije nauka. Metodologija lingvističkih istraživanja. Tehnike lingvističkih istraživanja. Teorijska istraživanja. Korpusna istraživanja. Terenska istraživanja. Eksperimentalna istraživanja. Definisanje predmeta istraživanja, izbor metode. Principi formiranja korpusa. Metode provere podataka. Prikupljanje i korišćenje literature.
   Sadržaj praktične nastave
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   0 0 18
   Metode izvođenja nastave Dijaloška, demonstrativna, istraživačka
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit
   Praktična nastava 10 Usmeni ispit 50
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 30
   Vrh strane