Engleski jezik i književnost sa drugom stranom filologijom

STUDIJSKI PROGRAM: ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST SA DRUGOM STRANOM FILOLOGIJOM
Naziv diplome: DIPLOMIRANI FILOLOG

Prijemni ispit za studijsku grupu Engleski jezik i književnost sa drugom stranom filologijom obuhvata proveru znanja iz engleskog jezika i književnosti i iz drugog odabranog stranog jezika (francuski, nemački ili ruski). Ispit se odvija u dva dana – u jednom danu se održava pismena i usmena provera znanja iz engleskog jezika i književnosti, a drugog dana pismena i usmena provera znanja iz drugog odabranog jezika.

Prijemni ispit ukupno nosi do 60 bodova, od kojih se 30 stiče na ispitu iz engleskog jezika i književnosti, a 30 na ispitu iz druge odabrane filologiji (francuski, nemački ili ruski jezik i književnost).

Kandidati koji polože prijemni ispit imaju pravo da se, nakon završetka prvog upisnog roka, upišu na drugi akreditovani studijski program, u skladu sa Pravilnikom o upisu kandidata na studijske programe koje realizuje Filozofski fakultet.

I ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Ispit ima pismeni i usmeni deo: pismeni deo ispita traje ukupno 90 minuta, a usmeni deo oko 15 minuta po kandidatu. Na pismenom delu ispita kandidat može da osvoji do 25 bodova, a na usmenom delu ispita do 5 bodova.

1.  Pismeni deo ispita iz engleskog jezika
Na pismenom delu ispita iz engleskog jezika proverava se poznavanje engleske leksike (uključujući i idiomatske izraze) i engleske gramatike (morfologije i sintakse). Na ovom delu ispita postoje pitanja koja podrazumevaju odabiranje tačnog odgovora od nekoliko ponuđenih rešenja, zadaci u kojima treba upisati određenu reč ili izraz u dati tekst, kao i zadaci koji zahtevaju transformaciju rečenične strukture.
Jezički deo testa sastoji se iz tri celine. Prva celina testira poznavanje vokabulara na osnovu testa višestrukog izbora (pet zadataka) i tvorbe reči u rečenici (pet reči). Ovi zadaci ispituju adekvatnu upotrebu reči u zadatom kontekstu, poznavanje kolokacija, fraznih glagola i idioma. Druga celina proverava poznavanje gramatike engleskog jezika. Ona uključuje test višestrukog izbora (sedam rečenica u kojima kandidati treba da odaberu jedini ispravni odgovor) i tri rečenice u kojima se traži transformacija tako da se u potpunosti sačuva značenje zadate rečenice. Znanje koje se ovde testira uključuje upotrebu morfoloških i sintaksičkih struktura, upotrebu vremena, oblika leksičkih i modalnih glagola, članova, itd. Poslednja celina jeste test popunjavanja praznina (fill-in ili Cloze test), gde kandidati u tekstu treba da upotrebe adekvatnu reč zaključujući na osnovu smisla teksta. Ovaj zadatak testira produkciju kandidata, budući da uključuje sve nivoe znanja pisanog jezika – leksički, gramatički i pragmatički.
Preporučena literatura:
Hewings, Martin (2005). Advanced Grammar in Use (with CD-ROM). Cambridge University Press; 2nd edition.
Hlebec, B. (1995), Gramatika engleskog jezika za srednje škole, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
Leaney, Cindy (2005). In the Know: Understanding and using idioms (with CD-ROM) Over 800 idioms researched in the Cambridge International Corpus for their frequency, meaning, and use. Cambridge University Press.
Leech, G. (1991), An A-Z English Grammar, Nelson.
McCarthy, Michael and O’Dell, Felicity (2002). English Vocabulary in Use (with CD-ROM). Cambridge University Press.
McCarthy, Michael and O’Dell, Felicity (2007). English Phrasal Verbs in Use. Cambridge University Press. 
Murphy, R. (1995), English Grammar in Use, Cambridge: Cambridge University Press.
Swan, Michael (2005). Practical English Usage. Oxford University Press; 3rd edition.
Thomson, A. J. and Martinet, A. V. (1986). A Practical English Grammar (Textbook, Exercises 1, Exercises 2). Oxford University Press, 3rd edition.
Vince,Michael (2004). Advanced Language Practice with Key.Macmillan ELT; 2nd edition.
NB: U obzir dolaze i druga izdanja navedenih knjiga. Takođe se preporučuju svi udžbenici za srednje škole (gimnazije i srednje stručne škole) koje je odobrilo Ministarstvo prosvete Republike Srbije.

2. Pismeni deo ispita iz oblasti književnosti pisane na engleskom jeziku
Književni deo prijemnog ispita za studije Engleskog jezika i književnosti sastoji se iz pet celina koje ispituju razumevanje teksta, poznavanje istorije i teorije književnosti, kao i opštu kulturu. Prvi deo se sastoji od jednog pitanja i testira prepoznavanje proznih žanrova poput naučne fantastike, autobiografije, gotskog romana i slično, dok drugi čine četiri pitanja usredsređena na razumevanje proznog teksta (razumevanje konkretnih delova teksta, likova i/ili odnosa između njih, tona, atmosfere, okruženja i slično.). Pet pitanja iz trećeg dela ispituju poznavanje istorije i teorije književnosti (autori i njihova dela, periodi, pokreti, književni termini, stilske figure, književni rodovi i vrste i slično) dok je četvrti deo sličan drugom po tome što testira razumevanje teksta, ali se pet pitanja u ovom delu odnose na pesmu ili deo pesme (prepoznavanje šeme rime, stilskih figura, tona, konkretnih delova/stihova i slično). Pet pitanja u petoj celini ovog dela testa ispituje znanje iz oblasti istorije i kulture anglofonih zemalja i opšta mesta u poznavanju Biblije i/ili mitologije.
Preporučena literatura:
Oxford Companion to English Literature (1985), Oxford: Oxford University Press.
Rečnik književnih termina. Beograd: Nolit. 1986.
Školski rečnik književnih termina. Beograd: BIGZ školstvo. 2012.
Tartalja, Ivo (2003), Teorija književnosti, Beograd : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 
The Norton Anthology of American Literature.New York: W. W. Norton & Company. 2012.
The Norton Anthology of English Literature. New York:W. W. Norton & Company. 2006.
Velek, Rene i Voren, Ostin.Teorija književnosti. Beograd: Nolit. 1974.
Živković, Dragiša. Teorija književnosti sa teorijom pismenosti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva; Novi Sad: Zavod za izdavanje udžbenika. 1992.
Srednjoškolski udžbenici iz engleskog jezika.
NB: U obzir dolaze i druga izdanja navedenih knjiga kao i druge knjige iz tih oblasti (teorije književnosti, rečnici književnih termina i antologije).

3. Usmeni deo prijemnog ispita 
Usmeni deo prijemnog ispita podrazumeva razgovor (conversation) na engleskom jeziku na zadatu temu prilikom kojeg se proverava sposobnost tečnog usmenog izražavanja, izgovor, upotreba primerenih i raznovrsnih gramatičkih i leksičkih jedinica.

Komponente prijemnog ispita
Pismeni i usmeni delovi prijemnog ispita obuhvataju sledeće komponente i na njima se može dobiti sledeći maksimalni broj bodova:
PISMENI ISPIT
rečnik: 5 bodova 
gramatika: 5 bodova 
test popunjavanja: 5 bodova 
engleska književnost: 10 bodova
USMENI ISPIT: 5 bodova

II FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Prijemni ispit sastoji se iz dva dela: pismenog i usmenog.
Iz pismenog dela ispita kandidat može osvojiti najviše 12,5 bodova, a iz usmenog 17,5 bodova.
Pismeni deo polaže se u obliku testa.
Uspeh iz  pismenog  dela ispita ocenjuje se, odnosno boduje sa:
nedovoLjan –  0 bodova
dovoLjan – 3,5 bodova
dobar – 5,5 bodova
vrlo dobar – 9,5 bodova
odličan – 12,5 bodova

Usmeni deo predstavlja proveru sposobnosti izražavanja i komunikacije na francuskom jeziku.
Ispit čini gradivo po nastavnom planu i programu za gimnaziju opšteg smera.

Uspeh iz  usmenog  dela ispita ocenjuje se, odnosno boduje sa:
nedovoljan – 0 bodova
dovoljan – 4,5 bodova
dobar – 8,5 bodova
vrlo dobar – 13,5 bodova
odličan – 17,5 bodova

Gramatičke kategorije
◦ član (određeni, neodređeni, partitivni, sažeti)
◦ imenice (vrste, rod, broj)
◦ zamenice (lične, pokazne, prisvojne, neodređene, relativne)
◦ pridevi (opisni, pokazni, prisvojni, neodrđeni; poređenje prideva)
◦ prilozi (oblici, upotreba i poređenje)
◦ glagoli (oblici i upotreba)
◦ francuska rečenica (direktni/indirektni govor, slaganje vremena, osnovni tipovi kondicionalnih rečenica).

Jezička kompetencija
◦ razumevanje pročitanog teksta
◦ značenje reči u rečenici i širem kontekstu
◦ sposobnost samostalnog izražavanja.

Literatura
1. Udžbenici za srednju školu od I-IV razreda odobreni od Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva.
2. V. Drašković, Gramatika francuskog jezika , Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, Zavod za izdavanje udžbenika, Novi Sad.
3. M. Papić, Gramatika francuskog jezika, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd.
4. V. Drašković, Francusko-srpskohrvatski frazeološki rečnik, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd.
5. P. Polovina, R. Čulajević, Rečnik francuskog jezika, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, Zavod za izdavanje udžbenika, Novi Sad.
6. R. Čulajević, Srpsko-francuski rečnik, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd.
7. S. Jovanović i saradnici, Savremeni francusko-srpskohrvatski rečnik sa gramatikom, Prosveta, Beograd.
8. S. Jovanović, Savremeni srpskohrvatsko-francuski rečnik, Prosveta, Beograd.

Dopunska literatura
1. Ph. Dominique, et al., Le Nouveau sans Frontieres, I, II, Cle International, 1998.
2. M. Grevisse, Precis de Grammaire Francaise, Ed. J. Duculot, S.A. - Gembloux.
3. P. Robert, Petit Robert, Dictionnaire de la langue francaise, Dictionnaires Le Robert, Paris, Montreal.

III NEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Sadržaj i način polaganja prijemnog ispita 
Prijemni ispit se sastoji iz pismenog usmenog dela.
Vrednovanje prijemnog ispita
Pismeni deo ispita ukupno nosi 22,5 poena i to raspoređeno na sledeći način:

  • provera znanja iz gramatike (morfosintaksički test) – 20 poena
  • teorija književnosti – 2,5 poena

Usmeni deo ispita ukupno nosi 7,5 poena i to raspoređeno na sledeći način:

  • čitanje – 2,5 poena
  • prevod ili prepričavanje – 2,5 poena
  • konverzacija – 2,5 poena

SADRŽAJ PISMENOG DELA PRIJEMNOG ISPITA:
Gramatika
Morfologija
Glagoli prema njihovoj formi – jaki, slabi, nepravilni, sa odvojivim i neodvojivim prefiksom, povratni, pomoćni glagoli i modalni. Mesto glagola u rečenici. Glagolska vremena. Oblici i upotreba participa. Zapovedni način. Konjunktiv. Konstrukcija infinitiva + zu, transformacija aktiva u pasiv, rekcija i glagola, padeški sistem. 
Rod, broj i promena imenica, član, padeži sa predlozima. Rekcija imenica. Predikativna i atributska upotreba prideva, komparacija prideva, rekcija prideva, pridevska deklinacija. Promena i upotreba upitnih, odnosnih i prisvojnih zamenica, oblik za iskazivanje poštovanja, neodređene zamenice. Predlozi. Osnovni i redni brojevi, uobičajene fraze društvenog ophođenja: odbijanje poziva, izražavanje žaljenja, negodovanja, radosti.
Sintaksa
Osnovne rečenične strukture. Vrste rečenica. Mesto glagola u rečenici i rečenični okvir. Bezlične rečenice. Slobodne oznake za vreme, mesto, uzrok, način. Negacija. Nezavisno-složene rečenice sa veznicima i bez veznika. Zavisno-složene rečenice: subjekatske, atributske, objekatske. Adverbijalne rečenice: temporalne, uzročne, finalne, modalne, komparativne, kondicionalne, konsekutivne i kauzalne. 
Teorija književnosti
Književni rodovi i vrste. Strofa, stih i rima. Stilske figure.

SADRŽAJ USMENOG DELA PRIJEMNOG ISPITA:
Čitanje naglas, prepričavanje/ prevođenje teksta na nemačkom jeziku. Konverzacija na nemačkom jeziku na teme iz svakodnevnog života i davanje ličnih podataka: 
- predstavljanje, porodica, prijatelji, ljubimci, rodno mesto, školovanje
- hobi, muzika, knjige i filmovi
- praznici, svečanosti
- bioskop, pozorište, muzej
- sportovi, putovanja
- saobraćaj, mediji i savremena sredstva komunikacije.

Literatura: 
Udžbenici propisani za poslednja dva razreda gimnazije po važećem nastavnom planu i programu opšteg ili društveno-jezičkog smera. 

Nikolina Zobenica i dr. Priručnik za pripremnu nastavu za prijemni ispit iz Nemačkog jezika i književnosti. Novi Sad: Filozofski fakultet, 2018.
Jovan Đukanović; Olivera Durbaba: Gramatika nemačkog jezika za srednje škole. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika i nastavnih sredstava, 2008. 
Dragiša Živković: Teorija književnosti sa teorijom pismenosti za srednje škole. Beograd: Draganić, 2001.
Ivo Tartalja: Teorija književnosti. Beograd: Zavod za udžbenike, 2008.  

Dodatne informacije: 
Odsek za germanistiku svake godine organizuje PRIPREMNU NASTAVU za prijemni ispit iz Nemačkog jezika i književnosti. Pripremna nastava se sastoji iz sledećih delova: morfologija (16 časova), konverzacija i prevođenje (8 časova) i teorija književnosti (6 časova).  Nastava se održava od aprila do juna, subotom prema unapred utvrđenom rasporedu i prema važećem cenovniku.
Pored toga, Odsek za gemanistiku radi informisanja zainteresovanih kandidata o studijskom programu Nemačkog jezika i književnosti svake godine organizuje i DANE OTVORENIH VRATA.   

IV RUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Klasifikacioni ispit sastoji se iz dva dela: pismenog i usmenog.

Pismeni deo  ispita:
1. Test iz gramatike ruskog jezika,
2. Test iz opšte kulture.

Usmeni deo ispita:
Provera poznavanja gramatičkih i književnoteorijskih pojmova; procena afiniteta kandidata i motivacije za studije ruskog jezika i književnosti.
Na usmenom delu ispita kandidat čita kraći tekst na ruskom jeziku, prevodi ga na srpski i vrši gramatičku analizu. Nakon toga odgovara na srpskom na pitanja iz oblasti književnosti (teorija književnosti i dela ruskih pisaca predviđena programom za gimnazije opšteg smera).
Iz usmenog dela ispita može se osvojiti najviše 15 bodova. Maksimalan broj bodova iz gramatike ruskog ili srpskog jezika je 10, a iz testa opšte kulture 5 bodova.
Uspeh iz pismenog dela ispita (jezički test) se ocenjuje na sledeći način:
Rezultat na testu
0-50%  - 0 bodova
51-61% - 2,5 boda
62-74% - 4,5 boda
75-87% - 7,5 bodova
88-100% - 10 bodova
Svaki tačan odgovor na testu opšte kulture donosi 0,5 bodova.

Uspeh iz usmenog dela ispita ocenjuje se na sledeći način:
Nedovoljan – 0 bodova
Dovoljan – 4 boda
Dobar – 7,5 bodova
Vrlodobar – 12,5 bodovaa
Odličan – 15 bodova

Za pripremu  klasifikacionog ispita preporučuju se sledeći udžbenici i priručnici:
Važeći udžbenici i  gramatike ruskog jezika za srednje škole.
Važeći udžbenici i  gramatike srpskog jezika za srednje škole.
Dragiša Živković. Teorija književnosti sa teorijom pismenosti za srednje škole. Beograd: Naučna knjiga.
LjiLjana Nikolić i BosiLjka Milić. Čitanka sa književnoteorijskim pojmovima za  I, II, III i  IV razred srednje škole. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva / Novi Sad: Zavod za izdavanje udžbenika.
Jovan Deretić i Marija Mitrović. Istorija jugoslovenske književnosti za I i II  razred srednje škole. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

Književna dela ruskih pisaca predviđena programom za gimnazije (opšti smer)  obavezna su lektira za klasifikacioni ispit:
A. P. Čehov - Tuga, Ujka Vanja
A. S. Puškin - Cigani
A S. Puškin - Evgenije Onjegin
N. V. GogoLj - Revizor
L. N. Tolstoj -  Ana Karenjina ili Rat i mir
V. V. Majakovski - Oblak u pantalonama
A. A. Blok - Dvanaestorica, izabrane pesme
F. M. Dostojevski - Zločin i kazna ili Braća Karamazovi
M. A. Bulgakov - Majstor i Margarita
Izabrane pesme S. A. Jesenjina, B. L. Pasternaka, A. A. Ahmatove, M. I. Cvetajeve.

Vrh strane