Kulturologija

STUDIJSKI PROGRAM: KULTUROLOGIJA
Naziv diplome: DIPLOMIRANI KULTUROLOG

Prijemni ispit polaže se iz dva dela:

1) test iz maternjeg jezika i književnosti;
2) test opšte informisanosti.

Oba testa mogu da se polažu na maternjem jeziku (srpski, mađarski, slovački, rusinski, rumunski).

Rangiranje kandidata se vrši na osnovu uspeha u srednjoškolskom obrazovanju (do 40 bodova) i uspeha na prijemnom ispitu (do 60 bodova). Prijemnim ispitom, koji obuhvata test znanja iz srpskog jezika i književnosti i test opšte informisanosti proveravaju se znanja i sposobnosti kandidata.

Maksimalan broj bodova na prijemnom ispitu: 100.

1) Test iz srpskog jezika i književnosti (mađarskog, slovačkog, rusinskog ili rumunskog jezika i književnosti):

 -  maksimalan broj bodova može da bude četrdeset pet (45)

Test sadrži:

a) 20 pitanja iz maternjeg jezika,
b) 25 pitanja iz književnosti.


2)  Test opšte informisanosti:

-  maksimalan broj bodova može da bude petnaest (15)

II Priprema za prijemni ispit

Za upis na Osnovne akademske studije Kulturologije ne organizuje se pripremna nastava.

Preporučena literatura

1. Test iz maternjeg jezika i književnosti obuhvata pitanja iz srednjoškolskog programa u gimnazijama.

Srpski jezik i književnost

- Pravopis srpskog jezika, Matica srpska, Novi Sad, 2010.

- Stanojčić, Živojin i Ljubomir  Popović, Gramatika srpskog jezika – Udžbenik za I, II, III i IV razred srednje škole. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Beograd,  2011.

- Živković, Dragiša, Teorija književnosti (sva izdanja).

- Deretić, Jovan, Kratka istorija srpske književnosti (sva izdanja).

- Deretić, Jovan i Marija Mitrović, Istorija jugoslovenske književnosti za I/ II razred srednje škole (sva izdanja).

Mađarski jezik i književnost
Bosnyák István – Thomka Beáta (2013). Olvasókönyv poétikai fogalmakkal a középiskolák I. osztálya számára. Zavod za udžbenike, Belgrád.
Gerold László – Bori Imre (2013). Olvasókönyv poétikai fogalmakkal a középiskolák II. osztálya számára. Zavod za udžbenike, Belgrád.
Bori Imre (2013).  Olvasókönyv poétikai fogalmakkal a középiskolák III. osztálya számára. Zavod za udžbenike, Belgrád, 2013
Szeli István (2008). Olvasókönyv poétikai fogalmakkal a középiskolák IV. osztálya számára. Zavod za udžbenike, Belgrád.
Bori Imre – Gerold László(2008).  Az irodalom története a középiskolák I. és II. osztálya számára. Zavod za udžbenike, Belgrád.
Bori Imre (1997). Az irodalom története a középiskolák III. és IV. osztálya számára. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Belgrád.
Papp György – Pató Imre – Vajda József (2013). Magyar nyelv és a kifejezőkészség fejlesztése a középiskolák I–IV. osztálya számára. Zavod za udžbenike, Belgrád.

Rumunski jezik i književnost
- Magda, Ileana (1989). Limba română şi cultura exprimării : manual pentru clasele I-IV ale şcolii medii, Zavod za izdavanje udžbenika, Novi Sad.
- Popescu, Ştefania (1983). Gramatica practică a limbii române cu o culegere de exerciţii, Editura Didactică şi pedagogică, Bucureşti.
- Coteanu, Ion (1977). Gramatica de bază a limbii române , Editura Junimea, Iaşi.
- Flora, Radu (1971). Literatura română din Voivodina: panorama unui sfert de veac, Libertatea, Panciova.
- Flora¸ Radu (1976). Rumunska književnost u Vojvodini, Matica srpska, Novi Sad .

Rusinski jezik i književnost
- Ramač, Ю. (2002). Ґramatika ruskogo яzika za I,II,III u IV klasu ґimnaziї. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beoґrad.
- Tamaš, Ю. (1997). Istoriя ruskeй literaturi. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beoґrad.

Slovački jezik i književnost
- Myjavcová, Mária (2005).  Slovenský jazyk a kultúra vyjadrovania pre 1. ročník gymnázia, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd.
- Myjavcová, Mária (2006).  Slovenský jazyk a kultúra vyjadrovania pre 2. ročník gymnázia, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd.
- Myjavcová, Mária (2009).  Slovenský jazyk a kultúra vyjadrovania pre 3. a 4. ročník gymnázia, Zavod za udžbenike, Beograd.
- Valihora, Jozef (2009).  Čítanka s literárnoteoretickými pojmami pre 1. ročník gymnázia, Zavod za udžbenike, Beograd.
- Kmeť, Ján (1999).  Čítanka s literárnoteoretickými termínmi pre druhý ročník strednej školy, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd.
- Boldocký, Samuel (1999).  Čítanka s literárnoteoretickými termínmi pre tretí ročník stredných škôl, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd.
- Harpáň, Michal (2006).  Čítanka s literárnoteoretickými pojmami pre 4. ročník gymnázia, Zavod za udžbenike, Beograd.

2. Test opšte informisanosti

Za ovaj test ne postoji posebna literatura.

Kandidati koji polože prijemni ispit imaju pravo da se, nakon završetka prvog upisnog roka, upišu na drugi akreditovani studijski program, u skladu sa Pravilnikom o upisu kandidata na studijske programe koje realizuje Filozofski fakultet.

Vrh strane