Владан Видицки

Владан Видицки, асистент

Контакт
Кабинет 336
Број телефона 021/485-3908
Е-адреса vladan.vidicki@ff.uns.ac.rs

Биографија
Основне студије социологије је завршио на Филозофском факултету у Новом Саду (2014.), а дипломски-мастер рад са темом “Настанак, развој и обнова економске социологије” је одбранио наредне године. Након мастер студија уписује докторске студије социологије, а од 2016. године је ангажован у извођењу наставе. У звање асистента изабран је 2017. године. 

До сада је објавио више научних радова, а учествовао је и на неколико домаћих и међународних конференција. Као стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја укључен је (2016.) на један домаћи пројекат, а био је и члан тима на једном међународном пројекту (2017.). Похађао је неколико програма стручног усавршавања у земљи и иностранству.

Наставни рад
Планирање социолошких истраживања, Квантитативни метод у социологији, Методологија истраживања у друштвеним наукама, Социологија рада, Социологија организације, Социолошко истраживање маркетинга, Социологија сукоба, Увод у социологију, Социологија села, Социологија образовања, Социологија слободног времена и спорта, Социјално предузетништво

Научно-истраживачки рад
Бави се истраживањима из области економске социологије, а посебно га интересује проблем  предузетништва. Заинтересован је и за проблеме рада, организације рада, као и за социолошко проучавање маркетинга. Поред тога, бави се и савременим методолошким проблемима у социологији, а нарочито начинима и поступцима комбиновања квантитативних и квалитативних метода у истраживању. 

Библиографија (избор)
1. Vidicki, V. i N. Trbojević (2018). Preduzetništvo kao sociološki problem – prilog (re)konstituisanju jedne sociološke discipline. Međunarodna naučna konferencija Sociologija u XXI veku: izazovi i perspektive, Knjiga apstrakata, str. 40-41., 10-11. novembar, Niš, Srbija.
2. Stojšin, S. S. i V. D. Vidicki (2018). Metodološki problemi u Srbiji: analiza sadržaja Sociološkog pregleda. Sociološki pregled, 52 (1): 75-100.
3. Čikić, J., M. Šljukić i V. Vidicki (2018). Društvene mogućnosti i prepreke u razvoju socijalne poljoprivrede. Agroekonomika, 79: 95-105.
4. Vidicki, V. i A. Vukobrat (2017). Uloga ranog obrazovanja u razvoju preduzetničkog ponašanja: Montesori metod. Četvrta međunarodna interdisciplinarna konferencija mladih naučnika iz društvenih i humanističkih nauka Konteksti, Knjiga apstrakata, str. 58., 1. decembar, Novi Sad, Srbija.
5. Vidicki, V. D. (2017). Doprinos teorije društvene kontrole Donalda Bleka razumevanju sukoba na radu. Sociološki godišnjak, 12: 193-206.
6. Trbojević, N. i V. Vidicki (2017). Serbian immigration entrepreneurship in the USA: Case Study. 13th Conference of the European Sociological Association, Book of Abstracts, p.  357, 28. August – 1. September, Athens, Greece.
7. Vidicki, V. (2016). Nastanak, razvoj i obnova ekonomske sociologije. Sociološki pregled, 50 (4): 571-600.
8. Vidicki, V. D. (2016). Koreni ekonomske sociologije: doprinosi klasične i neoklasične političke ekonomije. Kultura polisa, 13 (29): 383-394.
9. Vidicki, V. (2014). Doprinosi Gabrijela Tarda sociologiji organizacije: od teorije imitacije do neoinstitucionalističkog shvatanja izomorfizma. Kultura polisa, 11 (23): 213-229.

Комплетна библиографија (пдф)

 

Врх стране