Конференције у организацији Филозофског факултета

2021.

Шeсти мeђунaрoдни интeрдисциплинaрни скуп млaдих нaучникa друштвeних и хумaнистичких нaукa КOНTEКСTИ - 1.12.2021.
◦ Међународна конференција ЈЕЗИЦИ И КУЛТУРЕ У ВРЕМЕНУ И ПРОСТОРУ 10, 20. новембар 2021. (Други позив, Програм, Котизација)
◦ Онлајн конференција за наставнике филозофије Филозофија мора да служи (Philosophiae Servias Oportet) - Настава логике, 13. новембра 2021. (Програм)
9th Novi Sad workshop on Psycholinguistic, neurolinguistic and clinical linguistic research (PNCLR), 30 October 2021
Савремени трендови у психологији,  28-30. октобар 2021.
◦ Стручни скуп/симпозијум на тему „Изазови професионалног идентитета педагога у савременом друштвеном и образовном контексту“, 21.10.2021. (Позив, Агенда скупа)
Сeдми мeђунaрoдни кoнгрeс примeњeнe лингвистикe дaнaс –   сaврeмeнa тeoриja и прaксa, 25. и 26. сeптeмбрa 2021.
Syntax, Phonology and Language Analysis 14 - SinFonIJA 14, 22-24. сeптeмбaр 2021.
◦ Кoнфeрeнциja Српскoг сoциoлoшкoг друштвa и Oдсeкa зa сoциoлoгиjу Филoзoфскoг фaкултeтa у Нoвoм Сaду, ДРУШTВEНИ РAЗВOJ И ДEMOГРAФСКE ПРOMEНE, 15. мaja 2021. (Програм, Књига апстраката)

2020.

◦ Једанаести међународни интердисциплинарни симпозијум СУСРЕТ КУЛТУРА, 1. децембар 2020. (Позив)
◦ Међународна конференција ЈЕЗИЦИ И КУЛТУРЕ У ВРЕМЕНУ И ПРОСТОРУ 10, 14. и 15. новембар 2020. (Обавештење о отказивању конференције)
◦ Међународни скуп Француске студије данас (LES ÉTUDES FRANÇAISES AUJOURD’HUI :
Écrire le monde d’hier et d’aujourd’hui en français) који Одсек за романистику организује 23. и 24. октобра (програм и књига апстраката)
Радионица „Мањински идентитети и друштвена интеграција“, 30. септембар
◦ Конференција Медијски плурализам у онлајн окружењу: перспективе корисника, новинара и медија, 22. мај 2020.
8th Novi Sad workshop on Psycholinguistic, neurolinguistic and clinical linguistic research (PNCLR), April 25th, 2019

2019.

NOVI SAD LINGUISTIC COLLOQUIUM 9 (NS LingColl 9), University of Novi Sad, Faculty of Philosophy, Department of English, 27 December 2019, Room 270 (79/II)
◦ Пети међународни интердисциплинарни скуп младих научника друштвених и хуманистичких наука КОНТЕКСТИ, 20. децембар 2019.
◦ Међународна конференција Француско-румунско српски културни трансфери под комунистичким режимима, Личности, концепти, превођење… / Transferts culturels franco-roumano-serbes sous les régimes communistes, Personnalités, concepts, traductions, enseignement... 29. и 30. новембар 2019. (Програм)
◦ Међународна конференција ЈЕЗИЦИ И КУЛТУРЕ У ВРЕМЕНУ И ПРОСТОРУ 9, 16. новембар 2019. (Позив, Општи распоред, Уплата котизације, Плаћање-иностранство, Књига апстраката, Упутство за техничку израду рукописа, Template)
◦ Међународни научни скуп Постсоцијалистичка трансформација града, 12. и 13. новембра 2019.
Савремени трендови у психологији,  24-27. октобар 2019.
◦ Mеђународна научна конференција На путу ка провинцији: Промена односа између државе и малог животног простора на подручју средњег Подунавља (1718-1918), 23-25. октобар 2019. (Програм и књига резимеа)
◦ Међународна научна конференција Мостови медијског образовања, 14-15. септембар 2019. (Програм)
◦ Међународни фестивал On the Record, 13-15. септембар 2019. (Програм)
◦ МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ СКУП: ПОСТСОЦИЈАЛИСТИЧКА ТРАНСФОРМАЦИЈА ГРАДА, Нови Сад, 12. - 13. 11. 2019. (Позив)
◦ Романске студије – јуче, данас, сутра / LES ÉTUDES ROMANES AUTREFOIS ET AUJOURD’HUI / ESTUDIOS ROMÁNICOS: ANTES Y AHORA / GLI STUDI DI ROMANISTICA TRA PASSATO E PRESENTE, 11. и 12. мај 2019. (Програм)
7th Novi Sad workshop on Psycholinguistic, neurolinguistic and clinical linguistic research (PNCLR), April 20th, 2019
International Spring School on Psycholinguistics, Neurolinguistics and Clinical Linguistics (15-19 April 2019)
The Fifth International Conference on English Studies "English Language and Anglophone Literatures Today 5 (ELALT5)" (University of Novi Sad, 9 March 2019)

2018.

◦ Десети међународни интердисциплинарни симпозијум Сусрет култура (30.11.2018.)
◦ ČETVRTA MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA INTERKULTURALNOST U OBRAZOVANJU 2018. - INTERKULT 2018, 13. oktobar 2018.
◦ International conference ”LOVE FOR LOVE’S SAKE” REPRESENTATION OF ROMANTIC LOVE IN SOUTH SLAVIC LITERATURES, University of Vienna, 5-7 July 2018
◦ Studentska filozofska konferencija SUMMA STUDIORUM PHILOSOPHIAE, 30. jun i 01. jul 2018.
◦ International Work Shop "Was there ever a Yugoslav Literature", 25. i 26. maja, Filološki fakultet u Beogradu i Filozofski fakultet u Novom Sadu
◦ Međunarodna naučna konferencija Mediji civilnog društva kao alternativa medijskom populizmu, senzacionalizmu i lažnim vestima, 25. maj 2018, Filozofski fakultet
◦ Međunarodna naučna konferencija O književnom delu Lasla Vegela, 24. i 25. maj, Filozofski Fakultet, Novi Sad

2017.

Четврти међународни интердисциплинарни скуп младих научника друштвених и хуманистичких наука КОНТЕКСТИ 1. децембар 2017 / Call for papers for The Fourth International Interdisciplinary Conference for Young Scholars in Social Sciences and Humanities CONTEXTS 1 December 2017
САВРЕМЕНИ ТРЕНДОВИ У ПСИХОЛОГИЈИ, 19-21. октобар 2017, Филозофски факултет, Нови Сад
ТРЕЋА МЕЂУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА ИНТЕРКУЛТУРАЛНОСТ У ОБРАЗОВАЊУ 2017, 6-8. октобар 2017. Нови Сад
◦ ДЕВЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА МОСТОВИ МЕДИЈСКОГ ОБРАЗОВАЊА 2017, 15-16. септембар 2017. Нови Сад
Годишњи научни скуп POLYSLAV XXI, 11‒13. септембар 2017. Нови Сад
Конференција Међународног удружења за корејску примењену лингвистику на Филозофском факултету (3-4. јул 2017)
Студентска филозофска конференција SUMMA STUDIORUM PHILOSOPHIAE, 24. i 25. јун 2017.

 

Слике

  • /uploads/attachment/strana/155/IMG_2577.JPG
Врх стране