Весна Манојловић-Николић

Весна Манојловић Николић, ванредни професор

Контакт
Кабинет: 357
Број телефона: 021 458 577
Е-адреса: vesna.manojlovic.nikolic@ff.uns.ac.rs

Биографија
Дипломирала, магистрирала и докторирала на Одељењу за археологију Филозофског факултета Универзитета у Београду. Учествовала у археолошким пројектима теренских истраживања на преко 60 локалитета у организацији Археолошког института и Филозофског факултета у Београду, музеја и завода за заштиту споменика културе у Србији и Црној Гори и била сарадник у реализацији више археолошких изложби. Од запослења на Одсеку за историју Филозофског факултета у Новом Саду 1988. године реализује вежбе затим и наставу из обавезних и изборних предмета на свим нивоима студија, ментор је и члан комисија на мастер и докторским студијама. Учествовала на 40-ак научних и стручних конференција и сарадник је на више националних и покрајинских научно-истраживачких пројеката од којих су актуелни Војвођански простор у контексту европске историје (Министарство просвете и науке Републике Србије) и Култура сећања на војвођанском простору од 19. до 21. века (Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност). Учествује у раду изборног (од 2008) и наставно-научног већа Факултета (2012). Члан је Српског археолошког друштва (1986) и Друштва за античке студије Србије (2007). 

Наставни рад
ОАС:

Археологија
Античка археологија и писани извори
Касноантичка археологија
Преримски Балкан и Панонија
Култура сећања у антици
Култ и иконографија у римско доба
Археологија Келта
Археологија Авара
Културно-историјско наслеђе: приступи и тумачења
Музеологија
Музеј у настави историје
Археологија и медији

МАС:
Методологија проучавања античке историје
Археологија идентитета
Археологија античког империјализма
Римски свет и варвари

ДАС:
Археологија и писани извори

Научно-истраживачки рад
- Средњовековна археологија
- Материјална култура средњег века на територији Србије
- Привреда и привредне делатности у средњем веку на територији Србије
- Насеобинска и погребна археологија
- Рецепција и употреба културно-историјског наслеђа

Библиографија (избор)
- Manojlović Nikolić, V. 2010. Srednjovekovno oruđe od gvožđa u Srbiji. Novi Sad: Vojvođanska akademija nauka i umetnosti.
ISBN 978-86-85889-33-2 UDK: 672(497.11)"04/14"
- Manojlović Nikolić, V. 2012. Iz srednjovekovne arheologije: studije i istraživanja. Beograd: Društvo za antičke studije Srbije.
ISBN 978-86-910129-9-1
- Manojlović Nikolić, V. 2010. Kontinuitet rudarenja na našem prostoru – arheološki nalazi srednjovekovnog rudarskog alata. U Antička kultura, evropsko i srpsko nasleđe, ur. K. Maricki Gađanski, 238-253. Beograd: Društvo za antičke studije Srbije, Institut za teološka istraživanja.
- Manojlović Nikolić, V. 2014. Feliks Kanic i kulturno nasleđe u Srbiji. U Susret kultura, Sedmi međunarodni interdisciplinarni simpozijum, ur. I. Živančević Sekeruš, N. Majstorović, 243-252.  Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet.
ISBN 978-86-6065-269-2 UDK 904(497.11):39
- Manojlović Nikolić, V. 2015. Medieval Arable Farming in Vojvodina: the Archeological Aspect. In The cultural and historical heritage of Vojvodina in the context of classical and medieval studies, Monographs vol. 61, ed. Đ. Hardi, 117-137. Novi Sad: Faculty of philosophy, Department of history.
ISBN 978-86-6065-296-8  UDC 338.43(497.113)“04/14“
- Manojlović Nikolić, V. 2016. A contribution to the study of the Medieval bone industry: bone and antler objects from the site of Pontes – Trajan’s bridge (9th−11th century). In Close to the bone: current studies in bone technologies, ed. S. Vitezović, 201-208. Belgrade: Institute of Archaeology.
ISBN 978-86-6439-006-4 
- Manojlović Nikolić, V. Mihajlović, V. D. 2016. Pseudo-istorija/arheologija i globalizacija: primer ex Yu prostora, Etnoantropološki problemi 11(4): 1055-1072.
UDK 001.95/.98 316.7(497.1): DOI 10.21301/EAP.V11I4.5
- Manojlović Nikolić, V. 2016. Anthropomorphic representations on medieval rings in Serbia. Istraživanja: Journal of Historical Researches 27: 45-57.
ISSN 0350-2112  UDC: 904:739.2(497.11)
- Manojlović Nikolić, V. 2016. Vršačko utvrđenje - zamak u svetlu arheoloških istraživanja. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu  XLI-2: 133-157.
ISSN 0374-0730, UDK: 904:902 (497.113 Vršac)
doi: 10.19090/gff.2016.2.133-157
- Manojlović Nikolić, V. 2018. Predstave životinja na prstenju iz Trnjana. U Antika nekad i sad: Značaj, uloga i nasleđe kroz vekove, ur. K. Maricki Gađanski, 147-154. Beograd: Društvo za antičke studije Srbije.
ISBN 978-86-89367-09-6  UDC Manojlović-Nikolić V. 904:739.2(497.11)"653"

Комплетна библиографија (пдф)

 

Врх стране