Процес иницирања сарадње и закључења међуинституционалног споразума

  1. Ако желите да започнете сарадњу, треба да ступите у контакт са партнерским универзитетом.
  2. Уколико постоји заинтересованост страног партнера за успостављање сарадње, припадник наставног или ненаставног особља на Филозофском факултету треба да попуни и потпише формулар Предлог сарадње који затим доставља академском координатору на свом одсеку (ако је у питању запослени у служби, формулар се доставља Канцеларији за међународну сарадњу). Формулар је потребно послати мејлом и доставити у папиру.
  3. Након приспећа Предлога сарадње, Споразум попуњава Координатор за Еразмус+ са одсека (ако је потребно, уз консултације са: шефом одсека, партнером из програмске земље итд).
  4. Попуњени формулари Споразум (УНС као партнерска институција или УНС као програмска институција) и Предлог сарадње достављају се Канцеларији за међународну сарадњу Филозофског факултета путем имејла international@ff.uns.ac.rs.
  5. Канцеларија за међународну сарадњу доставља предлог Наставно-научном већу Филозофског факултета на усвајање.
  6. Канцеларија за међународну сарадњу Филозофског факултета доставља Канцеларији за међународну сарадњу УНС 4 (четири) примерка Споразума и извод са седнице већа на коме је усвојен.
  7. Канцеларија за међународну сарадњу УНС уноси споразум у централну евиденцију и доставља га Ректору на потпис.
  8. Након што су средства одобрена и након што је споразум потписан, отвара се конкурс за мобилност.
Врх стране