О одсеку

О одсеку
Катедра за јужнословенске језике основана је 1954. године, када је и започео рад Филозофског факултета предавањем (1. децембра) Александра Белића.

Одсек за српски језик и лингвистику основан је 1993. године, спајањем Катедре за јужнословенске језике и Института за лингвистику. Новосадска лингвистичка школа је центар чији су заштитни знак били и остали Павле и Милка Ивић. Угледу и препознатљивости Одсека значајан допринос дају и академици Милорад Радовановић и Јасмина Грковић-Мејџор, редовни чланови САНУ.

Од 1965. године Одсек уређује међународно познати лингвистички часопис Прилози проучавању језика. У 2002. години покренута је и едиција Лингвистичке свеске, у којој је досад штампано 9 књига.

Од школске 2002/3. у оквиру Одсека постоји и Центар за српски језик као страни.

На Одсеку је по закону о високом образовању дипломирало 898 студената на основним студијама. По болоњском систему 403 студента су завршила основне студије, а 351 студент завршио је мастерске студије.                                              

Студије и студенти

Основне студије
Одсек за српски језик и лингвистику матични је одсек за две студијске групе: Српска филологија: Српски језик и књижевност и Српска филологија у контатку с мађарском / словачком филологијом.

Реализацијом оба програма обезбеђује се стицање компетенција (1) за професије неопходне у процесу образовања у основној и средњој школи (наставник српског језика и књижевности; наставник српског као нематерњег језика), као и (2) за подизање опште језичке културе у друштву (лектори и редактори српског језика).

Мастерске академске студије Српска филологија: српски језик и књижевност
Програм омогућава студентима да прошире постојећа и стекну нова теоријска, практична и стручна знања. Састављен је од блокова изборних предмета у којима је понуђено више практичних и теоријских курсева из синхроније и дијахроније, тако да студенти имају широке могућности да се определе за различите курсеве у складу са својим интересовањима.

Мастерске академске студије Српска филологија: Српски као страни језик
У оквиру овог програма студенти стичу увид у савремене теоријско-методолошке поставке у процесу усвајања страног/другог језика и оспособљавају се за предавање српског језика, књижевности, културе страним студентима у земљи и иностранству.

Докторске студије
Докторантима модула Језик, у оквиру докторских студија Језика и књижевности, омогућено је да прате курсеве који их усмеравају ка проучавању српског језика у његовој историјској и савременој пeрспективи, али и ка различитим интердисциплинарним и контрастивним истраживањима.

Научно-истраживачки рад
Одсек је носилац двају актуелних пројеката Министарства просвете, науке и технолошког развоја Р. Србије:

Пројекат Стандардни српски језиксинтаксичка, семантичка и прагматичка истраживања реализује се од 2006. године. Тим истраживача тренутно броји 21 члана, чија испитивања имају општелингвистички, прагмалингвистички као и педагошко-дидактички аспекат, јер су у њима дате основе за проучавање српског језика и као матерњег и као страног, али и за његово контрастирање са другим језицима.

Пројекат Историја српског језика реализује се од 2001. године, у више пројектних циклуса, а у рад су, поред истраживача са Одсека, укључени и сарадници са Филозофског факултета у Нишу и ФИЛУМ-а у Крагујевцу. Пројектом су обухваћена разнородна истраживања историје српског језика као и историје књижевнојезичких идиома у Срба, од најстаријих сачуваних споменика до периода стандардизације српског језика.

Године 2004/05. Одсек је покренуо пројекат Говор Новог Сада.

Међународна сарадња
У оквиру програма мобилности Еразмус+ наставници са Одсека боравили су на универзитетима у Лудвигсбургу (Немачка), Вроцлаву (Пољска), Ополу (Пољска), Сегедину (Мађарска), на Јагелонском унив. у Кракову (Пољска), Универзитету Коменског у Братислави (Словачка), Универзитету Св. Ћирило и Методије у Великом Трнову (Бугарска), на Свеучилишту у Загребу (Хрватска). Одсек су посетили наставници са Јагелонског универзитета у Кракову (Пољска) и са Унив. Етвеш Лоранд у Будимпешти.

У оквиру истог програма у размени су учествовали и студенти:
1. гостујући студенти са универзитета у Сегедину (Мађарска), Вроцлаву (Пољска), Торуну (Пољска), Великом Трнову (Бугарска) и Брну (Чешка);
2. одлазећи студенти боравили су на универзитету у Кракову (Пољска), Брну (Чешка), Авеиру (Португалија), Торину (Италија) и Загребу (Хрватска).
Размена студената остварена је и у оквиру програма Билатерална размена Ломоносов и NAWA (Narodowa Agencja Wymiany Akademickej).

Библиотека
Семинарска библиотека Одсека за српски језик и лингвистику основана је 1956. године, одмах по оснивању Факултета. Од самог почетка стварана је пажљиво и стручно тако да својим фондом може да пружи студентима, наставницима и истраживачима увид у лингвистичка и филолошка знања и истраживања. Фонд монографских публикација броји преко 18.000 јединица, а фонд серијских 270 наслова. Богатству библиотечког фонда увелико доприносе и легати: Легат Вере и Јована Јерковића и Легат Велимира Михајловића. Фондови садрже научне монографије, студије, речнике разних профила, лексиконе, енциклопедије, приручнике, појединачна издања и периодику на српском, енглеском, руском, пољском, бугарском, македонском и другим језицима.

 

Врх стране