Права и обавезе студената

Најважнија права студената која су утврђена Законом о високом образовању су право на:

1. упис, квалитетно школовање и објективно оцењивање
2. благовремено и тачно информисање о свим питањима која се односе на студије
3. активно учествовање у доношењу одлука
4. различитост и заштиту од дискриминације
5. самоорганизовање и изражавање сопственог мишљења
6. повластице које су студенту загарантоване његовим статусом
7. подједнако квалитетне услове студија за све студенте
8. образовање на језицима националних мањина
9. то да бира и да буде биран у студентски парламент и друге органе универзитета и факултета.

Студент има право на жалбу у складу са статутом универзитета и факултета уколико се прекши неко од права студената.

Обавезе студената:

1. испуњавање наставних и предиспитних обавеза
2. поштовање општих аката факултета
3. поштовање права запослених и других студента на факултету
4. учествовање у доношењу одлука. Статут ФФ

Правилник о полагању испита

Мировање права и обавеза - студент има право на мировање студентских права и обавеза искључиво на лични захтев и то у случају теже болести, упућивања на стручну праксу у трајању од најмање 6 месеци, одслужења и дослужења војног рока, приговора савести, неге детета до годину дана, одржавања трудноће и у другим случајевима предвиђеним статутом универзитета и факултета.

Дисциплинска одговорност – статут универзитета и факултета прописује које су то лакше и теже повреде обавеза студената, који ће дисциплински органи поступати у вези са тим, као и сам начин вођења дисциплинског поступка против студента. Уколико студент изврши тежу повреду обавеза, као најтежа казнена мера може се изрећи искључење са студија.
Правилник о дисциплинској одговорности студената

Статус студента престаје у случају:

1. исписивање са студија
2. завршетка студија
3. неуписивања школске године
4. кад не заврши студије до истека рока који се одређује у двоструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма
5. изрицања дисциплинске мере искључења са студија на високошколској установи

Студенту се на лични захтев може продужити рок за завршетак студија, у складу са општим актом високошколске установе.

Студенти као партнери у процесу високог образовања

Нови Закон о високом образовању даје студенту улогу равноправног партнера у систему високог образовања, што представља један од највећих резултата учешћа студената у реформи високог образовања. Новим Законом почиње да се реализује потреба да се студенти укључе у управљање и одлучивање на факултету и универзитету (посебно у вези са питањима која су од значаја за студенте и квалитет наставе). Ново окружење је много боље за квалитетније студирање.
Правилник о стандардима и поступцима обезбеђивања квалитета и самовредновање

Учешће студената у раду универзитета и факултета
Студенти као партнери у процесу високог образовања треба да се укључе у процес доношења одлука, унапређења студија и квалитета студија. Студенти имају право да бирају и буду бирани за члана студентског парламента факултета и универзитета. Сваки редован студент без обзира на циклус студија има право да се кандидује за члана студентског парламента, као и да бира своје представнике у студентски парламент факултета и универзитета.
Правилник о раду Студентског парламента

Студентски парламент је, према Закону о високом образовању, орган факултета и универзитета и највиши је облик студентског представљања. Студентски парламенти ће бирати све студентске представнике у органима факултета и универзитета. Студентски парламент бира до 20% чланова наставно-научног већа из реда студената, 20% чланова свих тела које спроводе реформу наставног процеса и 1/6 чланова савета факултета и универзитета.

Ради унапређења студија и других пратећих садржаја за студенте, пожељно је да што више студената учествује у различитим студентским активностима, као и на изборима за студентски парламент.
Правилник о спровођењу избора за Студентски парламент

Целокупан текст Закона о високом образовању можете преузети овде.

Слике

  • /uploads/attachment/strana/567/FF_04.jpg
Врх стране