Упис лица која имају већ стечено високо образовање

Лица која имају већ стечено високо образовање на студијама првог степена могу да поднесу ЗАХТЕВ ЗА УПИС на факултет без полагања пријемног испита у периоду  од  01. до 15. септембра текуће године, од 11:00 до 13:00 на шалтерима Студентске службе.

Потребна документација:
1. Оверена фотокопија дипломе о завршеном високом образовању
2. Уверење о положеним испитима (оригинал)
3. Студијски програм, односно наставни план и програм са силабусима предмета (оверен од стране Факултета који је завршен)
4.  Писмени захтев, односно молба за упис на Филозофски факултет
5. Уплата за захтев и вредновање наставног плана и програма, износ: 3.000,00 динара жиро-рачун 840-1712666-26 без позива на број, сврха уплате: вредновање наставног плана и програма

Упис лица која имају стечено високо образовање на Филозофски факултет реализује се према Правилнику о упису кандидата на студијске програме које реализује Филозофски факултет и Статуту Филозофског факултета.

Након вредновања студијског програма, Комисија доноси одлуку о испуњености услова за упис на Факултет. Декан доноси решење о упису у којем наводи испите и друге извршене студијске обавезе које се признају, обавезе у наставку студија и стечени статус студента. Лице са стеченим високим образовањем може се уписати на студије само у статусу самофинасирајућег студента.
Уколико се одобри упис, термин уписа је после 01. октобра текуће године.

У случају да је вредновањем установљено да поднети захтев није одобрен, односно да је студијски програм неодговарајући или да нисмо у могућности да примимо кандидата јер је на одређеној години студија попуњен број студента одобрен дозволом за рад, уплаћени износ на име трошкова вредновања не враћа се подносиоцу захтева.

Слике

  • /uploads/attachment/strana/759/DSC00382.JPG
Врх стране