Документа за упис

Кандидати који су остварили право на упис, поред поднетих фотокопија докумената подносе:

  • два обрасца ШВ-20 и
  • индекс (индекс + ШВ обрасци купују се у скриптарници Факултета уз извршену уплату на износ од 1000 динара)
  • две фотографије формата 4,5 x 3,5 цм
  • доказ о уплати накнаде на име трошкова уписа и премије за колективно осигурање студената (20.000,00 динара)
  • доказ о уплати накнаде трошкова школарине за  самофинансирајуће студенте.

Све уплате се врше на исти жиро-рачун факултета жиро-рачун факултета

НАПОМЕНА: Као доказ о познавању страног језика узеће се у обзир приликом одлучивања само међународно признати сертификати.

НАПОМЕНА: Одлуком Савета Факултета, одобрено је плаћање школарине у 4 (четири) једнаке рате према следећој динамици:

  • 1. рата приликом уписа године
  • 2. рата до 10. јануара
  • 3. рата до 10. марта
  • 4. рата приликом овере летњег семестра
Врх стране