Dokumenta za upis

Kandidati koji su ostvarili pravo na upis, pored podnetih fotokopija dokumenata podnose:

  • dva obrasca ŠV-20 i
  • indeks (indeks + ŠV obrasci kupuju se u skriptarnici Fakulteta uz izvršenu uplatu na iznos od 1000 dinara)
  • dve fotografije formata 4,5 x 3,5 cm
  • dokaz o uplati naknade na ime troškova upisa i premije za kolektivno osiguranje studenata (20.000,00 dinara)
  • dokaz o uplati naknade troškova školarine za  samofinansirajuće studente.

Sve uplate se vrše na isti žiro-račun fakulteta žiro-račun fakulteta

NAPOMENA: Kao dokaz o poznavanju stranog jezika uzeće se u obzir prilikom odlučivanja samo međunarodno priznati sertifikati.

NAPOMENA: Odlukom Saveta Fakulteta, odobreno je plaćanje školarine u 4 (četiri) jednake rate prema sledećoj dinamici:

  • 1. rata prilikom upisa godine
  • 2. rata do 10. januara
  • 3. rata do 10. marta
  • 4. rata prilikom overe letnjeg semestra
Vrh strane