Izdanja Filozofskog fakulteta

     Izdavačka delatnost Filozofskog fakulteta ima dugu tradiciju. Od osnivanja Fakultet upotpunjuje osnovnu zakonsku i statutarnu obavezu da nastavnici i saradnici, pored redovnih aktivnosti u nastavnom procesu, objavljuju i štampaju stručne i naučne radove. Time se produžuje i razvija ukupna delatnost Fakulteta i daje veliki doprinos nauci.
      U oblasti izdavaštva pokrenuto je nekoliko edicija.
      U ediciji časopisa objavljujemo Godišnjak, koji u kontinuitetu izlazi od 1956. do 1975. godine. Posle izvesne pauze nastavlja se sa objavljivanjem od 1990, pa sve do današnjih dana. U Godišnjaku objavljujemo radove nastavnika i saradnika sa svih studijskih grupa. Štampani radovi uglavnom predstavljaju originalni naučni rad autora. Časopis se izdaje jednom godišnje u dve sveske. U jednoj svesci se štampaju radovi iz oblasti filologije, dok se u drugoj objavljuju radovi iz oblasti društvenih nauka.
      U ediciji disertacija štampaju se odbranjene i pripremljene za štampu doktorske disertacije i magistarske teze. Urednik i pokretač ove edicije je dekanica prof. dr Ljiljana Subotić. Publikacije u ovoj ediciji su i u tehničkom pogledu jednoobrazne i prepoznatljive.
      Edicija monografije najbogatija je po broju objavljenih dela.
      U ediciji zbornika publikovani su radovi učesnika na mnogim naučnim skupovima održanim na Fakultetu raznim povodima. U decembru 2009. godine planiramo održavanje naučnog skupa povodom 55 godina od osnivanja Fakulteta, a zatim i objavljivanje priloženih radova.
      U seriji priručnika i praktikuma za nastavu objavljeno je više publikacija uglavnom iz oblasti filoloških nauka.
      Povodom obeležavanja 55. godišnjice od svog osnivanja Fakultet pokreće ediciju Zbornik u čast.
      Prvi u ediciji biće Zbornik u čast prof. dr Melanije Mikeš.
      Fakultet preko svoje ukupne saradnje sa srodnim institucijama i fakultetima u zemlji i inostranstvu razmenjuje objavljena dela.
      Odseci, takođe, u okviru svoje redovne delatnosti, publikuju knjige samostalno, tako da je ukupan fond objavljenih dela na zavidnom nivou.
      Fakultet povremeno objavljuje i posebne publikacije studenata.
      Sva dela se mogu pronaći u katalogu Biblioteke Filozofskog fakulteta (sajt fakulteta) i mogu se pozajmljivljti radi korišćenja.
      Odobrenje za objavljivanje svih publikacija čiji je izdavač Fakultet daje Nastavno-naučno veće.
      Posebno bismo se i ovom prilikom zahvalili Ministarstvu za nauku i tehnologiju Republike Srbije, Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje i kulturu i Pokrajinskom sekretarijatu za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine na finansijskoj podršci za publikovanje dela.
      Publikovana izdanja čiji je izdavač Fakultet mogu se kupiti u skriptarnici.

Vrh strane