Dokumenta za upis

Dokumentacija koja se podnosi prilikom upisa
Upis se vrši na šalterima Studentske službe od 8 do 13
časova

Poštovani kandidati,
Dokumentaciju za upis možete doneti lično ili je neko drugi može doneti umesto Vas.

Kandidat koji je ostvario pravo na upis, pored podnetih fotokopija podnosi:

- dva obrasca  ŠV-20;
- dve fotografije formata 4,5 x 3,5 cm;
- dokaz o uplati naknade na ime troškova upisa i premije za kolektivno osiguranje studenata 8.500 dinara
- dokaz o uplati naknade za samofinansirajuće studente (1 rata školarine)
- indeks (indeks + ŠV obrasci kupuju se u skriptarnici Fakulteta uz izvršenu uplatu na iznos od 1000 dinara) (primer uplatnice)
- original diplomu o položenom završnom odnosno maturskom ispitu.

 Sve uplate se vrše na isti žiro-račun fakulteta

Fotokopije dokumenata kandidata koji nisu primljeni se ne vraćaju.

NAPOMENA:
Odlukom Saveta Fakulteta, odobreno je plaćanje školarine u 4 (četiri) jednake rate prema sledećoj dinamici:

  • 1. rata prilikom upisa godine
  • 2. rata do 10. januara
  • 3. rata do 10. marta
  • 4. rata prilikom overe letnjeg semestra

ZA ŠKOLARINU OD 65.000 DINARA, PRVA RATA IZNOSI 16.250,00
ZA ŠKOLARINU OD 96.000 DINARA, PRVA RATA IZNOSI 24.000,00

 

Vrh strane