Konkurs

Konkurs za upis studenata na doktorske studije u školskoj 2024/2025. godini

Konkurs DS 2024/25. (pdf)

Studentska služ7ba: +381 21 485 3976 i +381 21 450 628
Žiro račun: 840-1712666-26
E-mail: stsluzba@ff.uns.ac.rs, dekanat@ff.uns.ac.rs

DOKTORSKE STUDIJE

1. Broj slobodnih mesta za upis studenata

Na fakultet se može upisati ukupno 49 studenata, i to:
- 3 budžetskih studenata
- 46 samofinansirajućih studenata

Na pojedine studijske programe može se upisati sledeći broj studenata:

2. Uslovi konkurisanja:
Doktorske studije traju najmanje tri godine (180 ESPB bodova) u skladu sa akreditovanim studijskim programima uz prethodno ostvareni obim studija od najmanje 300 ESPB bodova na osnovnim akademskim i master akademskim studijama.

U prvu godinu doktorskih studija može se upisati lice koje ima:

1. završene odgovarujuće osnovne i odgovarujuće master akademske studije sa najmanje 300 ESPB bodova i prosečnu ocenu najmanje 8,00 upisanu i u diplomi osnovnih akademskih i diplomi master akademskih studija,

2.  akademski naziv magistra nauka, ako nije steklo doktorat po ranije važećim zakonskim propisima u roku koji je utvrđen zakonom,

3. završene odgovarajuće osnovne studije - upisani na studije pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju.

Izuzetno, u prvu godinu doktorskih studija može se upisati i lice koje ima završene odgovarajuće osnovne i master akademske studije, utvrđene studijskim programom doktorskih studija, sa najmanje 300 ESPB bodova, ali nema prosečnu ocenu 8, ako ima najmanje 5 naučnih radova, objavljenih u referentnim časopisima od nacionalnog ili međunarodnog značaja, sa recenzijama.

POSEBAN USLOV ZA SVE STUDIJSKE PROGRAME:

Očekuje se da studenti DS aktivno vladaju barem jednim stranim jezikom (govore, pišu, čitaju – nivo B2), a barem jednim stranim jezikom – pasivno (nivo B1).

Obavezna provera znanja prvog stranog jezika (za nivo B2) obavljala bi se do kraja prvog semestra i student koji ne ispunjava zahteve predviđenog nivoa znanja, mora ponovo polagati proveru znanja tog jezika do kraja 2. godine. Provera znanja drugog stranog na nivou B1 obavljaće se u 5. semestru a najkasnije do kraja 6. semestra DS.

Studenti koji su završili studije strane filologije ne podležu obavezi provere stranog jezika čije studije upisuju, ali podležu proveri znanja drugog stranog jezika za nivo B1.

Provera znanja stranog jezika vršiće se u Centru za jezike Filozofskog fakulteta, o čemu će kandidati biti obavešteni prilikom upisa. Troškovi provere znanja stranog jezika su u skladu sa cenovnikom Filozofskog fakulteta.

Provera znanja stranog jezika vršiće se za sve studente doktorskih studija IZUZEV ZA STUDENTE KOJI POSEDUJU NEKI OD MEĐUNARODNO PRIZNATIH SERTIFIKATA.

3. Konkursni rok:

 • prijavljivanje kandidata: 17. i 18. oktobar 2024. godine (prijava se zatvara 18. oktobra u 13:00 časova)
 • 22. oktobar 2024. – intervju sa kandidatima
 • objavljivanje preliminarne rang liste najkasnije  23. oktobra 2024. (do 15:00 časova)
 • podnošenje prigovora na objavljenu preliminarnu rang listu 25. oktobar 2024. godine (od 10:00 do 12:00 časova)
 • objavljivanje konačne rang liste: 26. oktobar 2024. godine (do 15:00 časova)
 • upis primljenih kandidata:  28. oktobar 2024. godine (od 9:00 do 13:00 časova na šalteru Studentske službe).

4. Dokumentacija koja se podnosi prilikom prijavljivanja kandidata:

Prijavu možete izvršiti preko onlajn aplikacije link

- Konkursni list (nije potreban ukoliko prijavu podnosite onlajn, aplikacija za onlajn prijavu istaknuta je na zvaničnoj stranici Fakulteta)

- Diplomu sa osnovnih akademskih studija (fotokopiju, original na uvid) sa dodatkom diplome ili uverenje o završenim osnovnim akademskim studijama (fotokopija, original na uvid) i original uverenje o položenim ispitima na osnovnim akademskim studijama

- Diplomu sa dodatkom diplome o završenim master akademskim studijama (fotokopiju, original na uvid) ili uverenje o završenim master akademskim studijama(fotokopiju, original na uvid) i original uverenje o položenim ispitima na master akademskim studijama

- Diplomu magistra (fotokopiju, original na uvid)

- Uverenje o položenim ispitima na prethodno završenim magistarskim studijama (original)

- Potvrda o toku studija (ova potvrda se podnosi radi računanja dužine trajanja studija za studente koji su tokom studija imali status mirovanja-original)

- Fotokopija lične karte, u slučaju čipovane lične karte potrebno je dostaviti očitanu ličnu kartu (original na uvid)

- Kratka biobibliografija sa akcentom na stručni i naučni rad

- Obavezno priložiti objavljene radove u štampanom obliku

- Objavljene radove prikačiti u elektronskoj formi ukoliko konkurišete onlajn

- Dokaz o uplati naknade na prijavu na konkurs (20.000,00 dinara)

- Dokumentacija koju prilažu kandidati koji konkurišu na studijski program Psihologija nalazi se na sledećem linku

Napomena:
Ukoliko konkurišete onlajn, dokumentacija koju ćete postaviti treba da bude skenirana ili uslikana, originale ćete doneti na uvid prilikom upisa.
Ako slikate dokumentaciju, slikajte samo dokument bez ikakve pozadine. Slika mora biti jasna kako bi se svi podaci sa nje mogli pročitati.

4a. Dokumentacija koja se podnosi prilikom upisa:

Kandidati koji su ostvarili pravo na upis, pored podnetih fotokopija dokumenata podnose:

 • dva obrasca ŠV-20 i
 • indeks (kupuju se u skriptarnici fakulteta uz uplatnicu)
 • dve fotografije formata 4,5 x 3,5 cm
 • dokaz o uplati naknade na ime troškova upisa i premije za kolektivno osiguranje studenata (20.000,00 dinara)
 • dokaz o uplati naknade troškova školarine za  samofinansirajuće studente.

Sve uplate se vrše na isti žiro-račun fakulteta žiro-račun fakulteta

NAPOMENA:
Kao dokaz o poznavanju stranog jezika uzeće se u obzir prilikom odlučivanja samo međunarodno priznati sertifikati.

NAPOMENA:
Odlukom Saveta Fakulteta, odobreno je plaćanje školarine u 4 (četiri) jednake rate prema sledećoj dinamici:

 • 1. rata prilikom upisa godine
 • 2. rata do 10. januara
 • 3. rata do 10. marta
 • 4. rata prilikom overe letnjeg semestra

5. Novčane naknade:

 • prijava na konkurs: 20.000, 00 dinara
 • za upis i premiju za kolektivno osiguranje studenata: 20.000, 00 dinara
 • prva rata za upis samofinansirajućih studenata

6. Kriterijumi za utvrđivanje redosleda kandidata na rang listi:

Upis kandidata sprovodi se na osnovu konkursa i rang-liste primljenih kandidata.

Redosled kandidata za upis na prvu godinu doktorskih studija utvrđuje se u skladu sa PRAVILNIKOM O UPISU KANDIDATA na studijske programe koje realizuje Filozofski fakultet, Pravilnikom o doktorskim studijama i sticanju naučnog naziva doktora nauka Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i akreditovanim studijskim programom.

Uslovi upisa na doktorske studije objavljeni su u informatoru.

Napomena:
Na istom stepenu studija student može biti upisan u prvu godinu studija u statusu studenta čije se studije finansiraju iz budžeta samo jedanput.

7. Način i rokovi za podnošenje žalbe na utvrđeni redosled:

Kandidat može podneti prigovor na regularnost Konkursom utvrđenog postupka prijemnog ispita, ili na svoje mesto na rang listi u roku od 36 sati od objavljivanja preliminarne rang liste na Fakultetu. Prigovor se podnosi Komisiji za prijemni ispit, na čiji predlog dekan, u roku od 24 sata od prijema prigovora, donosi rešenje.

8. Upis stranih državljana:

Strani državljanin može se upisati na studijski program pod uslovima koji su regulisani opštim odredbama zajedničkog konkursa koji raspisuje Ministarstvo prosvete.

Strani državljanin plaća školarinu u toku celog školovanja, osim ako međunarodnim sporazumom ili bilatelarnim sporazumom Univerziteta nije drugačije određeno.

Strani državljanin može se upisati na studijski program ako, u skladu sa Statutom Univerziteta, pruži dokaz o poznavanju srpskog jezika odnosno o poznavanju jezika na kojem se izvodi nastava i ako je zdravstveno osiguran.

Kandidat – strani državljanin, prilikom prijavljivanja na konkurs, podnosi nostrifikovane diplome o završenim prethodnim nivoima studija.

Ukoliko se ne završi postupak nostrifikacije do trenutka prijave na konkurs, kandidat može doneti potvrdu da je nostrifikacija u toku. Ukoliko kandidat ostvari pravo upisa a nostrifikacija nije završena, može se uslovno upisati uz obavezu dostavljanja rešenja o nostrifikaciji do početka nastave.

Studenti iz Republike Srpske konkurišu bez nostrifikacije.

Pre upisa kandidat – strani državljanin dužan je da Fakultetu podnese dokaze:
- da je zdravstveno osiguran za školsku godinu koju upisuje;
- da vlada srpskim jezikom, što dokazuje uverenjem ovlašćene komisije.

Proveru znanja srpskog jezika na Fakultetu obavlja Centar za srpski jezik kao strani

- Izdavanje potvrde o znanju srpskog jezika studentima iz bivših jugoslovenskih republika (Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Crna Gora) iznosi 2.500,00 dinara.

- Provera znanja srpskog jezika sa potvrdom 9.000,00 dinara.

9. Napomena:

Dodatne informacije u vezi sa konkurisanjem i načinom studiranja na doktorskim studijama mogu se dobiti na sledeće brojeve telefona:

REFERENT ZA DOKTORSKE STUDIJE

485-3974

ŠEF STUDENTSKE SLUŽBE

485-3976

CENTAR ZA SRPSKI JEZIK KAO STRANI

459-626

CENTAR ZA JEZIKE

450-289


DEKAN FILOZOFSKOG FAKULTETA
Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš

 

 

Vrh strane