Информатор

Општи услови уписа на Факултет
У прву годину основних студија могу се уписати кандидати који су стекли средње образовање у четворогодишњем трајању и који покажу одговарајући успех на класификационом испиту. Ближи услови уписа одређују се конкурсом за упис кандидата и Правилником о полагању пријемних испита и упису кандидата на студијске програме које реализује Филозофски факултет.

Избор кандидата
Утврђивање редоследа кандидата за упис на Факултет обавља се на основу резултата показаних на класификационом испиту и општег успеха постигнутог у средњој школи.

Мерила за избор кандидата
Избор кандидата за упис у прву годину основних студија обавља се према резултату постигнутом на класификационом испиту и према општем успеху постигнутом у средњој школи.
Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир свих просечних оцена из свих предмета у првом, другом, трећем и четвртом разреду помножен са 2 (два).
Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.
По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. На класификационом испиту кандидат може да освоји највише 60 бодова.

Начин избора кандидата
Избор кандидата обавља се према резултату постигнутом на класификационом испиту, као и према општем успеху из средње школе, а на основу ранг листе која се прави у односу на укупан број бодова сваког кандидата по утврђеним мерилима. Максималан број поена на класификационом испиту је 60, а по основу школског успеха 40 поена.
За упис на студије утврђује се ЈЕДИНСТВЕНА РАНГ ЛИСТА за студенте који се финансирају из буџета и оне који се самофинансирају, а место на ранг листи одређује који ће статус студент имати.
Кандидат који је као ученик трећег или четвртог разреда средње школе показао изузетан успех на републичком такмичењу, које је организовало Министарство просвете и спорта, односно на савезном или међународном такмичењу, не полаже класификациони испит из одговарајућег наставног предмета.
Кандидату из претходног става вреднује се пријемни, односно део пријемног испита максималним бројем бодова.
Ако се кандидати примљени по конкурсу не упишу у предвиђеном року, сматраће се да су одустали, па ће се, у року назначеном у конкурсу, уместо њих уписати одговарајући број других кандидата, према редоследу на ранг листи.

Пријава на конкурс
Приликом пријаве на конкурс кандидати стављају на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА:
◦ Лична карта (у случају чиповане личне карте, потребно је доставити очитану личну карту)
◦ Сведочанства свих разреда претходно завршене сердње школе
◦ Сведочанство (диплому) о завршном испиту
◦ Доказ о уплати накнаде за полагање класификационог испита
◦ Фотокопије оригиналних докумената.

Упис на факултет
Кандидати који стекну право да се упишу на Факултет подносе:
◦ Оригинална документа на увид, уз копије оригиналних докумената
◦ Два обрасца ШВ-20
◦ Индекс
◦ Две фотографије формата 4x6 цм
◦ Доказ о уплати накнаде за студије.

Заштита права учесника на конкурсу
Кандидат који је незадовољан утврђеним редоследом има право приговора. Приговор се подноси Комисији у року од 24 сата од дана објављивања листе редоследа. Комисија је дужна да приговор узме у поступак и да донесе одлуку у року од 24 сата. Кандидат који је незадовољан одлуком Комисије има право жалбе декану Факултета у року од три дана од дана саопштења одлуке Комисије. Декан доноси решење о приговору кандидата у року од 3 дана од дана пријема приговора. Решење декана је коначно.

Класификациони испит
Класификациони испит полажу сви кандидати, без обзира на број пријављених кандидата и број који је на појединим наставним групама Филозофског факултета предвиђен конкурсом за упис у прву годину.
Класификациони испит обухвата програмске садржаје наставних предмета из одговарајуће четворогодишње средње школе, који су од значаја као предзнања потребна за успешно студирање на Факултету.
Кандидат може на класификационом испиту постићи максимално 60 бодова.
Класификациони испит се полаже писмено (тест), писмено и усмено, или писмено (у виду слободног састава, есеја и сл.) и усмено.
Класификационе испите обављају комисије за класификационе испите које именује Наставно-научно веће Факултета.
Кандидат је обавезан да на класификациони испит понесе личну карту или пасош.
Време полагања класификационог испита утврђује се конкурсом за упис у прву годину основних студија.
Обавештења о тачном времену и месту полагања, као и све додатне информације биће истакнуте на огласним таблама одговарајућих катедри, односно одсека, као и у Служби за студентска питања Филозофског факултета у Новом Саду.

 

 

Врх стране