О одсеку

О одсеку
Развој Одсека за педагогију на Филозофском факултету започиње школске 1956/57. године када је, на иницијативу Одсека за историју, отпочело педагошко образовање студената. Године 1965. конституисана је Катедра за педагогију. Максималним стручним и научним ангажовањем запослених (Радомир Макарић, Радослав Чурић, Михаило Палов, Славко Кркљуш), школске 1972/73. године отвара се студијска група за педагогију и њу уписује прва генерација студената. Катедра за педагогију прераста 1976. године у Институт за педагогију у чијем оквиру пуних девет година функционише и Катедра за психологију. Институт се од школске 1990/91. године трансформише у Одсек за педагогију и Одсек за психологију.

У оквиру Одсека за Педагогију данас делује Педагошки центар који реализује бројне стручне, научне и истраживачке активности.

Студије и студенти
Основне академске студије педагогије образују студенте за обављање стручних послова у области васпитања и образовања. Курикулум је конципиран са циљем да оспособи студенте за рад у различитим институцијама васпитно-образовног система (предшколске установе, основне и средње школе), установама за образовање и бригу о младима и одраслима, установама и центрима социјалне заштите, установама које се баве информалним и неформалним образовањем, културним институцијама, ученичким домовима, различитим медијима, службама запошљавања, као и у приватном сектору).

Мастер академске студије педагогије припремају студенте за самосталну професионалну делатност педагога и научно-истраживачки рад. Сврха је развијање компетенција за дизајнирање, реализовање и вредновање институционалног и ванинституционалног васпитања и образовања. Курикулум је конципиран са циљем да оспособи студенте за компетентно организовање, реализовање и евалуирање педагошког рада у различитим васпитно-образовним организацијама, од предшколских, преко основношколских, средњошколских и високошколских установа до установа културе, социјалних и институција информалног и неформалног образовања.

Докторске студије: Педагогија оспособљавају студенте за самостално вођење научно релевантних истраживања, као и за развој нових технологија и поступака које доприносе општем развоју научних дисциплина, система образовања и друштва у целини.

Докторске студије: Методика наставе развијају и повезују различите научне дисциплине ради примене интердисциплинарних знања и компетенција неопходних за савремену наставу.

Научно-истраживачки рад
Одсек за педагогију бави се научно-истраживачким радом још од самог оснивања. На Одсеку је реализовано више научно-истраживачких пројеката, које су финансирали републичко Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност. Неки од њих су: „Опште и стручно васпитање и образовање у улози оспособљавања за рад”, „Слободно време и стваралаштво у систему васпитања и образовања”, „Квалитет и ефикасност образовања као чиниоци личног развоја и друштвеног прогреса”, „Стратегије развоја система васпитања и образовања у условима транзиције”, „Модел стручног усавршавања наставника за интеркултурално васпитање и образовање”, „Европске димензије промена образовног система у Србији”, „Инклузивно образовање: од педагошке концепције до праксе”,  „Квалитет образовног система Србије у европској перспективи”, „Педагошки плурализам као основа стратегије образовања”, „Дигиталне медијске технологије и образовно-друштвене промене”.

Међународна сарадња
Курикулум студија педагогије усаглашен је са релевантним студијским програмима у иностранству. Тиме је отворена могућност за успостављање међународне сарадње и реализацију мобилности у оквиру Европског простора високог образовања. Током протеклих година око двадесет студената основних и мастер студија педагогије боравило је на универзитетима у Шпанији, Аустрији, Словенији, Чешкој, Пољској, Мађарској, Румунији, Црној Гори и сл. у оквиру Erasmus+ i CEEPUS програма размене. Студенти су имали прилику да проведу један семестар или целу академску годину на неким од универзитета: Универзитет Компултенсе у Мадриду, Универзитет у Хаену, Масариков универзитет у Брну, Универзитет у Марибору, Универзитет у Печују и др. Наставници учествују на међународним Erasmus+ и билатералним пројектима и сарађују са бројним партнерским универзитетима из региона и Европске Уније. Такође, у оквиру интернационализације студенти педагогије имају прилику да присуствују предавањима гостујућих професора са иностраних универзитета.

Библиотека
Семинарска библиотека Одсека за педагогију основана је 1958. године и данас представља библиотечко-информациону подршку за одвијање наставе и научноистраживачког рада у области педагошких наука. Фонд монографских публикација броји око 14.000 јединица, а фонд серијских публикација 230 наслова. Фондови садрже научне монографије, речнике, лексиконе, енциклопедије, сабрана дела, појединачна издања и периодику на српском, руском, енглеском, немачком и другим језицима.

На Одсеку за педагогију 1983. године покренута је издавачка делатност, а од 1985. године издаје се Зборник Одсека за педагогију. Одсек за Педагогију је од 2017. године суиздавач научног часописа Педагошка стварност који се бави школским и културно-просветним питањима, са традицијом излажења дугом скоро 60 година.

 

Врх стране