O odseku

O odseku
Razvoj Odseka za pedagogiju na Filozofskom fakultetu započinje školske 1956/57. godine kada je, na inicijativu Odseka za istoriju, otpočelo pedagoško obrazovanje studenata. Godine 1965. konstituisana je Katedra za pedagogiju. Maksimalnim stručnim i naučnim angažovanjem zaposlenih (Radomir Makarić, Radoslav Čurić, Mihailo Palov, Slavko Krkljuš), školske 1972/73. godine otvara se studijska grupa za pedagogiju i nju upisuje prva generacija studenata. Katedra za pedagogiju prerasta 1976. godine u Institut za pedagogiju u čijem okviru punih devet godina funkcioniše i Katedra za psihologiju. Institut se od školske 1990/91. godine transformiše u Odsek za pedagogiju i Odsek za psihologiju.

U okviru Odseka za Pedagogiju danas deluje Pedagoški centar koji realizuje brojne stručne, naučne i istraživačke aktivnosti.

Studije i studenti
Osnovne akademske studije pedagogije obrazuju studente za obavljanje stručnih poslova u oblasti vaspitanja i obrazovanja. Kurikulum je koncipiran sa ciljem da osposobi studente za rad u različitim institucijama vaspitno-obrazovnog sistema (predškolske ustanove, osnovne i srednje škole), ustanovama za obrazovanje i brigu o mladima i odraslima, ustanovama i centrima socijalne zaštite, ustanovama koje se bave informalnim i neformalnim obrazovanjem, kulturnim institucijama, učeničkim domovima, različitim medijima, službama zapošljavanja, kao i u privatnom sektoru).

Master akademske studije pedagogije pripremaju studente za samostalnu profesionalnu delatnost pedagoga i naučno-istraživački rad. Svrha je razvijanje kompetencija za dizajniranje, realizovanje i vrednovanje institucionalnog i vaninstitucionalnog vaspitanja i obrazovanja. Kurikulum je koncipiran sa ciljem da osposobi studente za kompetentno organizovanje, realizovanje i evaluiranje pedagoškog rada u različitim vaspitno-obrazovnim organizacijama, od predškolskih, preko osnovnoškolskih, srednjoškolskih i visokoškolskih ustanova do ustanova kulture, socijalnih i institucija informalnog i neformalnog obrazovanja.

Doktorske studije: Pedagogija osposobljavaju studente za samostalno vođenje naučno relevantnih istraživanja, kao i za razvoj novih tehnologija i postupaka koje doprinose opštem razvoju naučnih disciplina, sistema obrazovanja i društva u celini.

Doktorske studije: Metodika nastave razvijaju i povezuju različite naučne discipline radi primene interdisciplinarnih znanja i kompetencija neophodnih za savremenu nastavu.

Naučno-istraživački rad
Odsek za pedagogiju bavi se naučno-istraživačkim radom još od samog osnivanja. Na Odseku je realizovano više naučno-istraživačkih projekata, koje su finansirali republičko Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost. Neki od njih su: „Opšte i stručno vaspitanje i obrazovanje u ulozi osposobljavanja za rad”, „Slobodno vreme i stvaralaštvo u sistemu vaspitanja i obrazovanja”, „Kvalitet i efikasnost obrazovanja kao činioci ličnog razvoja i društvenog progresa”, „Strategije razvoja sistema vaspitanja i obrazovanja u uslovima tranzicije”, „Model stručnog usavršavanja nastavnika za interkulturalno vaspitanje i obrazovanje”, „Evropske dimenzije promena obrazovnog sistema u Srbiji”, „Inkluzivno obrazovanje: od pedagoške koncepcije do prakse”,  „Kvalitet obrazovnog sistema Srbije u evropskoj perspektivi”, „Pedagoški pluralizam kao osnova strategije obrazovanja”, „Digitalne medijske tehnologije i obrazovno-društvene promene”.

Međunarodna saradnja
Kurikulum studija pedagogije usaglašen je sa relevantnim studijskim programima u inostranstvu. Time je otvorena mogućnost za uspostavljanje međunarodne saradnje i realizaciju mobilnosti u okviru Evropskog prostora visokog obrazovanja. Tokom proteklih godina oko dvadeset studenata osnovnih i master studija pedagogije boravilo je na univerzitetima u Španiji, Austriji, Sloveniji, Češkoj, Poljskoj, Mađarskoj, Rumuniji, Crnoj Gori i sl. u okviru Erasmus+ i CEEPUS programa razmene. Studenti su imali priliku da provedu jedan semestar ili celu akademsku godinu na nekim od univerziteta: Univerzitet Kompultense u Madridu, Univerzitet u Haenu, Masarikov univerzitet u Brnu, Univerzitet u Mariboru, Univerzitet u Pečuju i dr. Nastavnici učestvuju na međunarodnim Erasmus+ i bilateralnim projektima i sarađuju sa brojnim partnerskim univerzitetima iz regiona i Evropske Unije. Takođe, u okviru internacionalizacije studenti pedagogije imaju priliku da prisustvuju predavanjima gostujućih profesora sa inostranih univerziteta.

Biblioteka
Seminarska biblioteka Odseka za pedagogiju osnovana je 1958. godine i danas predstavlja bibliotečko-informacionu podršku za odvijanje nastave i naučnoistraživačkog rada u oblasti pedagoških nauka. Fond monografskih publikacija broji oko 14.000 jedinica, a fond serijskih publikacija 230 naslova. Fondovi sadrže naučne monografije, rečnike, leksikone, enciklopedije, sabrana dela, pojedinačna izdanja i periodiku na srpskom, ruskom, engleskom, nemačkom i drugim jezicima.

Na Odseku za pedagogiju 1983. godine pokrenuta je izdavačka delatnost, a od 1985. godine izdaje se Zbornik Odseka za pedagogiju. Odsek za Pedagogiju je od 2017. godine suizdavač naučnog časopisa Pedagoška stvarnost koji se bavi školskim i kulturno-prosvetnim pitanjima, sa tradicijom izlaženja dugom skoro 60 godina.

 

Vrh strane