Ivana Živaljević

Ivana Živaljević, docent

Kontakt
Kabinet: 357
Broj telefona: /
E-adresa: ivana.zivaljevic@ff.uns.ac.rs


Biografija

Osnovne (2007) i master studije arheologije (2009) završila je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, MLitt (Master of Letters) studije arheologije na Fakultetu za istoriju, klasične nauke i arheologiju Univerziteta u Njukaslu (2010), a doktorske studije arheologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (2017).

U zvanje docenta izabrana je 2022. godine. Prethodno je bila zaposlena kao naučni saradnik i istraživač u Institutu Biosens Univerziteta u Novom Sadu (2016–2022) i istraživač u Laboratoriji za bioarheologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu (2011–2016).

Rukovodila je projektima Ministarstva kulture i informisanja Poslednji lovci i prvi zemljoradnici Bačke: kartiranje i zaštita lokaliteta Magareći mlin (2022) i Nauka za muzeje: praistorija Sombora i okoline u svetlu novih bioarheoloških istraživanja (2019). Kao istraživač, bila je angažovana na projektu Evropskog istraživačkog saveta (ERC) BIRTH (Births, mothers and babies: prehistoric fertility in the Balkans between 10,000-5000 BC) u okviru programa Horizont 2020 (2016–2020), kao i na projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Bioarheologija drevne Evrope: ljudi, životinje i biljke u praistoriji Srbije (2011–2016). Stručno se usavršavala u Nacionalnom muzeju prirodne istorije u Parizu (2018).

Održala je više gostujućih predavanja po pozivu (Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, Fakultet za humanističke studije Koper Primorskog univerziteta u Sloveniji, Odeljenje za biologiju, hemiju i farmaciju Slobodnog univerziteta u Berlinu, Odeljenje za arheologiju Univerziteta u Jorku). Sarađuje sa velikim brojem naučnih, visokoškolskih i muzejskih institucija (npr. Institut GLOBE Univerziteta u Kopenhagenu, Centar za nove tehnologije Univerziteta u Varšavi, Muzej Vojvodine). Učestvovala je u brojnim arheološkim istraživanjima sa akcentom na analizi bioarheološkog materijala, zatim na preko 30 naučnih konferencija u zemlji i inostranstvu, u organizaciji naučnih skupova, izložbi i radionica za popularizaciju nauke, kao i u javnim događajima i predavanjima.

Članica je redakcije časopisa Arhaika Odeljenja za arheologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i edicije AEGAEON Brepols Publishers, kao i Srpskog arheološkog društva, Evropske asocijacije arheologa i Međunarodnog saveta za arheozoologiju.


Nastavni rad

OAS:
Arheologija 1
Arheologija 2 
Antička arheologija i pisani izvori
Kasnoantička arheologija
Prerimski Balkan i Panonija
Kultura sećanja u antici
Arheologija Kelta
Kulturno-istorijsko nasleđe: pristupi i tumačenja
Muzeologija
Muzej u nastavi istorije
Arheologija i mediji

MAS:
Metodologija proučavanja antičke istorije
Arheologija identiteta
Arheologija antičkog imperijalizma

DAS:
Arheologija i pisani izvori


Naučno-istraživački rad
Praistorijska arheologija (mezolit i neolit)
Arheozoologija; bioarheologija
Teorijska arheologija
Studije ljudsko–životinjskih odnosa; multispecijska arheologija
Arheologija identiteta, tela i osobnosti
Fizičko–hemijske analize u arheologiji 


Bibliografija (izbor):

1. Živaljević, Ivana. 2021. Multispecies pasts and the possibilities of multispecies futures in the age of the Anthropocene. Etnoantropološki problemi 16(3): 659‒676. (UDK 902/904:5/6 113/119). (ISSN: 0353-1589 (print); ISSN: 2334-8801 (online)).

https://doi.org/10.21301/eap.v16i3.2

2. Živaljević, Ivana, Dimitrijević, Vesna, Jovanović, Jelena, Blagojević, Tamara, Pendić, Jugoslav, Putica, Anđelka, Uzelac, Viktorija, Bulatović, Jelena, Spasić, Miloš, Jončić, Nenad, Penezić, Kristina, Anđelić, Dragan, Bajčeta, Milica and Stefanović, Sofija. 2021. Revealing the “hidden” Pannonian and Central Balkan Mesolithic: new radiocarbon evidence from Serbia. Quaternary International 574: 52‒67. (ISSN: 1040-6182).

https://doi.org/10.1016/j.quaint.2020.11.043

3. Živaljević, Ivana, Marković, Nemanja and Maksimović, Milomir. 2019. Food worthy of kings and saints: Fish consumption in the medieval monastery Studenica (Serbia). Anthropozoologica 54(16): 179‒201. (ISSN: 0761-3032; ISBN: 0761-3032 2107-08817).

https://doi.org/10.5252/anthropozoologica2019v54a16

4. Živaljević, Ivana, Vuković-Bogdanović, Sonja and Bogdanović, Ivan. 2019. Ad Palatinas acipensem mittite mensas: Fish remains from Viminacium. Starinar LXIX/2019: 183‒202. (UDK 904:597.2/.5"652"(497.11) 902.2(497.11). (ISSN: 0350-0241; ISBN: 0350-0241 2406-073). https://doi.org/10.2298/STA1969183Z

5. Živaljević, Ivana. 2019. Đerdapski ribolovi u (dalekoj) prošlosti i sadašnjosti: čitanja Mihaila Petrovića Alasa u srpskoj arheologiji. U: Učenjaci, starinari, arheolozi: arheologija u svetlu sopstvene istorije, J. D. Mitrović, ur., 77‒99. Beograd: Srpsko arheološko društvo. (ISBN: 978-86-80094-08-3).

6. Žakula, Sonja i Živaljević, Ivana. 2018. Izučavanje ljudsko–životinjskih odnosa u antropologiji i arheologiji I. Glasnik Etnografskog instituta SANU 66(2): 255‒270. (UDK: 39:572.028:59:902). (ISSN: 0350-0861; ISBN: 0350-0861 2334-8259).

https://doi.org/10.2298/GEI1802255Z

7. Živaljević, Ivana, Popović, Danijela, Snoj, Aleš and Marić, Saša. 2017. Ancient DNA analysis of cyprinid remains from the Mesolithic-Neolithic Danube Gorges reveals an extirpated fish species Rutilus frisii (Nordmann, 1840). Journal of Archaeological Science 79: 1‒9. (ISSN: 0305-4403). https://doi.org/10.1016/j.jas.2017.01.002

8. Živaljević, Ivana, Dimitrijević, Vesna and Stefanović, Sofija. 2017. Faunal remains from Kula, a Mesolithic-Neolithic site at the exit of the Danube Gorges (Serbia). In: From Hunter-Gatherers to Farmers: Human Adaptations at the End of the Pleistocene and the First Part of the Holocene. Papers in Honour of Clive Bonsall, M. Mărgărit and A. Boroneanț, eds. 113‒133. Târgovişte: Editura Cetatea de Scaun. (ISBN 978–606-537-386-0).

9. Živaljević, Ivana. 2015. Concepts of the body and personhood in the Mesolithic-Neolithic Danube Gorges: interpreting animal remains from human burials. Etnoantropološki problemi 10(3): 675‒699. (UDK: 903:567/569”633/634”(497.11) 903.5”633/634”(497.11) 902:567/569(497.11). (ISSN: 0353-1589 (print); ISSN: 2334-8801 (online)).

http://dx.doi.org/10.21301/eap.v10i3.6

10. Živaljević, Ivana. 2013. Životinje između prirode i kulture: priča o arheozoologiji. Etnoantropološki problemi 8(4): 1137‒1163. (UDK: 903-305.5; 904:59). (ISSN: 0353-1589 (print); ISSN: 2334-8801 (online)).

Kompletna bibliografija (pdf)

Vrh strane