Jelica Petrović

Jelica D. Petrović, redovni profesor

Kontakt
Kabinet: 137
Broj telefona: 021-450-419
E-adresa: jelica.petrovic@ff.uns.ac.rs

Biografija
Osnovnu školu i gimnaziju „Jovan Jovanović Zmaj“ završila u Novom Sadu. Studije psihologije završila na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Kao stipendista Ministarstva za nauku, tehnologiju i razvoj (stipendija za mlade talente) magistrirala je istom odseku, gde je odbranila i doktorsku disertaciju (uža naučna oblast Razvojna psihologija).  Na filozofskom fakultetu zaposlena je od 2004. g., gde radi kao nastavnik na grupi predmeta iz oblasti razvojne psihologije. Zvanje vanrednog profesora stekla je 2016. godine. 

Autor je preko 100 bibliografskih jedinica (od kojih su 2 samostalne monografije, a preko 50 publikovanih naučnih članaka), i učesnik velikog broja naučno-istraživačkih projekata. Bila je autor i realizator nekoliko akreditovanih seminara pri Zavodu za unapređenje obrazovanja i vaspitanja.

Završila je i edukacije iz REBT i integrativnog psihodinamskog psihoterapijskog pravca. Član je Društva psihologa Srbije, član saradnik Matice Srpske i ISSBD (The International Society for the Study of Behavioral Development).

Nastavni rad
Razvojna psihologija 2; Socio-emocionalni razvoj; Psihologija sporta (osnovne akademske studije); Psihologija nasilja (master studije); Psihologija bliskih odnosa, Odabrane teme iz razvojne psihologije (doktorske studije)
Na drugim odsecima: Razvojna psihologija (Odsek za pedagogiju); Socijalni rad sa odraslim i starim licima (Socijalni rad)

Naučno-istraživački rad
Osnovna blast interesovanja u naučno-istraživačkom radu je razvojna psihologija, a uže - socijalni i emocionalni razvoj tokom celog životnog ciklusa. U svom radu, fokusirana je na istraživanje unapređenja socio-emocionalnih kompetencija i ostalih faktora koji doprinose kvalitetu psihosocijalne adaptacije.

Bibliografija (izbor)

  1. Petrović, J. (2007). Emocionalni temelji socijalne kompetencije. Beograd: Zadužbina Andrejević
  2. Zotović, M., Mihić, I., Petrović, J. (2011). Porodice u Vojvodini: razvoj porodičnih uloga. Novi Sad: Filozofski fakultet
  3. ć, J. (2015). Konflikti u adolescenciji: od socijalne adaptacije do destrukcije. Novi Sad: Filozofski fakultet
  4. Petrović, J. (2016). Slika tela, seksualnost i partnerski odnosi u adolescenciji. Novi Sad: Filozofski fakultet
  5. Petrović, J., Zotović, M. (2007). Prihvaćenost u grupi vršnjaka i emocionalna kompetencija dece preadolescentnog uzrasta. Psihologija, 40 (3), 431-447
  6. Mihić, I., Zotović, M., Petrović, J. (2007). Stresna iskustva u odrastanju i afektivna vezanost adolescenata. Psihologija, 40 (4), 527-542
  7. Petrović, J. (2008). Socijalna kompetencija: konceptualna i teorijska pitanja. Teme, 3, 611-623
  8. Petrović, J. (2010). Karakteristike vršnjačkih konflikata u adolescenciji. Primenjena psihologija, 3, 223-238
  9. Zotović, M., Petrović, J., Majstorović, N. (2012). Izvori stresa i načini prevladavanja stresa kod adolescenata: Jesu li bure i oluje mit ili realnost? Psihologija, 45 (2), 171-189
  10. Petrović J. (2016). Ljubav u adolescenciji: razvojni značaj partnerskih odnosa. U: J.Petrović (Ur.) Slika tela, seksualnost i partnerski odnosi u adolescenciji. Novi Sad: Filozofski fakultet, 51-65.

 

Vrh strane