O odseku

O odseku
Prvi koraci u formiranju Odseka za sociologiju su učinjeni 1976. god. kada je osnovan Institut za filozofiju i sociologiju. Međutim, tek sa kadrovskim jačanjem i stvaranjem posebne studijske grupe za filozofiju i sociologiju (1988/89.) stvaraju se pogodni uslovi za razvoj sociologije, kako na Filozofskom fakultetu, tako i na Univerzitetu u Novom Sadu u celini.

Odsek za sociologiju je, u formi u kojoj postoji i danas, formiran 1993. godine. Od školske 1996/97. godine, do tada jedinstvena nastavna grupa za filozofiju i sociologiju se deli na dve odvojene grupe – sociologija i filozofija – sa posebnim nastavnim planovima i programima.

Članovi Odseka za sociologiju aktivni su na tri polja: nastavnom, naučno-istraživačkom i javnom.

Studije i studenti
Nastavna delatnost Odseka obuhvata obrazovanje studenata za profesiju sociologa na matičnom odseku, kao i širenje znanja o društvenim pojavama među studentima drugih odsekâ na Filozofskom i drugim fakultetima Univerziteta u Novom Sadu. Nastava se odvija na tri nivoa: osnovne akademske studije, diplomske akademske studije (master) i doktorske studije. Aktuelni planovi i programi izvođenja nastave na sva tri nivoa su akreditovani kod nadležnog ministarstva 2015. godine.

Na osnovnim studijama studenti dobijaju znanja iz opšte-obrazovnih, teorijsko-metodoloških i stručno-aplikativnih predmeta. Plan i program studija čini 50 predmeta, od kojih jedna petina jesu izborni kursevi, zahvaljujući kojima studenti mogu da oblikuju sopstveni stručni profil i zadovolje interesovanja iz različitih oblasti. Na master studijama koje se realizuju kroz dva studijska programa (MAS Sociologija, MAS Sociolog u socijalnoj zaštiti), studenti se intenzivnije usmeravaju ka samostalnom teorijskom i istraživačkom radu i sticanju dodatnih profesionalnih kompetencija, dok se na doktorskim studijama dodatno profilišu u naučno-istraživačkom smislu.

Sticanje znanja iz sociologije utiče i na razvoj raznovrsnih kompetencija: analitičnost i sposobnost kritičkog i stvaralačkog mišljenja i usmenog i pismenog izražavanja, komunikacijske veštine, individualni i timski rad, organizacija procesa rada, itd.

Nakon završenih osnovnih diplomskih studija, sociolozi mogu da rade na različitim poslovima u državnim institucijama i socijalnim službama, istraživačkim i naučno-istraživačkim centrima, institutima i organizacijama, kao profesori u srednjim školama i na fakultetima, u nevladinim organizacijama, kompanijama, marketinškim agencijama, humanitarnim organizacijama, medijima i sl. Razvoj informaciono-komunikacionih tehnologija omogućava diplomiranim sociolozima fleksibilnije radne angažmane u zemlji i inostranstvu (npr. kao samostalni istraživači, analitičari, novinari sl.).

Naučno-istraživački rad
Naučno-istraživačka delatnost je sastavni deo rada zaposlenih na Odseku. Nastavnici i saradnici usmeravaju svoj istraživački rad ka određenim naučnim disciplinama, istražujući onaj deo društvene stvarnosti i društvene probleme na koje se ta posebna disciplina odnosi (npr. religija, porodica, selo/grad, svakodnevica, rad, nove tehnologije, itd.).

Naučno-istraživačka delatnost Odseka za sociologiju se u najvećoj meri odvija u okviru Centra za sociološka istraživanja (CSI) koji je osnovan 1997. godine. Poseban zadatak Centra za sociološka istraživanja se sastoji u uključivanju studenata i postdiplomaca u naučno-istraživački rad.

Javna sfera delovanja članova Odseka odnosi se na tzv. treću misiju univerziteta. Ovaj oblik delovanja prevazilazi strogo akademske okvire i obuhvata organizovanje i učestvovanje u tribinama, promocijama, debatama koje su otvorene za zainteresovanu javnost. Pored toga, članovi Odseka imaju aktivnu ulogu u radu i jačanju profesionalnih udruženja i borbi za bolju društvenu poziciju sociologa. Odsek takođe organizuje seminare za nastavnike sociologije u srednjim školama, kao i regionalno takmičenje iz sociologije za učenike srednjih škola.

Međunarodna saradnja
Odsek za sociologiju je od osnivanja organizovao naučne skupove sa učesnicima i istraživačima iz zemlje i inostranstva. Međunarodna saradnja postoji na više nivoa: u okviru međunarodnih programa (Erazmus +) koje Filozofski fakultet i Univerzitet u Novom Sadu ostvaruju sa fakultetima i univerzitetima u inostranstvu – kroz razmene studenata i zajedničke istraživačke projekte. Studentima sociologije su otvorene mogućnosti za međunarodnu razmenu i boravak u inostranstvu, pretežno, ali ne i isključivo na evropskim univerzitetima. Međunarodna saradnja postoji i na individualnom nivou i ona se odnosi na studijske boravke, predavanja i usavršavanja zaposlenih na Odseku na univerzitetima u inostranstvu.  

Biblioteka
U delatnost Odseka za sociologiju ulazi i seminarska biblioteka i čitaonica, kao i naučno-izdavačka delatnost za potrebe studenata, saradnika, kolega i zainteresovane javnosti.

Vrh strane