Dragoljub Perić

Dragoljub Perić, vanredni profesor

Kontakt
Kabinet: 319
E-adresa: dragoljub.peric@ff.uns.ac.rs

Biografija

 • Gimnazija Smederevo (1995)
 • Profesor srpske književnosti i jezika (2000), Filozofski fakultet, Novi Sad; prosečna ocena: 9,52
 • Magistar književnih nauka (2007), Filozofski fakultet, Novi Sad; prosečna ocena na magistarskim studijama: 10,00
 • Doktor književnih nauka (2013), Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu; naziv doktorske disertacije Poetika vremena srpskih usmenih epskih pesama predvukovskog beleženja i Vukovih zbirki (mentor: prof. dr Snežana Samardžija).

Profesionalno napredovanje
- 1999–2011. Gimnazija, Smederevo: profesor srpskog jezika i književnosti i Retorike i besedništva
- 2011–2016 Pedagoški fakultet, Sombor
- 2011–2015. asistent (Metodika nastave srpskog jezika i književnosti i Savremena metodika razvoja govora)
- jan. 2016 – sept. 2016. docent (uža naučna oblast: Metodika nastave srpskog jezika i književnosti)
- okt. 2016. Filozofski fakultet, Novi Sad

Nagrade i priznanja

 • Nagrada »Prva knjiga Matice srpske« za najbolji rukopis za 2005. godinu
 • Prva nagrada za kritiku na književnom konkursu »Andra Gavrilović« (2008)

Kursevi:

 • Uvod u narodnu književnost: poetika i recepcija (srpska književnost)
 • Narodna književnost (komparativna književnost, srpski jezik)
 • Osnovi narodne književnosti (srpska filologija u kontaktu)
 • Interpretacija usmene epike u nastavi (srpski jezik)
 • Vampir: od folklornih narativa do srpske fantastike poč. XXI veka (srpska književnost, MAS)
 • Vreme i prostor – konstruktivni elementi poetskog sveta srpske usmene epike (DAS)

Naučno-istraživački rad
Oblasti intereovanja: verbalni folklor – istorija i savremena istraživanja, metodologija terenskog istraživanja folklora; poetika usmene književnosti, žanrovski sistem usmene književnosti; fantastika (folklorna, horor, fentezi); književnost za decu; savremene književne teorije (semiotika; novi istorizam, studije kulture...); metodika nastave književnosti

Bibliografija
knjige:
-    Tragom drevne priče, Biblioteka prva knjiga, Matica srpska, Novi Sad, 2006.
-    Teriomorfni junaci slovenske epike, Volh Vseslavjevič i Zmaj Ognjeni Vuk (komparativno tipološka analiza), Beogradska knjiga, Beograd 2008.
radovi:
-    Šamanska borba zoomorfnih junaka u slovenskoj epici. Slavistika. XII (2008): 174–182
-    Bog i sreća junačka (verovanja u sudbinu, sreću i višu silu u Vukovim zapisima srpske usmene epike). Bog: zbornik radova sa VI međunarodnog naučnog skupa. Kragujevac: Filološko-umetnički fakultet – Skupština grada Kragujevca, 2012, 53–72.
-    Koncept vremena u bugaršticama. Nacrt tipologije temporalnih odnosa. Vreme, vakat, zeman – aspekti vremena u folkloru. Beograd: Institut za književnost i umetnost u Beogradu, 2013, 357–390.
-    Temporal Formulas in Serbian Epic Songs, Balcanica. Annual of the Institute for Balkan Studies, knj. XLIV (2013) 43–64.
-    Život jači od smrti (biljni likovi srpskih epskih, pripovednih pesama i balada – nacrt rekonstrukcije lika mitskog sižea). Nemoguće: zavet čoveka i književnosti: zbornik radova sa VII međunarodnog naučnog skupa. Kragujevac: Filološko-umetnički fakultet – Skupština grada Kragujevca, 2013, 179–193.
-    Ratnici, vitezovi, čarobnjaci, deca i drugi superheroji protiv sila zla (borba dobra i zla kao tematski okvir najnovije srpske fikcionalne proze). Rat i književnost: zbornik radova sa IX međunarodnog naučnog skupa. Kragujevac: Filološko-umetnički fakultet, Skupština grada Kragujevca, 2015, 139–151.
-    Dvojnici Starca Milije. (u koautorstvu s M. Kleut). Srpska slavistika: kolektivna monografija, tom II – književnost, kultura, folklor, pitanja slavistike. Beograd: Savez slavističkih društava Srbije, 2018. 173–183.
-    Kalendarsko znanje i agrarni kalendar u srpskim obrednim pesmama. Godišnjak Filozofskog fakulteta, knj. 43, sv. 1 (2018): 485–501.

Kompletna bibliografija (pdf)

Vrh strane