Svetlana Tomin

Svetlana Tomin, redovni profesor

Kontakt
Kabinet: 317
Broj telefona: 485 3965
E-adresa: svetlana.tomin@ff.uns.ac.rs

Biografija
Diplomirala (1987) i doktorirala (2002) na Odseku za srpsku književnost Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.  Tema doktorske disertacije Vladika Maksim Branković u istoriji i književnosti.
Od 1989. zaposlena na Odseku za srpsku književnost, 2013. izabrana u zvanje redovnog profesora. Različite kurseve iz srednjovekovne književnosti drži studentima Srpske književnosti, Srpskog jezika i Komparativne književnosti. Predaje na master i doktorskim studijama, kao i na rodnim studijama, pri interdisciplinarnoj akademskoj mreži ACIMSI.

Studijski boravci
Grčka (1991, 1994), Bugarska (1993), Engleska (1996, 1997),  Mađarska (2004). Kao stipendista Ministarstva Republike Srbije bila je na postdoktorskom usavršavanju u Rimu: Accademia Angelica Costantiniana di Lettere Arti e Scienze (2005). Kao gost profesor predavala je u Poljskoj (Krakov: Jagiellonian University, Instytut Filologii Słowiańskie; Opole: Katedra za slavistiku Univerziteta u Opolu;  Vroclav: Institut slovenske filologije Univerziteta u Vroclavu) školske 2008, Italiji (Napulj, 2019: Università degli studi di Napoli „L'Orientale“, Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Comparati, Cattedra di Lingua e Letterature serba e croata;  Peskara, 2017: Università degli Studi "G. d'Annunzio" Dipartimento di Lingue ,  Letterature e Culture moderne, Chieti - Pescara; Torino, 2017: Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Lingue e Letterature straniere e Culture moderne), Republici Srpskoj (Banja Luka, 2016: Filološki fakultet).

U Matici srpskoj održala je Svetosavsku besedu pod naslovom: Sremski Brankovići – nastavljači svetosavske tradicije 26. januara 2018.

Predavanje Škola za devojke Jelene Anžujske održala je u Kulturnom centru Republike Srbije u Parizu (2018) i u Rimu, Domus Romana (2018).U okviru projekta Erasmus+ predavala na Univertisität Martin-Luther, Seminar für Slavistik  Halle-Wittenberg, Germany (2018).

Učestvovala je na tridesetak slavističkih i medievističkih kongresa u zemlji i inostranstvu.

Stalna je članica saradnica Matice srpske i Srpskog biografskog rečnika. Članica je redakcije časopisa Medieval and Early Modern Studies, Iasi, Romania i Zbornika Matice srpske za književnost i jezik.  Članica konsultantske grupe časopisa Studi sull'Oriente cristiano, Roma, recenzentkinja časopisa Studia Litteraria, Krakov, Jagjelonski univerzitet. Članica je uredništva međunarodnog tematskog zbornika, koji je izdala moldavska Akademija nauka 2012: SCIENTIFIC INTERNATIONAL BOARD FACTORUL FEMININ ÎN ISTORIE. ŽENSKIЙ FAKTOR V ISTORII. WOMEN’S FACTOR IN HISTORY, Editor Lilia ZABOLOTNAIA, CHIŞINĂU.

Konsultantkinja je međunarodnog projekta Migrating ideas in the Slavic Balkans (XVIII-XX c.), Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences.

Učestovovala je na svim projektima svog Odseka (od 1989), kao i na projektu Filološkog fakulteta u Beogradu Knjiženstvo, teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915 (od 2011).

Nastavni rad
Poetika srednjovekovne književnosti, Pisci srednjovekovne književnosti, Srednjovekovna književnost

Naučno-istraživački rad
Srpska srednjovekovna književnost, Žanrovi srednjovekovne književnosti, Motivi srednjovekovne književnosti, Rukopisi, Inkunabule, Cetinjska štamparija, Sremski Brankovići, Vladika Maksim Branković, Predstave o ženama u srednjovekovnoj književnosti, Žene u književnosti i kulturi srednjeg veka.

Bibliografija (izbor)
Knjige
- Knjigoljubive žene srpskog srednjeg veka, Akademska knjiga, Novi Sad 2007, 199 str.
- Vladika Maksim Branković, Platoneum, Novi Sad 2007, 336 str.
- Mužastvene žene srpskog srednjeg veka, Akademska knjiga, Novi Sad, 2011, 260 str.
- Srpska kraljica Jelena : vladarka i monahinja, Platoneum, Novi Sad, 2014, 86 str.
- Despotica i monahinja Angelina Branković – sveta majka Angelina Platoneum, Novi Sad 2016. (drugo dopunjeno i izmenjeno izdanje) 54 str.
- Jelena Balšić e le donne nella cultura medievale serba traduttore Dragana Parlac, Graphe.it Perugia 2017, p. 112.
- Gde je Buđanovačko jevanđelje? Poreklo i sudbina jedne rukopisne knjige, Akademska knjiga, Novi Sad 2021, 214 str.

Radovi
- Perceptions of Women in Serbian Medieval Literature, Studi sull'Oriente Cristiano 10, 2, Roma 2006, 75–99.
- (with Nataša Polovina), Shroud from Putna monastery. Question of authorship, Medieval and Early Modern Studies for Central and Eastern Europe, V, Iaşi 2013, 2949.
- Doprinos žena srpskoj kulturi srednjeg veka, Tematski zbornik: Knjiženstvo, teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine, urednice, B. Dojčinović, A. Vraneš, Z. Bečanović-Nikolić, Filološki fakultet, Beograd, 2015,125.
- Sremski Brankovići kao nastavljači nemanjićkih tradicija, Letopis Matice srpske,  knj. 501, sv. 3, (mart), Novi Sad 2018, 226239.
- O Četvorojevanđelju, petoj inkunabuli iz štamparije Crnojevića. Nekoliko napomena, Srpsko jezičko i književno nasljeđe na prostoru današnje Crne Gore. Srpski jezik i književnost danas: zbornik radova sa Drugog međunarodnog naučnog skupa održanog u Podgorici 26–28. maja 2017. godine, glavni i odgovorni urednik J. Stojanović, Podgorica, Novi Sad, Banja Luka 2019, 557572.

Kompletna bibliografija (pdf)

Vrh strane