Konkurs

Konkurs za upis studenata na master akademske studije
u školskoj 20
24/2025. godini

Konkurs MAS 2024/25. (pdf)

Studentska služba: +381 21 485 3976 i +381 21 450 628
Žiro račun: 840-1712666-26
E-mail: stsluzba@ff.uns.ac.rs, dekanat@ff.uns.ac.rs

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

1. Broj slobodnih mesta za upis studenata

Na fakultet se može upisati ukupno 718 studenata, i to:
- 319 studenata čije se obrazovanje finansira iz budžeta i
- 399 samofinansirajućih studenata

Na pojedine studijske programe može se upisati sledeći broj studenata:

Napomena:
Lica sa invaliditetom, odnosno pripadnici romske nacionalnosti, koja su primenom afirmativnih mera upisala i završila osnovne studije u statusu studenta čije su studije finansirane iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine imaju pravo da se u školskoj 2024/25. godini upišu primenom afirmativnih mera u prvu godinu studijskih programa master akademskih studija koji se finansiraju iz budžeta na fakultetima Univerziteta u Novom Sadu.

Ukupan broj budžetskih i samofinansirajućih studenata ne može biti veći od onog koji je određen dozvolom za rad za svaki studijski program, saglasno odredbi člana 99. stav 1. Zakona o visokom obrazovanju. Upis kandidata po afirmativnim merama može smanjiti broj samofinansirajućih studenata na pojedinim studijskim programima.

2. Uslovi konkurisanja:
U prvu godinu master akademskih studija na Filozofskom fakultetu može se upisati lice koje je završilo:
- Odgovarajuće osnovne akademske studije utvrđene studijskim programom i ostvarilo najmanje 240 ESPB bodova.
- Lica koja su stekla visoko obrazovanje po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju.

Studijskim programom utvrđuje se koji su programi osnovnih studija odgovarajući za nastavak studija na određenom studijskom programu.

Lica koja imaju stečeno visoko obrazovanje po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju imaju pravo upisa na master akademske studije pod uslovima propisanim Pravilnikom o upisu kandidata na studijske programe koje realizuje Filozofski fakultet.

Sva bliža obaveštenja u vezi sa sprovođenjem konkursa biće istaknuta na oglasnim tablama i na sajtu Fakulteta.

3. Polaganje prijemnog ispita:
Prijemni ispit se polaže samo na studijskom programu Konferencijsko, stručno i audiovizuelno prevođenje.

Podaci o sadržaju, načinu polaganja i vrednovanja prijemnog ispita za upis na akreditovani studijski program, objavljeni su u posebnom Informatoru Filozofskog fakulteta i na internet stranici Fakulteta.

4. Konkursni rok - Prvi konkursni rok:

 • prijavljivanje kandidata: od 07. do 18. oktobra 2024. godine (prijava se zatvara 18. oktobra u 13:00 časova)
 • prijemni ispit za studijski program, Konferencijsko, stručno i audiovizuelno prevođenje 21. oktobar 2024. godine
 • objavljivanje preliminarne rang liste najkasnije 22. oktobra 2024. godine (do 15:00 časova)
 • podnošenje prigovora na objavljenu preliminarnu rang listu –  24. oktobra 2024. godine (od 10:00 do 12:00 časova)
 • konačna rang lista 24. oktobar 2024. godine (do 15:00 časova)
 • upis primljenih kandidata:  25. oktobar 2024. godine (od 8:00 do 13:00 na šalterima Studentske službe)

Drugi konkursni rok:

 • Objavljivanje slobodnih budžetskih i samofinansirajućih mesta: 25. oktobar 2024. godine
 • prijavljivanje kandidata: 28. oktobar 2024. godine do 13:00 časova
 • prijemni ispit za studijski program, Konferencijsko, stručno i audiovizuelno prevođenje 29. oktobar 2024. godine
 • objavljivanje preliminarne rang liste najkasnije 30. oktobar 2024. godine (do 15:00 časova)
 • podnošenje prigovora na objavljenu preliminarnu rang listu –  31. oktobar 2024. godine (od 10:00 do 12:00 časova)
 • konačna rang lista 31. oktobar 2024. godine (do 15:00 časova)
 • upis primljenih kandidata:  1. novembar 2024. godine

5. Dokumentacija koja se podnosi prilikom prijavljivanja kandidata:

Prijavu možete izvršiti preko onlajn aplikacije link

- Konkursni list (nije potreban ukoliko prijavu podnosite onlajn, aplikacija za onlajn prijavu istaknuta je na zvaničnoj stranici Fakulteta)
- Diploma o završenim osnovnim akademskim studijama sa dodatkom diplome
ili  uverenje o završenim osnovnim akademskim studijama (fotokopija, original na uvid) i uverenje o položenim ispitima na prethodno završenim osnovnim akademskim studijama (original)
- Uverenje o dodatnim (fakultativnim) predmetima (original)
- Potvrda o toku studija (ova potvrda se podnosi radi računanja dužine trajanja studija za studente koji su tokom studija imali status mirovanja-original)
- Fotokopija lične karte, u slučaju čipovane lične karte potrebno je dostaviti očitanu ličnu kartu (original na uvid)
- Kratka biografija
- Overen nastavni plan i program sa silabusima za položene predmete (za kandidate koji nisu završili studije na Filozofskom Fakultetu u Novom Sadu)
- Dokaz o uplati naknade za prijavu na konkurs (8.000,00 dinara) za sve studijske  grupe osim za Konferencijsko, stručno i audiovizuelno prevođenje
- Dokaz o uplati za prijavu na konkurs i polaganje prijemnog ispita za studijsku grupu Konferencijsko, stručno i audiovizuelno prevođenje (20.000,00 dinara).

Napomena:
Ukoliko konkurišete onlajn, dokumentacija koju ćete postaviti treba da bude skenirana ili uslikana, originale ćete doneti na uvid prilikom upisa.
Ako slikate dokumentaciju, slikajte samo dokument bez ikakve pozadine. Slika mora biti jasna kako bi se svi podaci sa nje mogli pročitati.

5a. Dokumentacija koja se podnosi prilikom upisa:

Kandidati koji su ostvarili pravo na upis, pored podnetih fotokopija dokumenata podnose:

 1. dva obrasca ŠV-20 i
 2. indeks (kupuje se u skriptarnici fakulteta uz uplatnicu)
 3. dve fotografije formata 4,5 x 3,5 cm
 4. dokaz o uplati naknade na ime troškova upisa i premije za kolektivno osiguranje studenata
 5. dokaz o uplati naknade troškova školarine za samofinansirajuće studente.

Sve uplate se vrše na isti žiro-račun fakulteta.

NAPOMENA:
Odlukom Saveta Fakulteta, odobreno je plaćanje školarine u 4 (četiri) jednake rate prema sledećoj dinamici:

 • 1. rata prilikom upisa godine
 • 2. rata do 10. januara
 • 3. rata do 10. marta
 • 4. rata prilikom overe letnjeg semestra

6. Novčane naknade:

 • prijava na konkurs: 8.000, 00 dinara
 • prijava na konkurs i polaganje prijemnog ispita za studijsku grupu Konferencijsko, stručno i audiovizuelno prevođenje 20.000,00 dinara
 • za upis i premiju za kolektivnog osiguranja studenata: 8.500, 00 dinara
 • prva rata za upis samofinansirajućih studenata

7. Kriterijumi za utvrđivanje redosleda kandidata na rang listi:

Prijemni ispit polažu kandidati koji konkurišu na studijski program Konferencijsko, stručno i audiovizuelno prevođenje.

Redosled kandidata za upis na prvu godinu master akademskih studija utvrđuje se u skladu sa PRAVILNIKOM O UPISU KANDIDATA na studijske programe koje realizuje Filozofski fakultet  i akreditovanim studijskim programom.

Uslovi upisa na master akademske studije objavljeni su u informatoru.

Napomena: Na istom stepenu studija student može biti upisan u prvu godinu studija u statusu studenta čije se studije finansiraju iz budžeta samo jedanput.

8. Način i rokovi za podnošenje žalbe na utvrđeni redosled:
Kandidat može, u roku od 36 sati od objavljivanja preliminarne rang liste na Fakultetu, podneti prigovor na regularnost Konkursom utvrđenog postupka prijemnog ispita ili na svoje mesto na rang listi. Prigovor se podnosi Komisiji za prijemni ispit, na čiji predlog dekan, u roku od 24 sata od prijema prigovora, donosi rešenje.

9. Upis stranih državljana:
Strani državljanin se može upisati na studijski program pod uslovima koji su regulisani opštim odredbama zajedničkog konkursa koji raspisuje Ministarstvo prosvete.

Strani državljanin polaže prijemni ispit.

Strani državljanin plaća školarinu u toku celog školovanja, osim ako međunarodnim sporazumom ili bilatelarnim sporazumom univerziteta nije drugačije određeno.

Strani državljanin se može upisati na odgovarajući studijski program ako pruži dokaz o poznavanju srpskog jezika u skladu sa Statutom Univerziteta odnosno o poznavanju jezika na kojem se izvodi nastava i ako je zdravstveno osiguran.

Kandidat – strani državljanin, prilikom prijavljivanja na konkurs, podnosi nostrifikovanu diplomu o završenim osnovnim akademskim studijama istog ili srodnog fakulteta.

Ukoliko se ne završi postupak nostrifikacije do trenutka prijave na konkurs, kandidat može doneti potvrdu da je nostrifikacija u toku. Ukoliko kandidat ostvari pravo upisa a nostrifikacija nije završena, može se uslovno upisati uz obavezu dostavljanja rešenja o nostrifikaciji do početka nastave.

Studenti iz Republike Srpske konkurišu bez nostrifikacije.

Pre upisa kandidat – strani državljanin dužan je da Fakultetu podnese dokaze:
- da je zdravstveno osiguran za školsku godinu koju upisuje;
- da vlada srpskim jezikom, što dokazuje uverenjem ovlašćene komisije.

Proveru znanja srpskog jezika na Fakultetu obavlja Centar za srpski jezik kao strani.
- Izdavanje potvrde o znanju srpskog jezika studentima iz bivših jugoslovenskih republika (Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Crna Gora) iznosi 2.500,00 dinara.
- Provera znanja srpskog jezika sa potvrdom 9.000,00 dinara.

10. Napomena:

Uslovi upisa kandidata državljana Crne Gore, državljana Republike Srbije koji su školovanje završili u inostranstvu, pripadnika srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja kao i lica sa invaliditetom i pripadnika Romske nacionalne manjine biće regulisani uputstvom za sprovođenje konkursa i opštim odredbama zajedničkog konkursa koji raspisuje Ministarstvo prosvete.

Dodatne informacije mogu se dobiti na sledeće brojeve telefona:

Studijska grupa

TELEFON
(+ 381 21)

Srpski jezik i književnost

485-3973

Srpski kao nematernji i strani jezik i književnost

485-3973

Srpska književnost i jezik

485-3971

Komparativna književnost

485-3971

Konferencijsko, stručno i audiovizuelno prevođenje

485-3975

Engleski jezik i književnost

485-3972

Nemački jezik i književnost

485-3975

Francuski jezik i književnost sa drugim romanskim jezikom i kulturom

485-3975

Ruski jezik i književnost

485-3970

Mađarski jezik i književnost

485-3973

Slovački jezik i književnost

485-3971

Rumunski jezik i književnost

485-3971

Rusinski jezik i književnost

485-3971

Istorija

485-3975

Pedagogija

485-3973

Psihologija

485-3971

Sociologija

485-3970

Sociologija u socijalnoj žaštiti

485-3970

Socijalni rad

485-3970

Filozofija

485-3970

Žurnalistika

485-3972

Kulturologija

485-3975

Italijanski jezik, književnost i kultura

485-3974

Španski jezik, književnost i kultura

485-3974

Centar za Srpski jezik kao strani

459-626

DEKAN FILOZOFSKOG FAKULTETA
Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš

 

Vrh strane