O odseku

O odseku
Odsek za anglistiku (nekada Katedra za engleski jezik i književnost) postoji koliko i sam Filozofski fakultet, od 1954. Uvodno predavanje  koje je održala Meri Stensfild Popović 16. decembra te godine, označilo je početak nastave na Odseku  čiji će rad obeležiti cenjeni predavači i naučnici: prof. dr Mladen Leskovac, prof. Svetozar Brkić, prof. dr Draginja Pervaz, prof. dr Aleksa Ilić, prof. dr Aleksandar Nejgebauer, akademik Svetozar Koljević, prof. dr Branko Momčilović, prof. dr Vladislava Felbabov, prof. dr Radmila Šević.  Pored domaćih predavača  Odsek se uvek trudio da u svom sastavu ima stručne američke i britanske lektore koji su, kao izvorni govornici, sa studentima radili na razvijanju različitih jezičkih kompetencija. Tradiciju posvećenosti pedagoškom i naučnom radu dugu 65 godina neguju nekadašnji studenti Odseka – njegovi sadašnji profesori.

Studije i studenti
Studijski program osnovnih akademskih studija engleskog jezika i književnosti,  reformisan u skladu sa zahtevima Bolonjske deklaracije, realizuje se od 2003/2004. školske godine, kao prvi takav anglistički program u zemlji. Osavremenjena nastava uključila je kontinuirano ocenjivanje, izbornost predmeta u cilju profilisanja stručnosti i sticanje ESPB bodova za mobilnost tokom studija. Odsek je dosledno posvećen razvijanju interaktivnosti i digitalizacije u nastavi, izradi i primeni elektronskih platformi za učenje i motivisanju studenata za volonterski rad u okvirima odsečkih aktivnosti. Nastavnici  Odseka angažovani su na masterskim i doktorskim studijama kao predavači i kao mentori više od dve stotine masterskih i nekoliko desetina doktorskih radova. Kursevi na sva tri nivoa studija studente upoznaju sa najnovijim dostignućima u proučavanju engleskog jezika, anglofone književnosti i kulture, te književnog i stručnog prevođenja s engleskog jezika i na engleski jezik. Odsek organizuje pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita iz engleskog jezika, seminare za nastavnike engleskog jezika u osnovnim školama, programe za sticanje veština simultanog prevođenja i poslovne komunikacije.

Naučno-istraživački rad
Članovi Odseka angažovani su na međunarodnim naučnim projekatima kao i na projektima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Zahvaljujući mobilnostima koje nude akademske mreže svoja istraživanja obavljaju na evropskim partnerskim univerzitetima, a takođe su uključeni i u projekte vezane za regionalnu saradnju. Monografije i naučni radovi nastavnika i istraživača Odseka publikovani su kod renomiranih domaćih i svetskih akademskih izdavača.  Odsek za anglistiku od 2011. organizuje konferenciju English Language and Anglophone Literatures Today – ELALT na kojoj je do sada učestvovalo preko 300 naučnika iz više od 30 zemalja; Novosadski lingvistički kolokvijum, NSLingColl (koji okuplja mlade naučnike, alumniste anglistike koji su doktorske studije nastavili na univerzitetima u Evropi i Americi); Međunarodnu prolećnu školu psiholingvistike, neurolingvistike i kliničke lingvistike, kao i Radionicu psiholingvističkih, neurolingvističkih i kliničkolingvističkih istraživanja; Government Phonology Workshop (1998); Letnja škola generativne gramatike (EGG) (2002); IATIS Regional Workshop (2014).

Međunarodna saradnja
Zahvaljujući programima razmene kakvi su Erasmus +, CEEPUS i drugi, Odsek za anglistiku ima vrlo intenzivnu međunarodna saradnja sa srodnim odsecima na drugim visokoškolskim institucijama. Univerziteti iz Mađarske, Poljske, Italije, Francuske, Španije, Portugalije, Bugarske, Finske, Velike Britanije i drugih zemalja, mesta su na koja odlaze studenti i profesori da bi razmenili iskustva, stekli nova saznanja i tako unapredili rad Odseka. Gostovanja predavača s drugih univerziteta takođe predstavlja priliku da se studenti Odseka za anglistiku upoznaju s načinom rada naših kolega u inostranstvu i steknu predstavu o vlastitim znanjima i kompetencijama stečenim na Filozofskom fakultetu. Treba istaći i alumniste Odseka, Aleksandru Perović (University College London, Velika Britanija), Ljiljanu Progovac (Wayne State University USA) i Nikolu Dobrića (Univerzitet Alpen-Adria, Austrija) koji su nastavili aktivnu saradnju sa matičnim Odsekom, te gostujuću predavačicu, prof. dr Silviju Fereiro Martines koja od 2011. vodi  godišnju školu neurolingvistike, Uspešna saradnja ostvarena je i sa tajlandskim univerzitetom Prince of Songkla.

Seminarska biblioteka Odseka za anglistiku
Seminarska biblioteka, osnovana iste godine kad i Odsek, kontinuirano i kompetentno prikuplja publikacije koje se odnose na anglističku lingvistiku, englesku i američku književnost i kulturnu istoriju anglofonog sveta. Fond je usaglašen sa nastavnim procesom i nastoji da prati savremene tokove nauke . Monografski fond broji 20 550 jedinica, a serijski fond čini 74 naslova stručnih i naučnih časopisa na srpskom i engleskom jeziku. Osnovni izvor informacija je e-katalog koji je deo COBISS sistema. Studentima su lako dostupne referentne knjige za kurseve na svim nivoima studiranja kao i velik broj rečnika i priručnika. U čitaoničkom delu nalazi se računar za pretraživanje e-kataloga i dostupnih baza podataka. Na  početku prve godine studija anglistike studenti se uvode u bibliotečku pismenost u cilju  efikasnog korišćenja štampanih i elektronskih izvora tokom studija.

 

Vrh strane