Sonja Filipović

Sonja Filipović, redovni profesor

Kontakt
Kabinet: 231/2,5.
Broj telefona: 485 38 52
E-adresa: sonjaf@ff.uns.ac.rs

Biografija
Dr Sonja Filipović zaposlena je na Odseku za anglistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu u zvanju vanrednog profesora za užu naučnu oblast Anglistika (nauka o jeziku). Na istom fakultetu završila je studije engleskog jezika i književnosti 2000. godine, dok je 2006. odbranila magistarsku tezu (Fonološka i grafološka recepcija anglicizama u srpskom jeziku u registru računarstva), a 2010. doktorsku disertaciju (Indirektna komunikacija u reklamama na engleskom i srpskom jeziku: kognitivnolingvistički pristup). Na Filozofskom fakultetu zaposlena je od 2000. godine; u zvanje docenta  birana je 2012., a u zvanje vanrednog profesora 2017. godine. Drži predavanja i/ili vežbe iz kurseva na osnovnim, masterskim i doktorskim studijama: Kognitivna semantika, Objedinjene jezičke veštine 1 i 2, Fonetika/Fonologija engleskog jezika, Englesko-srpski jezički kontakti, Kognitivnolingvistički modeli komunikacije, Kontaktna lingvistika, Englesko-srpska kognitivna semantika. Na masterskim studijama bila je mentor i član komisija u odbranama masterskih radova, a na doktorskim studijama bila je komentor jedne doktorske disertacije, a mentor je jedne (u izradi). Boravila je na jednomesečnim i dvomesečnim usavršavanjima na univerzitetima u Londonu, Čikagu i Bergenu. Član je stručnih i naučnih udruženja anglista.

Nastavni rad
Osnovne studije:
OAS Engleski jezik i književnost:

Objedinjene jezičke veštine 1 (vežbe)
Objedinjene jezičke veštine 2 (vežbe)
Fonetika engleskog jezika (vežbe)
Fonologija engleskog jezika (vežbe)
Kognitivna semantika (predavanja i vežbe)
Englesko-srpski jezički kontakti (predavanja) – OAS Srpska filologija: srpski jezik i književnost
Masterske studije:
MAS
Engleski jezik i književnost:
Kognitivnolingvistički modeli komunikacije (predavanja i vežbe)
Kontaktna lingvistika (vežbe)
Doktorske studije:
Program Jezik i književnost:

Englesko-srpska kognitivna semantika

Naučno-istraživački rad
Glavne oblasti interesovanja i istraživanja prof. dr Sonje Filipović obuhvataju kognitivnu semantiku, pragmatiku, kontaktnu lingvistiku (posebno kontakt srpskog jezika sa engleskim) i kontrastivnu lingvistiku. U okviru svog naučnog rada objavila je brojne naučne radove u domaćim i međunarodnim naučnim časopisima i tematskim zbornicima, kao i dve monografije: Izgovor i pisanje računarskih anglicizama u srpskom jeziku (2005), Implicirana značenja u reklamama na engleskom i srpskom jeziku (2013). Izlaganja na teme iz glavnih oblasti svog interesovanja predstavila je na  brojnim naučnim skupovima u Srbiji i inostranstvu (u Rumuniji, Norveškoj, Hrvatskoj, Crnoj Gori). Učesnik je naučnoistraživačkog projekta  Jezici i kulture u vremenu i prostoru (projekat broj 178002), koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Bibliografija (izbor)
Naučne knjige i monografije:

 1. Filipović, S. (2005). Izgovor i pisanje računarskih anglicizama u srpskom jeziku. Beograd: Zadužbina Andrejević.
 2. Kovačević, S. (2013).  Implicirana značenja u reklamama na engleskom i srpskom jeziku. Edicija E-disertacija, knjiga 5. Novi Sad: Filozofski fakultet.
 3. http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2013/978-86-6065-161-9)

Naučni radovi:

 1. Filipović Kovačević, Sonja. (2011). Anglicizmi kao međujezički pojmovni amalgami. Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, 54(2), 249–265. 
 2. Kovačević, S. (2012). Leksičko izražavanje pojma veoma dobro u srpskom i engleskom jeziku. Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, 55(2), 239–254.
 3. Kovačević, S. (2015). Conceptual metaphors in English and Serbian colour idioms with red, pink, green and yellow. U S. Gudurić & M. Stefanović (ur.), Jezici i kulture u vremenu i prostoru 4(1) (str. 121–133). Novi Sad: Filozofski fakultet.
 4. Kovačević, S. (2015). Prenesena značenja leksičkih jedinica s pojmom plave boje u engleskom i srpskom jeziku (kognitivnolingvistička analiza). Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, 58(2), 149–167.
 5. Filipović Kovačević, S. (2017). . U S. Gudurić & B. Radić Bojanić (ur.), Jezici i kulture u vremenu i prostoru 6. Tematski zbornik (str. 175–188). Novi Sad: Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.
 6. Filipović Kovačević, S. (2018). P. U S. Gudurić & B. Radić Bojanić (ur.), Jezici i kulture u vremenu i prostoru 7(2). Tematski zbornik (str. 393–405). Novi Sad:  Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.
 7. Filipović Kovačević, S. (2018). Pojmovne metafore s izvornim domenom u engleskom i srpskom jeziku. Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, 61(2), 143–160.
 8. Filipović Kovačević, S. (2019). Metonymy-based colour metaphors expressing mind and body states: evidence from English and Serbian. Godisnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, 44 (1), 75−92.(https://doi.org/10.19090/gff.2019.1.75-92)

Kompletna bibliografija (pdf)

 

Vrh strane