Соња Филиповић

Соња Филиповић, редовни професор

Контакт
Кабинет: 231/2,5.
Број телефона: 485 38 52
Е-адреса: sonjaf@ff.uns.ac.rs

Биографија
Др Соња Филиповић запослена је на Одсеку за англистику Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду у звању ванредног професора за ужу научну област Англистика (наука о језику). На истом факултету завршила је студије енглеског језика и књижевности 2000. године, док је 2006. одбранила магистарску тезу (Фонолошка и графолошка рецепција англицизама у српском језику у регистру рачунарства), а 2010. докторску дисертацију (Индиректна комуникација у рекламама на енглеском и српском језику: когнитивнолингвистички приступ). На Филозофском факултету запослена је од 2000. године; у звање доцента  бирана је 2012., а у звање ванредног професора 2017. године. Држи предавања и/или вежбе из курсева на основним, мастерским и докторским студијама: Когнитивна семантика, Обједињене језичке вештине 1 и 2, Фонетика/Фонологија енглеског језика, Енглеско-српски језички контакти, Когнитивнолингвистички модели комуникације, Контактна лингвистика, Енглеско-српска когнитивна семантика. На мастерским студијама била је ментор и члан комисија у одбранама мастерских радова, а на докторским студијама била је коментор једне докторске дисертације, а ментор је једне (у изради). Боравила је на једномесечним и двомесечним усавршавањима на универзитетима у Лондону, Чикагу и Бергену. Члан је стручних и научних удружења англиста.

Наставни рад
Основне студије:
ОАС Енглески језик и књижевност:

Обједињене језичке вештине 1 (вежбе)
Обједињене језичке вештине 2 (вежбе)
Фонетика енглеског језика (вежбе)
Фонологија енглеског језика (вежбе)
Когнитивна семантика (предавања и вежбе)
Енглеско-српски језички контакти (предавања) – ОАС Српска филологија: српски језик и књижевност
Мастерске студије:
МАС
Енглески језик и књижевност:
Когнитивнолингвистички модели комуникације (предавања и вежбе)
Контактна лингвистика (вежбе)
Докторске студије:
Програм Језик и књижевност:

Енглеско-српска когнитивна семантика

Научно-истраживачки рад
Главне области интересовања и истраживања проф. др Соње Филиповић обухватају когнитивну семантику, прагматику, контактну лингвистику (посебно контакт српског језика са енглеским) и контрастивну лингвистику. У оквиру свог научног рада објавила је бројне научне радове у домаћим и међународним научним часописима и тематским зборницима, као и две монографије: Изговор и писање рачунарских англицизама у српском језику (2005), Имплицирана значења у рекламама на енглеском и српском језику (2013). Излагања на теме из главних области свог интересовања представила је на  бројним научним скуповима у Србији и иностранству (у Румунији, Норвешкој, Хрватској, Црној Гори). Учесник је научноистраживачког пројекта  Језици и културе у времену и простору (пројекат број 178002), који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Библиографија (избор)
Научне књиге и монографије:

 1. Filipović, S. (2005). Izgovor i pisanje računarskih anglicizama u srpskom jeziku. Beograd: Zadužbina Andrejević.
 2. Kovačević, S. (2013).  Implicirana značenja u reklamama na engleskom i srpskom jeziku. Edicija E-disertacija, knjiga 5. Novi Sad: Filozofski fakultet.
 3. http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2013/978-86-6065-161-9)

Научни радови:

 1. Filipović Kovačević, Sonja. (2011). Anglicizmi kao međujezički pojmovni amalgami. Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, 54(2), 249–265. 
 2. Kovačević, S. (2012). Leksičko izražavanje pojma veoma dobro u srpskom i engleskom jeziku. Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, 55(2), 239–254.
 3. Kovačević, S. (2015). Conceptual metaphors in English and Serbian colour idioms with red, pink, green and yellow. U S. Gudurić & M. Stefanović (ur.), Jezici i kulture u vremenu i prostoru 4(1) (str. 121–133). Novi Sad: Filozofski fakultet.
 4. Kovačević, S. (2015). Prenesena značenja leksičkih jedinica s pojmom plave boje u engleskom i srpskom jeziku (kognitivnolingvistička analiza). Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, 58(2), 149–167.
 5. Filipović Kovačević, S. (2017). . U S. Gudurić & B. Radić Bojanić (ur.), Jezici i kulture u vremenu i prostoru 6. Tematski zbornik (str. 175–188). Novi Sad: Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.
 6. Filipović Kovačević, S. (2018). P. U S. Gudurić & B. Radić Bojanić (ur.), Jezici i kulture u vremenu i prostoru 7(2). Tematski zbornik (str. 393–405). Novi Sad:  Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.
 7. Filipović Kovačević, S. (2018). Pojmovne metafore s izvornim domenom u engleskom i srpskom jeziku. Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, 61(2), 143–160.
 8. Filipоvić Kоvačević, S. (2019). Metonymy-based colour metaphors expressing mind and body states: evidence from English and Serbian. Godisnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, 44 (1), 75−92.(https://doi.org/10.19090/gff.2019.1.75-92)

Комплетна библиографија (пдф)

 

Врх стране