Zoltan Đere

Zoltan Đere (Györe Zoltán), redovan profesor

Kontakt
Kabinet: 355
Broj telefona:
E-adresa: gyz@ff.uns.ac.rs

Biografija
Zoltan Đere (Györe Zoltán) rođen je 27.03.1961. u Subotici.

Diplomirao je na Katedri za istoriju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, 1987. Postdiplomske studije završio je na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Magistrirao je 1996. sa temom Slobodni kraljevski gradovi i trgovišta Bačke prema zemaljskom poreskom popisu iz 1828. g. Doktorsku disertaciju pod naslovom Mađarski i srpski nacionalni preporod odbranio je 2005. godine.

Od 1988. g. je u radnom odnosu na Filozofskom fakultetu u novom Sadu kao asistent u naučnom radu, od 1990. kao asistent u nastavi. U periodu 1992-1994. g. izvodio je vežbe iz oblasti arhivistike, a 1995-1998. na predmetu Pomoćne istorijske nauke. Marta 1998. godine imenovan je za asistenta za predmet u osnivanju: Istorija naroda jugoistočne Evrope (1521-1918), koji je od školske godine 1999/2000. uspešno formirao. U periodu 2004-2008. predavao je kurs Istorija Balkana i Srednje Evrope na Odseku za medijske studije, a od školske 2006/2007. godine i na Odseku za rumunistiku. 2004-2009. bio je zamenik šefa Odseka za istoriju, 2009-2012. g. prodekan za finansijska i materijalna pitanja Filozofskog fakulteta. Od 2012.g. predaje i na Odseku za mađarski jezik i književnost.

Akademska karijera
2015. godine izbor u zvanje – redovni profesor, Filozofski fakultet, Novi Sad
2010. godine izbor u zvanje – vanredni profesor, Filozofski fakultet, Novi Sad
2005. godine izbor u zvanje – docent, Filozofski fakultet, Novi Sad
2005. godine doktorat – Filozofski fakultet Novi Sad. Oblast istorija modernog doba.
1996. godine magistratura – Filozofski fakultet Beograd
1990. godine – asistent u nastavi, Filozofski fakultet, Novi Sad
1988. godine – asistent u naučnom radu, Filozofski fakultet, Novi Sad

Nastavni rad
Aktuelni kursevi

 • Istorija Srednje Evrope 1526-1790. g.
 • Istorija Srednje Evrope 1790-1918. g.
 • Istorija Mađara u Srednjem veku (na Odseku za hungarologiju)
 • Istorija Mađara u Novom veku (na Odseku za hungarologiju)
 • Privatni život u Mađarskoj u 18. i 19. veku.
 • Istorijska baština Austrougarske na vojvođanskom prostoru.
 • Privreda Austrougarske u doba dualizma.
 • Svakodnevni život u Habzburškoj monarhiji.
 • Kolonizaciona politika habzburškog dvora na vojvođanskom prostoru
 • Verski i politički pokreti u Habzburškoj monarhiji 1526-1790.g.
 • Kulturni i politički pokreti u Habzburškoj monarhiji 1790-1918. g.
 • Istorija Srednje Evrope u Novom veku.
 • Istorija Balkana u novom veku.
 • Istorija Mađarske 1790-1849.g.

Naučno-istraživački rad
Oblast istraživanja

Istorija Habzburške monarhije
Istorija Mađarske
Istorija privrede Austrougarske
Istorijska statistika

 Učešće u radu na naučnim projektima

 • Istorijska hronologija Subotice period, 1743-1779. godine. Projekat finansiran od strane Skupštine opštine grada Subotice, 1987-1988.
 • Socijalne, religijske i kulturne prilike na tlu Vojvodine u srednjem i novom veku, republički projekat, 1990-1995. godine.
 • Istorija bankarstva u Vojvodini, projekat rukovođen od strane Matice srpske, finansiran od strane Vojvođanske banke, 1996-2000. godine.
 • Vojvodina – multietnički istorijski prostor, republički projekat, 2000-2005. godine.
 • Izvori o istoriji i kulturi Vojvodine, republički projekat, 2005-2010. godine.
 • Creating Links and Innovative Overviews for a New History Research Agenda for the Citizens of a Growing Europe (CLIOHRES.net), projekat Generalnog direktorijata za nauku Evropske Unije, 2005-2010. godine.
 • Istraživanja političke, privredne i kulturne prošlosti Vojvodine, pokrajinski projekat, 2006. godine.
 • TEMPUS projekat: Joint (Degree) Development Program for the South-Eastern Europe. član konzorcijuma za razvoj zajedničkog (univerziteti u Novom Sadu, Sofiji, Solunu, Zagrebu, Ljubljani, Gracu, Regensburgu i Klužu) master programa Istorija Jugoistočne Evrope. 2009-2012. godine.
 • Vojvođanski prostor u kontekstu evropske istorije projekat Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije, 2011-
 • Kultúra sećanja na vojvođanskom prostoru od 19. do 21. veka. Projekat Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, 2016-2019. godine.

Učešće na naučnim skupovima

 1. Novi Sad, 12. decembar 1998, međunarodni naučni skup Vojvodina 1848/1849. godine. Saopštenje pod naslovom Ciljevi srpskog pokreta u Vojvodini 1848. godine.
 2. Debrecin, međunarodni naučni skup Vármegyék és szabad kerületek, saopštenje pod naslovom: A Sajkás kerület 1763-1873. g.
 3. Novi Sad, 9-10. jun 2005. g. Međunarodni naučni skup Balkan i Panonija. Saopštenje sa naslovom Najraniji primer saradnje Mađara i Srba u oblasti pozorišnog stvaralaštva.
 4. Madrid, Španija, 30.septembar-2.decembar 2005. g. Osnivačka konferencija Prve tematske grupe CLIOHRES.net projekta Evropske Unije.
 5. Piza, Italija, 2-3. decembar 2005. g. prva plenarna konferencija CLIOHRES.net projekta.
 6. Grac, Austrija 16-19. februara 2006. g., CLIOHRES.net konferencija pod naslovom Public Power in Europe saopštenje: Serbian Historiography and Modern State.
 7. Aberdin, Škotska 15-16. septembar 2006. g., međunarodna CLIOHRES.net konferencija pod naslovom Communities, Jurisdictions and Conflicts, saopštenje: Karadjordje among Hungarians.
 8. Rejkjavik, Izland 8-10 decembra 2006. g., druga plenarna konferencija CLIOHRES.net projekta.
 9. Potsdam, Savezna Republika Nemačka, međunarodna CLIOHRES.net druga konferencija pod naslovom, Communities, Jurisdictions and Conflicts, 8-10- februar 2007.
 10. Srpsko-mađarski odnosi kroz istoriju, Novi Sad, 14-15 jun 2007. g., saopštenje pod naslovom Prilozi proučavanju nacionalnih preporoda Mađara i Srba.
 11. Malta, 30. novembar – 1 decembar 2007. g. treća plenarna konferencija CLIOHRES.net projekta.
 12. Solun, 21-23. 2008. g. februar, međunarodna CLIOHRES.net konferencija Making, using, and resisting the Law in European History.
 13. Prag, 28-29. novembar 2008. g., četvrta plenarna konferencija učesnika CLIOHRES.net projekta.
 14. Graz, 2-7 februar, Kick-off meeting Tempus projekta Joint (Degree) Development Program for South-Eastern Europe.
 15. Novi Sad, 20-21.februar 2009. g., međunarodna konferencija CLIOHRES.net projekta.
 16. Zagreb, 4. septembar 2009. g. radni sastanak Konzorcija Zajedničkog master studijskog programa Istorija Jugoistočne Evrope u Tempus projekta Joint (Degree) Development Program for South-Eastern Europe.
 17. Zagreb, 19-20- oktobar 2009. g. Radni sastanak učesnika (tzv. Task Force-ovi) projekta Joint (Degree) Development Program for South-Eastern Europe.
 18. A délvidéki magyarság múltja, jelene és jövője, 12. novenbra 2011. g., Novi Sad, međunarodni naučni skup u organizaciji Vajdasági Magyar Tudományos Társaság saopštenje: Bácska települései a XIX század elején – demográfiai vázlat.
 19. Šesti međunarodni naučni simpozijum Susreti kultura, saopštenje: Demografske i privredne odlike Bačke Novi Sad, 1.dec.2011. g.
 20. 19. novembar 2013. g., Novi Sad, Matica srpska. Saopštenje: Oblast Kunšag u Mađarskoj
 21. Ličnosti vojvođanskog prostora. Vojvođanski prostor u kontekstu evropske istorije, 23. novembar 2013. g. Bačka Palanka. Saopštenje: Feldmaršal Andraš Hadik od Futoga.
 22. Vojvodina, autonomija, antifašizam, 26. novembar 2013. g. Novi Sad. Saopštenje: Odnos mađarskih političara prema pitanju Vojvodine posle revolucije 1848/49.g.
 23. Prvi svetski rat – uzroci i posledice. Banja Luka novembar 2014. g. Saopštenje: Mađarski pogledi na nacionalno pitanje u Ugarskoj.
 24. Identitet i istorijski procesi. Banja Luka 18-19. novembar 2016.g. Saopštenje: Mađarski memoari i dnevnici prve polovine 19. veka kao komplementarni izvori za istoriju Srba.
 25. Novembarski dani, Banja Luka, Novembar 2017. Saopštenje: Mađarski memoaristi o okupaciji BiH 1878. godine.
 26. IX Susret kultura, Filozofski fakultet Novi Sad, 1. decembra 2016. godine. Saopštenje: Veliko groblje nacionalnog sjaja. Mohačka bitka 1526. U koautorstvu sa Attilom Pfeiffer
 27. X Susret kultura, Filozofski fakultet Novi Sad, decembar 2018. Saopštenje: Došli su Turci, ali odmah i odlaze? Prilozi pitanju pada Bačkog utvrđenja pod vlast Osmanlija (1526-1543). U koautorstvu sa Attilom Pfeiffer.
 28. Beograd, mart 2019. Međunarodni naučni skup o prožimanju srpske i mađarske kulture i istorije. Saopštenje: Urbanistički i demografski razvoj Novog Sada u doba dualizma.

Učešće u radu šire akademske zajednice

 • Od 2001. godine član je Veća profesora Vojvođanskog mađarskog visokoškolskog kolegija.
 • Od 2002. godine član je stručnog saveta MANU za Mađare van Mađarske.
 • 2001-2008. godine bio je član Upravnog odbora Rukopisnog odeljenja Matice srpske.
 • 2002-2011. godine član Upravnog odbora Muzeja Vojvodine.
 • 2004–2009. godine zamenik šefa Odseka za istoriju.
 • 2007-2010. godine bio je koordinator novosadskog tima FP6 projekta Evropske unije, CLIOHRES.net.
 • 2009–2012. godine prodekan za finansijska i materijalna pitanja Filozofskog fakulteta.
 • 2009-2012. član konzorcijuma za razvoj zajedničkih diplomskih akademskih studija za Istoriju Jugoistočne Evrope u okviru TEMPUS projekta Joint (Degree) Development Program for the South-Eastern Europe.
 • 2009-2010. član Odbora za visoko školstvo i nauku Mađarskog nacionalnog veća.
 • 2012–2015. godine član Saveta Filozofskog fakulteta.
 • 2011-2014. član Predsedničke Komisije Mađarske nauke van Mađarske Mađarske akademije nauka.
 • Od 2013 član redakcije naučnog časopisa Létünk.
 • Od 2016. član Stručnog veća za društvene nauke Senata Univerziteta u Novom Sadu.
 • 2017-2019. član redakcije stručnog naučnog časopisa Istraživanja
 • Od 2019. član Stručnog veća za humanističke nauke Senata Univerziteta u Novom Sadu.

Bibliografija (izbor)

 1. Habzburška monarhija 1526-1792, Filozofski fakultet, Odsek za istoriju, Monografije br. 60, Novi Sad 2014, 394.
 2. Imovinski fond bačkog kmetovskog stanovništva 1522.g., Filozofski fakultet, Odsek za istoriju, monografija br. 59, Novi Sad, 2014, 72.
 3. Mađarski i srpski nacionalni preporod, Novi Sad, Vojvođanska akademija nauka i umetnosti, Novi Sad 2009, 528.
 4. Gradovi i varoši Bačke, Filozofski fakultet, Novi Sad 2007, 243.
 5. Od Mohačke bitke do smrti cara Jozefa II, u: P.Rokai, Z.Đere, T.Pal, A.Kasaš, Istorija Mađara, Clio, Beograd 2002, 184-380.
 6. Nastanak i razvoj bankarstva u Vojvodini do 1890, u: Nikola Gaćeša (urednik), Istorija vojvođanskog bankarstva, Matica srpska, Novi Sad 2001, 104-154.
 7. What is a Region? Regions in European History, u: S.G. Ellis, I. Michailidis (urednici.), Regional and Transnational History in Europe, u koautorstvu sa: S. Jacobson, A. Andersen, M. Muigg, B.Bešlin i W. Göederle, Plus-Pisa University Press, Pisa 2011, 11-66
 8. A Doctrine of ‘Harmonization of Interest’: the Basis of the Reform Policy of the Hungarian Liberals in the Vormärz, u: Andreas Gémes, Florencia Peyrou, Ioannis Xydopoulos ( urednici), Institutional Change and Stability: Conflicts, Transitions and Social Values, Pisa 2009, 129-151.
 9. Serbian Historiography and Modern State, u: James S. Amelang, Siegfried Beer (urednici), Public Power in Europe, 89-109, Pisa 2006.
 10. Skica promena etničkog sastava stanovništva na tlu današnje Vojvodine 1526-1910. Istraživanja, 15, Novi Sad 2004, 105-125.

Kompletna bibliografija (pdf)

Vrh strane