O odseku

Istorijat
Odsek za medijske studije osnovan je 2004. Uz sadašnje nastavnike i saradnike, nastavnici koji su ostavili trag u dosadašnjem postojanju Odseka su, pored ostalih: prof. dr Vera Vasić, koordinatorka Odseka u osnivanju, prof. dr Dubravka Valić Nedeljković, prva šefica Odseka, kao i dugogodišnji novinari i nastavnici veština Jan Briza i Dimitrije Boarov. Kao gostujući profesori na master studijama predavali su i prof. dr Rade Veljanovski i prof. dr Zoran Jevtović.

Studije i studenti
Na Odseku se nastava izvodi na tri akreditovana studijska programa: osnovne akademske studije (OAS) Žurnalistika (osam semestara; zvanje diplomirani novinar) od 2004, osnovne akademske studije (OAS) Komunikologija i odnosi sa javnošću (osam semestara; zvanje diplomirani komunikolog) od 2020. i master akademske studije (MAS) Komunikologija (dva semestra; zvanje master komunikologije ) od 2010.

U nastavnom planu OAS Žurnalistike zastupljeni su predmeti struke, maternji jezik i jezik sredine, strani jezici i opšteobrazovni predmeti. Nastava je organizovana u obliku predavanja, vežbi, novinarskih radionica, koje se održavaju na Fakultetu, kao i novinarske prakse koju studenti pohađaju u štampanim i elektronskim medijima u Novom Sadu i Vojvodini sa kojima postoji potpisan protokol o saradnji. Predmeti struke usmereni su na osposobljavanje studenata za rad u medijima, ovladavanje novinarskim žanrovima, komunikativnim strategijama i tehnikama novinarstva i na formiranje odgovornog stava prema pozivu novinara u savremenom pluralističkom, multietničkom i multikulturnom društvu. Studentima se pruža mogućnost i da četvorosemestralnu nastavu maternjeg jezika, kao i jedan deo opšteobrazovnih predmeta prate i na mađarskom, slovačkom, rumunskom ili rusinskom jeziku. Nastava iz dva strana jezika usmerena je ne samo na dalje razvijanje jezičkih veština, već i na postizanje komunikativne kompetencije u skladu sa Evropskim okvirom za učenje stranih jezika i upoznavanje sa kulturama datih jezičkih zajednica. Pored obaveznih predmeta u studijskom programu zastupljeni su i izborni predmeti, koji omogućuju studentima da usvoje znanja iz raznih oblasti, odnosno da ovladaju veštinama potrebnim za rad u medijima.

Od 2020. novi, akreditovani program OAS Komunikologija i odnosi sa javnošću namenjen je obrazovanju kompetentnih profesionalnih komunikatora koji poseduju znanja za bavljenje različitim poslovima u medijskim i komunikacionim delatnostima. Program je koncipiran tako da studenti stiču zvanje diplomirani komunikolog, a sa njime i znanja koja su im potrebna za rad u sferi strateškog komuniciranja, odnosa sa javnošću, marketinga, analize medijskih sadržaja, i drugim poslovima upravljanja, obrade i distribucije informacija u javnoj komunikaciji.

MAS Komunikologije studentima nude mogućnost dodatnog usavršavanja naučno-istraživačkog rada iz oblasti komunikologije i (novih) medija, proširivanje znanja iz oblasti teorijskih i naučnostručnih predmeta, stečena na osnovnim studijama, te omogući dalje stručno i teorijsko usavršavanja na doktorskim studijama.

Naučno-istraživački rad
Od 2005. do 2009. Odsek je realizovao projekat Mesto i značaj medijskih studija za međuregionalnu saradnju (finansijer: Pokrajinski sekretarijat za nauku). Od 2009. Odsek organizuje međunarodnu naučnu konferenciju Mostovi medijskog obrazovanja, a od  2014. i međunarodnu naučnu konferencija Uloga medija u normalizaciji odnosa na Zapadnom Balkanu. Na tim konferencijama svoje naučne radove predstavljaju stručnjaci, istraživači, predstavnici akademske zajednice i studenti master i doktorskih studija iz oblasti medijskog obrazovanja i  medija  iz zemlje i inostranstva. Od 2010. do 2013. Odsek je u saradnji sa Univerzitetom u Frajburgu (Švajcarska) realizovao projekat Regionalni program promocije istraživanja na Zapadnom Balkanu. Od 2010. Odsek realizuje i projekat Digitalne medijske tehnologije u društveno-obrazovne promene (finansijer: Ministarstvo nauke Republike Srbije).

Veliki broj studenata žurnalistike i komunikologije dobitnici su nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima za svoje medijske proizvode, ali i naučno-stručne radove. Mnogi naši diplomirani studenti uspešni su novinari u medijima ne samo u Vojvodini već i u celoj Srbiji i inostranstvu. 

Međunarodna saradnja
Odsek neguje višegodišnju saradnju sa srodnim odsecima univerziteta u Beogradu, Zagrebu (Hrvatska), Kortrejku (Belgija), Ljubljani (Slovenija), Nišu, Podgorici (Crna Gora), Sarajevu (Bosna i Hercegovina), Segedinu (Mađarska), Skoplju (Severna Makedonija), Solunu (Grčka) i Temišvaru (Rumunija). U okviru međunarodne razmene nastavnika i studenata (Erazmus plus i CEEPUS) naše koleginice i kolege borave i na srodnim fakultetima i odsecima u Brnu (Češka), Kovilji (Portugal), Gracu (Austrija), Bolonji (Italija), Haenu (Španija), Lilu (Francuska), Krakovu (Poljska), Bambergu (Nemačka) i Nijmejgenu (Holandija).

Specifičnost Odseka jeste Međunarodni festival kratkih radijskih i televizijskih formi studenata novinarstva ‘On the Record’ , koji se održava od 2012. Cilj ovog festivala jeste promovisanje unapređenja kvalitetnog praktičnog rada sa studentima na fakultetima novinarstva, razmene iskustava i razvijanje interkulturnog dijaloga u zemljama regiona. Međunarodni stručni žiri, koji čine eminentni novinari iz regiona,  samostalno odlučuje o dobitnicima nagrada Festivala.

Godine 2019. Odsek je organizovao i međunarodnu Letnju školu novinarstva Nove tehnologije i nove odgovornosti na kojoj su učestovali predavači i medijski profesionalnci, kao i 30 studenata iz 10 zemalja Zapadnog Balkana.

Multimedijalnost
Odsek poseduje savremenu radijsku režiju i radijski studio, televizijski studio (koji po potrebi može da se transformiše u učionicu), jedinice za digitalnu televizijsku i radijsku montažu, učionice sa računarima, kao i seminarsku biblioteku sa preko 3.000 publikacija na srpskom i stranim jezicima.

U okviru Odseka postoji i Medijski centar koji se bavi izradom stručnih i naučnih analiza, medijskom produkcijom (izradom promotivnih i dokumentarnih filmova), kao i profesionalnom saradnjom sa medijima i odgovarajućim institucijama.

Vrh strane