Milena Letić Lungulov

Milena Letić Lungulov, vanredni profesor

Kontakt
Kabinet: 143
Broj telefona: 021/485-3919
E-adresa: milenaletic@ff.uns.ac.rs

Biografija

Milena Letić Lungulov je zaposlena na Odseku za pedagogiju, Filozofskog fakulteta u Novom Sadu od 2008. godine. Osnovne studije završila je 2007. godine, a diplomske akademske studije 2009. godine na Odseku za pedagogiju,  Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Titulu doktora nauka – pedagoške nauke stekla je 2015. godine na matičnom fakultetu, odbranivši doktorsku disertaciju pod nazivom Značaj moralnih i liderskih svojstava za ostavrenje darovitosti. Od 2018. godine ima zvanje docenta za užu naučnu oblast Pedagogija. Njen trenutni angažman odnosi se na realizaciju nastave na Osnovnim i Diplomskim akademskim studijama Pedagogije. Angažovana je, takođe, na projektima od nacionalnog značaja i to: Pedagoški pluralizam kao osnova strategije obrazovanja i Kvalitet obrazovnog sistema Srbije u evropskoj perspektivi, čiju realizaciju finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Do sada, u koautorstvu, objavila je 3 monografije, te mnoštvo radova u naučnim časopisima i zbornicima od međunarodnog i nacionalnog značaja. Član je uređivačkog odbora tri naučna časopisa: European Journal of Educational Research, Pedagoška stvarnost i Zbornik Odseka za pedagogiju.

Nastavni rad
Milena Letić Lungulov učestvuje u realizaciji nastave na sledećim predmetima:

  1. Teorija vaspitanja 1 (OAS, PEDAGOGIJA)
  2. Teorija vaspitanja 2 (OAS, PEDAGOGIJA)
  3. Pedagogija slobodnog vremena (OAS, PEDAGOGIJA)
  4. Domska pedagogija (OAS, PEDAGOGIJA)
  5. Aksiološke osnove obrazovanja (OAS, PEDAGOGIJA)
  6. Obrazovanje lidera (OAS, PEDAGOGIJA)
  7. Interaktivna pedagogija (OAS, SRPSKA FILOLOGIJA: SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST, RUSINSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST, RUMUNSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST, SLOVAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST, SRPSKA FILOLOGIJA U KONTAKTU SA MAĐARSKOM/SLOVAČKOM FILOLOGIJOM)
  8. Didaktika (OAS, NEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST)
  9. Didaktika darovitih (DAS, PEDAGOGIJA)
  10. Obrazovanje za slobodno vreme (DAS, PEDAGOGIJA)

Naučno-istraživački rad
Naučnoistraživačke oblasti posebnog interesovanja Milene Letić Lungulov odnose se na problematiku darovitosti, vanintelektualne karakteristike darovitih, činioce uspešnosti darovitih učenika kao i na unapređivanje vaspitno-obrazovnog rada sa darovitim učenicima. Pored toga, istraživački fokus Milene Letić Lungulov usmeren je na oblast Teorije vaspitanja, na konkretizaciju ciljeva vaspitanja i obrazovanja kroz nastavni program i proces, kao i na činioce razvoja i vaspitanja celovite ličnosti. Uz to, Milena Letić Lungulov bavi se pitanjima Domske pedagogije, Pedagogije slobodnog vremena, Aksioloških osnova obrazovanja i Obrazovanja lidera.

Bibliografija (izbor)
- Letić, M., Milutinović, J., & Grandić, R. (2016). Personality Traits and Domen-Specific Quality of Giftedness. Didactica Slovenica - Pedagoška obzorja, 31(3-4), 21-37. ISSN 03531392; UDK 159.923.2-056.45 (M23)
- Letić, M., Milutinović, J., Grandić, R. (2017). Leadership Potential of Talented Students / Liderski potencijal darovitih učenika. Croatian Jounal of Education / Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, 19(4), 1199-1232. ISSN 1848-5197 (M23)
- Letić, M., Lungulov, B. (2016). Socio-demografski činioci uspešnosti darovitih učenika. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, 41(2), 215-232. ISSN: 2334-7236; UDK 159.928:316.662.2 (M51)
- Letić, M. (2017). Emocionalna inteligencija darovitih učenika. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, 42(2), 225-241. ISSN 2334-7236; UDK 159.928:159.942.2/.6 (M51)
- Letić, M., Grandić, R. (2015). Relacije darovitosti i moralnosti u kontekstu različitih domena. Pedagoška stvanost, 61(2), 177-201. ISSN 0553-4569; UDK 376.056.45:17 (M52)
- Letić, M., Lungulov, B. (2015), Liderstvo u kontekstu darovitosti, Pedagoška stvanost, 61(4), 589-609. ISSN 0553-4569; UDK 005:159.928 (M52)

Kompletna bibliografija (pdf)

 

Vrh strane