Милена Летић Лунгулов

Милена Летић Лунгулов, ванредни професор

Контакт
Кабинет: 143
Број телефона: 021/485-3919
Е-адреса: milenaletic@ff.uns.ac.rs

Биографија

Милена Летић Лунгулов је запослена на Одсеку за педагогију, Филозофског факултета у Новом Саду од 2008. године. Основне студије завршила је 2007. године, а дипломске академске студије 2009. године на Одсеку за педагогију,  Филозофског факултета у Новом Саду. Титулу доктора наука – педагошке науке стекла је 2015. године на матичном факултету, одбранивши докторску дисертацију под називом Значај моралних и лидерских својстава за оставрење даровитости. Од 2018. године има звање доцента за ужу научну област Педагогија. Њен тренутни ангажман односи се на реализацију наставе на Основним и Дипломским академским студијама Педагогије. Ангажована је, такође, на пројектима од националног значаја и то: Педагошки плурализам као основа стратегије образовања и Квалитет образовног система Србије у европској перспективи, чију реализацију финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. До сада, у коауторству, објавила је 3 монографије, те мноштво радова у научним часописима и зборницима од међународног и националног значаја. Члан је уређивачког одбора три научна часописа: Еуропеан Јоурнал оф Едуцатионал Ресеарцх, Педагошка стварност и Зборник Одсека за педагогију.

Наставни рад
Милена Летић Лунгулов учествује у реализацији наставе на следећим предметима:

  1. Теорија васпитања 1 (ОАС, ПЕДАГОГИЈА)
  2. Теорија васпитања 2 (ОАС, ПЕДАГОГИЈА)
  3. Педагогија слободног времена (ОАС, ПЕДАГОГИЈА)
  4. Домска педагогија (ОАС, ПЕДАГОГИЈА)
  5. Аксиолошке основе образовања (ОАС, ПЕДАГОГИЈА)
  6. Образовање лидера (ОАС, ПЕДАГОГИЈА)
  7. Интерактивна педагогија (ОАС, СРПСКА ФИЛОЛОГИЈА: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ, РУСИНСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ, РУМУНСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ, СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ, СРПСКА ФИЛОЛОГИЈА У КОНТАКТУ СА МАЂАРСКОМ/СЛОВАЧКОМ ФИЛОЛОГИЈОМ)
  8. Дидактика (ОАС, НЕМАЧКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ)
  9. Дидактика даровитих (ДАС, ПЕДАГОГИЈА)
  10. Образовање за слободно време (ДАС, ПЕДАГОГИЈА)

Научно-истраживачки рад
Научноистраживачке области посебног интересовања Милене Летић Лунгулов односе се на проблематику даровитости, ванинтелектуалне карактеристике даровитих, чиниоце успешности даровитих ученика као и на унапређивање васпитно-образовног рада са даровитим ученицима. Поред тога, истраживачки фокус Милене Летић Лунгулов усмерен је на област Теорије васпитања, на конкретизацију циљева васпитања и образовања кроз наставни програм и процес, као и на чиниоце развоја и васпитања целовите личности. Уз то, Милена Летић Лунгулов бави се питањима Домске педагогије, Педагогије слободног времена, Аксиолошких основа образовања и Образовања лидера.

Библиографија (избор)
- Letić, M., Milutinović, J., & Grandić, R. (2016). Personality Traits and Domen-Specific Quality of Giftedness. Didactica Slovenica - Pedagoška obzorja, 31(3-4), 21-37. ISSN 03531392; UDK 159.923.2-056.45 (M23)
- Letić, M., Milutinović, J., Grandić, R. (2017). Leadership Potential of Talented Students / Liderski potencijal darovitih učenika. Croatian Jounal of Education / Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, 19(4), 1199-1232. ISSN 1848-5197 (M23)
- Letić, M., Lungulov, B. (2016). Socio-demografski činioci uspešnosti darovitih učenika. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, 41(2), 215-232. ISSN: 2334-7236; UDK 159.928:316.662.2 (M51)
- Letić, M. (2017). Emocionalna inteligencija darovitih učenika. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, 42(2), 225-241. ISSN 2334-7236; UDK 159.928:159.942.2/.6 (M51)
- Letić, M., Grandić, R. (2015). Relacije darovitosti i moralnosti u kontekstu različitih domena. Pedagoška stvanost, 61(2), 177-201. ISSN 0553-4569; UDK 376.056.45:17 (M52)
- Letić, M., Lungulov, B. (2015), Liderstvo u kontekstu darovitosti, Pedagoška stvanost, 61(4), 589-609. ISSN 0553-4569; UDK 005:159.928 (M52)

Комплетна библиографија (пдф)

 

Врх стране