Gorana Raičević

Gorana Raičević, redovni profesor

Kontakt
Kabinet: 319
E-adresa goranaraicevic@ff.uns.ac.rs

Biografija
Rođena u Novom Sadu kao Gorana Krkljuš. Filozofski  fakultet, Odsek za srpsku i jugoslovenske književnosti završila u Novom Sadu, a zvanje magistra književnih nauka stekla na Filološkom fakultetu u Beogradu 1992. Od 1991. do 1999. zaposlena u Matici srpskoj kao redaktor na projektu Srpski biografski rečnik. Na Katedri za srpsku književnost Filozofskog fakulteta u Novom Sadu radi od 1999, prvo kao asistent, a zatim i kao docent na predmetu Srpska književnost 20. veka. Od 2010. kao vanredni, a od 2015. profesor drži kurseve o književnosti srpske moderne, o poetikama Miloša Crnjanskog i Ive Andrića, o savremenim književnim teorijama...

Nastavni rad
Književnost srpske moderne
Književnost srpske avangarde
Poetika Miloša Crnjanskog
Poetika Ive Andrića
Kolektivno i individualno u srpskoj književnosti 20. veka
Savremene književne teoriije (master)
O eseju (doktorske studije)

Naučno-istraživački rad
Naučni projekti: Žanrovi u srpskoj književnosti – poreklo i poetika oblika (2000-2005); Sinhronijsko i dijahronijsko izučavanje vrsta u srpskoj književnosti (2006-2010); Teorijsko-istorijski pregled terminologije komparativne književnosti kod Srba (2006-2010); Aspekti identiteta i njihovo oblikovanje u srpskoj književnosti (2010-) Istraživanja su fokusirana na teme i motive srpske književnosti dvadesetog veka, na prva dva talasa modernizma (moderna i avangarda). Poetika pesnika, kritičara i proznih pisaca osvetljava se sa stanovišta o jedinstvu perioda uslovljenom zajedničkim impresionističkim doživljajem sveta. Promena tog doživljaja i percepcije stvarnosti posle Prvog svetskog rata, te jačanje kolektivističkih impulsa, istražuje se u međuratnom periodu, tako što se avangarda ne shvata isključivo kao pobuna, negacija, eksperiment i eksces, već kao verovanje u književnost kao ključni faktor i pokretač promene čoveka i sveta. Delo pisaca izraslih iz avangardne poetike Miloša Crnjanskog i Ive Andrića proučava se sistematično, sveobuhvatno, sa različitih aspekata i u dijalogu sa starijim i novim tumačenjima. Odnos individualno-kolektivno i njegovo očitovanje u književnosti posmatra se sa stanovišta dominacije motiva erosa i žrtve.

 Bibliografija (izbor)

  1. „Eros i žrtva u srpskoj moderni: kolektivistički i individualistički princip u delu Milana Rakića i Borisava Stankovića, Aktuelnost tradicije: zbornik u čast Mariji Kleut. (Uredile Svetlana Tomin, Ljiljana Pešikan-Ljuštanović, Nataša Polovina.) Novi Sad: Filozofski fakultet, 2014 497-515. ISBN 978-86-6065-186-2
  2. „Miloš Crnяnskiй o russkih i o Rossii“ (Prevod na ruski L.K.Gavrюšinoй), Rossiя i russkiй čelovek v vospriяtii slavljanskih narodov, Institut slavяnovedeniя RAN – Centr knigi Rudomiino, Moskva 2014, 511-525   ISBN 978-5-000870-31-0  
  3. „Veliki rat i srpska avangarda“, Naučni sastanak slavista u Vukove dane: Prvi svetski rat i srpska književnost, 44/2, Beograd 2015, 263-274.   ISBN 978=86-6153-292-4  
  4. „U ćeliji 115: Ivo Andrić, Niko Bartulović, Oskar Tartalja...“, Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, knj. LXIII, 2015/1, 151-169, ISBN 0543-1220
  5. „Jovan Skerlić između individualizma i kolektivizma“, Prvi svetski rat – zbornik radova (ur. S. Vladušić i Đ. Đurić), Matica srpska – Novi Sad 2015, 25-33. ISBN 978-86-7946-150-6
  6. „Šantićeva rodoljubiva poezija i jugoslovenska ideja (Aleksa Šantić i Miloš Crnjanski)“, Pesničke teme i poetički modeli Alekse Šantića (zbornik radova), Beograd-Trebinje: Institut za književnost i umetnost – Dučićeve večeri poezije 2017, 131-171.
  7. „Jezik, biće, ideologija: esejistički diskurs Radomira Konstantinovića o poeziji srpske moderne“, Naučni sastanak slavista u Vukove dane 46/2, Esej, esejisti i esejizacija u srpskoj književnosti, MSC Beograd 2017, 213-222.
  8. „Mostovi ili ostrva: šta je Andrić mislio o diplomatama“, Most u književnosti, istoriji i kinematografiji: zbornik radova. Andrićgrad 2017, 205-226. https://doi.org/10.18485/ai_most.2017.ch11
  9. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik,2017, knj. 65, sv. 2, 359-389.
  10. „U potrazi za profesorom Norgesom: Letovanje na jugu Ive Andrića“, Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, knj. XLII/1, 411-425 ISSN 0374/0730

Kompletna bibliografija (pdf)

Vrh strane